Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)
ภาคผนวก 8:
รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง
ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 17 สิงหาคม 2550
คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม 1. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน
2. นายชัยณรงค์ บรรจงมณี
3. นายชาติชาย อังอรุณกร
4. นายวสันต์ คงจันทร์
5. นายปิลันธน์ โตวิชัยกุล
6. นายเอกสิทธิ์ แก้วชัด 
7. ดร.โสภณ พรโชคชัย    
ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
แทน นายสุเทพ รอดจากภัย
แทน นายอนุชา อุปการนิติเกษตร
เลขานุการคณะทำงาน
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสุรพงษ์ ตรีสุกล วิศวกร
คณะทำงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1. นายแคล้ว ทองสม
2. นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
คณะทำงาน
คณะทำงาน
     
เริ่มประชุมเวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ
          ประธานแจ้งการแต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่ 1/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ลว. 14 สิงหาคม 2550

วาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา
          2.1    เรื่องเดือนที่กำหนดราคาค่าก่อสร้าง
          ประธานหารือว่าควรใช้ราคาค่าก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนใดในการกำหนดราคาค่าก่อสร้างในครั้งนี้
ที่ประชุม เห็นควรให้ใช้ราคา ณ เดือนมิถุนายน 2550 เป็นฐานสำหรับการกำหนดในปี 2550 นี้          

          2.2    อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้าง
          ประธาน แจ้งว่า ค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงและค่าดำเนินการในสัดส่วนประมาณ 60:20:20 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของวัสดุก่อสร้างในระหว่างเดือนมิถุนายน 2549-2550 และให้คำนึงถึงสัดส่วนน้ำหนักวัสดุก่อสร้างในหมวดต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ สำหรับสัดส่วนค่าดำเนินการนั้นยังขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องในวงการตามแนวโน้มภาวะตลาด
          ที่ประชุม เห็นสมควรและให้นำข้อมูลค่าก่อสร้างจริงในเดือนมิถุนายน 2549 และ เดือนมิถุนายน 2550 ให้คณะทำงานได้ศึกษาเพิ่มเติม และนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

          2.3    เรื่องรายการทรัพย์สินที่ประเมิน
          ประธาน แจ้งว่า ปกติคณะกรรมการกำหนดราคาค่าก่อสร้างของสิ่งก่อสร้าง 31 ประเภท มีความเหมาะสมเพียงใด
ที่ประชุม ให้เลขานุการคณะทำงาน ทำการสำรวจความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (บริษัทพัฒนาที่ดิน บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ฝ่ายประเมินค่าทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง)

วาระที่ 3: การขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          
ที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการคณะทำงาน ทำการสำรวจความเห็นไปยังบริษัทพัฒนาที่ดิน บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ฝ่ายประเมินค่าทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้าง พ.ศ. 2549 และความเห็นต่อราคาปี 2550 ตามรายการค่าก่อสร้าง 31 รายการที่กำหนด มาเพื่อประกอบการจัดทำราคาค่าก่อสร้างในครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 13:30 น.
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ผู้บันทึกการประชุม
 
รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง
ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 11 ตุลาคม 2550

คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม 1. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน
2. นายทรงเดช ดารามาศ
3. นายชัยณรงค์ บรรจงมณี
4. นายชาติชาย อังอรุณกร
5. นายสุรพงษ์ ตรีสุกล
6. นายแมนสรวง มูลขุนทด
7. ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ประธานคณะทำงาน
แทน นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
คณะทำงาน
คณะทำงาน
แทน วสันต์ คงจันทร์
แทน นายอนุชา อุปการนิติเกษตร
เลขานุการคณะทำงาน
     
คณะทำงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1. นายแคล้ว ทองสม คณะทำงาน
     
