รอบวังสระปทุมห้ามสร้างตึกสูง
 
สรุปสาระข่าว
 
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี และแขวงปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. พ.ศ...หรือบริเวณโดยรอบวังสระปทุม โดยเห็นด้วยในหลักการและมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 1 ชุด พิจารณารายละเอียดร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
 
ข้อคิดเห็น
 
        ถ้าจะจำกัดสิทธิเจ้าของที่ดิน ควรจ่ายค่าทดแทน อย่างนี้คนที่สร้างก่อนก็ได้เปรียบ รัฐได้ประโยชน์ก็ควรทดแทนแก่ชาวบ้าน
 
รายละเอียดของเนื้อข่าว
 

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี และแขวงปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. พ.ศ...หรือบริเวณโดยรอบวังสระปทุม โดยเห็นด้วยในหลักการและมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 1 ชุด พิจารณารายละเอียดร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

        สำหรับพื้นที่ควบคุมมี 2 บริเวณ คือ บริเวณที่ 1 ห่างจากวังสระปทุม 300 เมตร ทิศเหนือจดซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี ทิศตะวันออก จดแนวเขตที่ดินสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคลองอรชร ทิศใต้จดถนนพระรามที่ 1 จากคลองอรชรไปทางทิศตะวันตกจนจดซอยเกษมสันต์ 2 ทิศตะวันตกจดซอยเกษมสันต์ 2 และซอยเพชรบุรี 12

        มาตรการควบคุมจะห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร ใกล้วังสระปทุม ถ้าไม่มีอาคารอื่นมากั้นกับวังสระปทุม หรือมีอาคารกั้นแต่อาคารที่กั้นมีความสูงน้อยกว่า 16 เมตร อาคารด้านที่หันเข้าหาวังสระปทุมต้องมีลักษณะอาคารเฉพาะ กรณีไม่มีอาคารกั้นผนังของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ส่วนที่สูงเกิน 5 เมตรจากระดับพื้นดิน ต้องมีลักษณะอาคารป็นผนังทึบหรือผนังบล็อกแก้ว และต้องไม่มีช่องเปิดประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือช่องแสง หรือระเบียง ไม่มีบันไดหนีไฟยื่นออกนอกอาคารด้านวังสระปทุม และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นต้องทำผนังทึบ ริมอาคารสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร ส่วนกรณีที่มีอาคารมากั้นกับวังสระปทุม ผนังของอาคารด้านนั้น ในส่วนที่สูงกว่าอาคารที่มากั้นกับวังสระปทุม ต้องทำตามเงื่อนไข

        ส่วนบริเวณที่ 2 ห่างจากบริเวณที่ 1 ออกไป 500 เมตร ทิศเหนือจดถนนเพชรบุรีและทางรถไฟสายตะวันออก ทิศตะวันออกจดถนนราชปรารภและถนนราชดำริ ทิศใต้จดที่ดินโรงพยาบาลตำรวจด้านใต้ ถนนอังรีดูนังต์ ซอยจุฬา 62 และซอยจุฬา 12 ทิศตะวันตกจดถนนบรรทัดทอง มาตรการควบคุมจะห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร และต้องมีลักษณะของอาคารเช่นเดียวกับบริเวณที่ 1

        สำหรับอาคารที่มีอยู่ก่อนที่ข้อบัญญัติจะมีผลบังคับใช้ จะยกเว้น แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ เว้นแต่เป็นการดัดแปลงภายในตัวอาคารโดยไม่เปลี่ยนสภาพภายนอกอาคาร