Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 118 "การตรวจสอบอาคาร: ปัญหาอุปสรรค และการประเมินราคาอาคาร"
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 10 ถ.นนทรี 5 กรุงเทพมหานคร

การตรวจสอบอาคารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพราะหากอาคารอยู่ในสภาพไม่แข็งแรงอาจมีผลต่อราคาประเมิน มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงจัดงานเสวนานี้ขึ้นโดยมีสาระดังนี้

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรมมูลนิธิ
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 สรุปผลการประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:00 การตรวจสอบอาคารกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:00 อภิปรายหัวข้อ การตรวจสอบอาคาร: ปัญหาอุปสรรค และการประเมินราคาอาคาร
- คุณแสนยากร อุ่นมีศรี หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและข้อมูล สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
- คุณอุทัย คำเสนาะ กรรมการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
- คุณสุรพงษ์ ตรีสุกล รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
- คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
17:00 ปิดการเสวนา
 
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกทั้งหมด
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่