เริ่มประชุมเวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
     
วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3: เรื่องเพื่อพิจารณา
 
          3.1    เรื่องความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
         ตามที่ประธานคณะทำงานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะทำงานขอรับความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงการ เลขานุการคณะทำงานได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้วและได้รับความเห็นกลับมาเพื่อการพิจารณาของคณะทำงานแล้ว
          มีผู้เสนอจำนวนหนึ่งให้ทำการกำหนดค่าก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น รั้ว  สระว่ายน้ำ สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม ฯลฯ แต่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ มีความหลากหลายในการก่อสร้าง ไม่มีมาตรฐานที่ตรงกัน การกำหนดราคาค่าก่อสร้างจึงต้องทำอย่างละเอียด ประธานจึงแนะนำให้ทำการถอดแบบก่อสร้างในรายละเอียดของแต่ละรายการ สำหรับเหตุผลที่ยังไม่กำหนดราคาค่าก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ก็คือ
  • รั้ว ขึ้นอยู่กับสภาพดิน การถมที่ การมีคานยึด (stay) หรือไม่ วัสดุ ฯลฯ
  • สระว่ายน้ำ มีสระทั้งแบบมาตรฐาน สร้างใต้ดินหรือเหนือพื้นดิน รวมทั้งมีสระว่ายน้ำที่หลากหลายแบบ freeform สำหรับอาคารต่าง ๆ
  • สถานีบริการน้ำมัน มีมาตรฐานที่แตกต่างกันตามจำนวนหัวจ่าย ประเภทน้ำมันและถังเก็บน้ำมัน
  • โรงแรม ขึ้นอยู่กับระดับของโรงแรม การตบแต่งตามข้อกำหนดของแต่ละเครือโรงแรม
  • ห้องใต้ดิน ไม่มีมาตรฐานของห้องประเภทนี้
  • ห้องนิรภัย เป็นห้องที่มีความซับซ้อนสูง ขึ้นกับการออกแบบที่แตกต่างกันอย่างมากและมีการสร้างจำนวนน้อย
  • โรงเรือนเลี้ยงไก่-สุกร มีความหลากหลายเช่นกัน ตั้งแต่โรงเลี้ยงแบบเปิด-แบบปิด ยังไม่มีมาตรฐานโรงเลี้ยงสัตว์ทั่วไป
                    ที่ประชุม เห็นควรให้กำหนดตามรายการเดิมไว้ก่อน ประธานที่ประชุมเสนอจะช่วยให้ความเห็นต่อแนวทางการถอดแบบก่อสร้างสิ่งก่อสร้างพิเศษเหล่านี้ในรายละเอียดในภายหลัง

          3.2    การคำนวณค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2550
         ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันโดยกำหนดโครงสร้างค่าก่อสร้างแยกเป็นค่าวัสดุ ค่าระบบประกอบอาคาร ค่าแรง และค่าดำเนินงานและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับอาคารไม้ อาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เกิน 7 ชั้น (23 เมตร) และอาคารขนาดใหญ่ แล้วจึงนำอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวมาปรับจากราคาค่าก่อสร้างในปี 2549
          ผลของการคำนวณแสดงไว้ในเอกสารแนบของรายงานการประชุมนี้

          3.3    การปรับใช้ในกรณีต่างจังหวัด
         โดยที่ราคาค่าก่อสร้างนี้จัดทำให้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาโดยตลอด แต่มีผู้ใช้สอยราคานี้ทั่วประเทศ ประธาน จึงเสนอให้คำนึงถึงปัจจัยด้านการขนส่ง อัตราค่าแรงและค่าครองชีพในท้องถิ่น อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีอยู่หรือหาง่ายหรือไม่ในท้องถิ่นนั้น และปัจจัยด้านการรับน้ำหนักของดิน (บางแห่งอาจแข็งแรงมากจนไม่ต้องตอกเสาเข็ม) เพื่อนำมาปรับราคาค่าก่อสร้าง
          ที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอข้อเสนอแนะนี้แก่ผู้ใช้รายงานด้วย

 
ปิดประชุมเวลา 13:00 น.
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ผู้บันทึกการประชุม
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่