Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      19/06/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 6550 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2552/543  คุณ อุไรวรรณ จินตวร  Khun Uraiwan Jintavorn
2555/765  คุณ อุษณีษ์ สิงคาลวณิช  Khun Usanee Singalavanija
2552/562  คุณ เอกชัย ประวัง  Khun Ekkachai Prawang
2557/883  คุณ เอกชัย ภักดีเมฆานนท์  Khun Ekachai Pukdeemakanon
2552/584  คุณ เอกราช ตั้งสุขเกษมสันติ์  Khun Ekkarateh Tangsukkasemsan
2552/592  คุณ เอกราช สังข์เถื่อน  Khun Ekarach Sangthuan
2550/337  คุณ เอกวิน สาธิตกิจ  Khun Ekawin Satitkit
2556/823  คุณ เอกวุฑฒิ์ ผลเพิ่ม  Khun Ekawut Polperm
2550/368  คุณ เอกศิษฐ์ บูรฉัตรหิรัณย์  Khun Ekkasit Burachathirun
2552/512  คุณ เอกสิทธ์ เรืองรัตน์  Khun Ekasit Ruangrat
2550/181  พ.ท. เอกสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ  lieutenant colonel Ekasith Treewatsuwan
2556/771  คุณ เอกสิทธิ์ วิชญางกูร  Khun Eaksit Witchayangkur
2550/319  คุณ เอม อัศวโกวิท  Khun Aem Assawakowit
2559/1226  คุณ เอี่ยมโชค แสงธรรมชัย  Khun Iamchok Sangthamchai
2559/1216  คุณ โอภาศ บรรเริงเสนาะ  Khun Opas Bunrerngsanoh
2550/257  คุณ โอภาส ถิรปัญญาเลิศ  Khun Opas Thirapanyalert
2555/756  คุณ โอภาส วณิชย์กิจไพศาล  Khun Opas Vanichkitpisal
2549/008  คุณ โอฬาร จิตรสวัสดิ์  Khun Oran Chitsawat
2556/827  ดร. โอฬาร โชว์วิวัฒนา  Khun Olarn Chowiwattana
2559/1220  คุณ ไอยรีลดา จิรโชคชยานันทร์  Khun Aireelada Jirachokchayanan
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่