Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 118 การตรวจสอบอาคาร: ปัญหาอุปสรรค และการประเมินราคาอาคาร
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

คุณแสนยากร อุ่นมีศรี
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและข้อมูล
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

คุณอุทัย คำเสนาะ
กรรมการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร
อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร

คุณสุรพงษ์ ตรีสุกล
รองกรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
อุปนายก
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่