Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ฟรี! เสวนาวิชาการครั้งที่ 214:
โอกาสการลงทุนอสังหาฯ ในภูมิภาคอีอีซี
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

     แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ออกมาแล้วเมื่อ 9 ธันวาคม 2563 มาวิเคราะห์กันให้ชัดๆ ถึงโอกาสและข้อพึงระวังในการลงทุนที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ในเขตภูมิภาคการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) กัน

กำหนดการ 
12:30

ลงทะเบียน

13:00เปิดการเสวนา
กล่าวเปิดการเสวนา: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:30

ว่าด้วยแผนผังการใช้ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คุณจริยาพร   จิตต์ใจมั่น   ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศ และ ผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง

14:30

บทวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดที่พึงระวังในแผนผังการใช้ที่ดินอีอีซี
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

15:00

พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:15

ข้อคิดจากผู้รอบรู้

คุณชูศักดิ์ ขอร่วมกลาง หัวหน้ากองโครงการขนาดใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
คุณวัชระ ปิ่นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก.วัชราดล และ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา

คุณอรุช ช่างทอง กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจใน    EEC  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

คุณอติณัช ชาญบรรยง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

17:00

จบการเสวนา  

 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org  สถานที่ตั้ง: แผนที่