Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปหน้าเสวนาฯช่วยกันการกำหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปี 2565

29 เมษายน 2565

เรื่อง     โปรดแสดงความเห็นในการจัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

เรียน      ท่านผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับวงการประเมินค่าทรัพย์สิน

                    ตามที่มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยมี อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการมูลนิธิ เป็นประธานคณะทำงาน นั้น บัดนี้มูลนิธิจะปรับปรุงอัตราผลตอบแทนฯ สำหรับใช้ในปี 2565 จึงขอส่งอัตราผลตอบแทนฯ ประจำปี 2564 มาเพื่อท่านโปรดพิจารณาว่าอัตราผลตอบแทนดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดในแต่ละรายการ โปรดแสดงความเห็นภายใน 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อทางคณะทำงานจะได้ประมวลเพื่อจัดประชุมระดมสมองต่อไป

                    โดยการประชุมระดมสมองเรื่องการจัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนนี้จะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. เป็นต้นไป ณ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมระดมสมองในครั้งนี้ด้วย และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว คณะทำงานจะได้จัดทำเพื่อเผยแพร่แก่วงการประเมินค่าทรัพย์สินต่อไป

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

ฝ่ายประสานงาน:
นางสาวนงลักษณ์ จตุเทน เลขานุการมูลนิธิ โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109

แบบสอบถามความเห็นต่อ กำหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปี 2565

สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม มูลนิธิฯ จะได้เชิญท่านเข้าร่วมเสวนาฟรี 1 ครั้ง (ไม่รวมครั้งนี้)

* กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
อีเมล์:
 โทรศัพท์:   โทรสาร:
   
 โปรดแสดงความเห็นต่อไปนี้:
ประเภท
อสังหาริมทรัพย์
อัตราผลตอบแทน

ปี 2564

ความเห็นของท่าน ความเห็นเพิ่มเติม
โกดัง/โรงงาน  ปริมณฑล 5-6%
ศูนย์การค้า

ใน กทม.

CBD 4-5%
นอก CBD 4-5%
อาคารสำนักงาน

ใน กทม.

CBD 5-6%
นอก CBD 5-6%
เซอร์วิส

อะพาร์ตเมนต์

กทม. เกรด A 5-6%
กทม. เกรด B 4-5%
อะพาร์ตเมนต์ กทม. 3-4%
โรงแรมใน กทม. (4-5 ดาว) ไม่ได้กำหนด
%                                             
(3 ดาว) ไม่ได้กำหนด
%                                             
อื่น ๆ ระบุ:
1. อัตราสมควรคือ:
2. อัตราสมควรคือ:
3. อัตราสมควรคือ:
4. อัตราสมควรคือ:
ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ระบุ:
ยืนยัน: 6914 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
 

 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่