Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 254: การเปลี่ยนแปลงราคาประเมินราชการปี 2566-2569
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

   

เสวนาวิชาการครังที่ 254:การเปลี่ยนแปลงราคาประเมินราชการปี 2566-2569
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ราคาที่ดินเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ปรับใหม่สำหรับปี 2566-2569 แล้ว ที่ไหนขึ้นเร็ว ที่ไหนขึ้นช้า 
มีผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้าง แตกต่างจากราคาตลาดอย่างไร
กำหนดการ
13:00 เปิดการเสวนา
          รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:15 การเปลี่ยนแปลงราคาประเมินราชการปี 2566-2569
          นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:15 กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินตามราคาตลาดโดยเปรียบเทียบกับราคาราชการ
          นายธนดล นาครัตน์ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย 
          หัวหน้าคณะผู้ประเมินราคาที่ดินรายปี ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th)
17:00 ปิดการเสวนา

 

 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่