Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 257: มีพื้นที่ปลูกต้นไม้จะขายคาร์บอนเครดิตอย่างไร?
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

   

เสวนาวิชาการครังที่ 257:“มีพื้นที่ปลูกต้นไม้จะขายคาร์บอนเครดิตอย่างไร?”
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เริ่มโครงการเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตจะทำอย่างไรดี? มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป
มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
มีเงินในการจ้างผู้ประเมินภายนอกมาตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ใช่หรือไม่
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจะสมัครเป็นผู้ประเมินภายนอกได้หรือไม่อย่างไร
 
กำหนดการ
09:00 เปิดการเสวนา
         รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
09:15 ความสำคัญของคาร์บอนเครดิต
          ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10:30 พักรับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:45 มีพื้นที่ปลูกต้นไม้จะขายคาร์บอนเครดิตอย่างไร?
          ดร.เฉลิมชัย สมมุ่ง ประธานกรรมการ องค์กร: วิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม) แห่งประเทศไทย
12:00 ปิดการเสวนา

 

 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่