Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      28/10/2564


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 6461 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2559-1105   อิชยา เชียววิริยะกุล   Ishaya Shewwiriyakul
2551-488   อิทธิรัฐ พัชรภิญโญพงศ์   Itthirat Patcharapinyopong
2561-1464   อินทุกานต์ เธียรเจริญ   Inthukarn Tiencharoen
2561-1519   อินทุอร เห่วซึ่งเจริญ   Intuorn Haesungcharern
2556-825   อิริยา โชว์วิวัฒนา   Iriya Chowiwattana
2562-1566   อุดม ศรีมหาโชตะ   Udom SrimahaChota
2558-0993   อุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ   Udomsak Tangvmonsiri
2550-259   อุบลวรรณ ฉันทวิบูลชัย   Ubonwan Chantawiboonchai
2552-543   อุไรวรรณ จินตวร   Uraiwan Jintavorn
2555-765   อุษณีษ์ สิงคาลวณิช   Usanee Singalavanija
2552-562   เอกชัย ประวัง   Ekkachai Prawang
2557-883   เอกชัย ภักดีเมฆานนท์   Ekachai Pukdeemakanon
2552-584   เอกราช ตั้งสุขเกษมสันติ์   Ekkarateh Tangsukkasemsan
2552-592   เอกราช สังข์เถื่อน   Ekarach Sangthuan
2562-1542   เอกราช อติประเสริฐกุล   Agkaratt Atiprasertkul
2550-337   เอกวิน สาธิตกิจ   Ekawin Satitkit
2556-823   เอกวุฑฒิ์ ผลเพิ่ม   Ekawut Polperm
2550-368   เอกศิษฐ์ บูรฉัตรหิรัณย์   Ekkasit Burachathirun
2552-512   เอกสิทธ์ เรืองรัตน์   Ekasit Ruangrat
2550-181  พ.ท. เอกสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ  Lieutenant colonel Ekasith Treewatsuwan
2556-771   เอกสิทธิ์ วิชญางกูร   Eaksit Witchayangkur
2550-319   เอม อัศวโกวิท   Aem Assawakowit
2563-1792   เอมอร กองอำนวยสุข   Aimon Kongamnuaysuk
2559-1226   เอี่ยมโชค แสงธรรมชัย   Iamchok Sangthamchai
2559-1216   โอภาศ บรรเริงเสนาะ   Opas Bunrerngsanoh
2550-257   โอภาส ถิรปัญญาเลิศ   Opas Thirapanyalert
2555-756   โอภาส วณิชย์กิจไพศาล   Opas Vanichkitpisal
2549-008   โอฬาร จิตรสวัสดิ์   Oran Chitsawat
2556-827   โอฬาร โชว์วิวัฒนา   Olarn Chowiwattana
2559-1220   ไอยรีลดา จิรโชคชยานันทร์   Aireelada Jirachokchayanan
2561-1411   ไอริณรยา พัฒนวิรนนท์   Irinraya Pattanawiranon
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่