Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร

คำนำของหนังสือ

            นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเป็นคำรบที่สี่ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความเรื่อง “การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร” ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ถือเป็นสิริมงคล และยังความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มอย่างหาใดเปรียบมิได้แก่ผู้ได้รับโล่รางวัลพระราชทานทุกคน
            มูลนิธิฯ จัดการประกวดเรียงความครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเขียนเรียงความเรื่อง "การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร (ต่อการซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)" เพื่อนำเสนอข้อมูลที่คนไทยทุกคนควรทราบ เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ การจัดประกวดเรียงความเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งแก่วงการประเมินค่าทรัพย์สิน และต่อสาธารณชนเพื่อให้มีข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาประเทศ  
             ใน พ.ศ. 2547 มูลนิธิฯ จัดประกวดเรียงความครั้งแรก เรื่อง “ทำไมจึงต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง” สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ
            ใน พ.ศ. 2549 มูลนิธิฯ ได้รับความเมตตาจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่กรุณาอนุญาตให้สลักชื่อของ ฯพณฯ ในโล่เกียรติยศซึ่งมอบแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความครั้งที่ 2 เรื่อง “ประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ก่อนมีการซื้อ-ขาย”
            มูลนิธิฯ จัดการประกวดเรียงความครั้งที่ 3  พ.ศ. 2551 เรื่อง “ประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนการเวนคืนเพื่อพัฒนาชาติ” (รับโล่พระราชทาน) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เรื่อง "ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ" (รับโล่พระราชทาน) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 มูลนิธิฯ จัดประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมาย ทำลายป่า” (รับโล่พระราชทาน) ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 ประกวดเรียงความ เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ” (รับโล่พระราชทาน) และครั้งนี้ พ.ศ. 2561 เป็นครั้งที่ 4 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโล่สำหรับผู้ชนะการประกวดเรียงความ 
            การจัดประกวดนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยความกรุณาของคณะกรรมการตรวจเรียงความ  ประกอบด้วย ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม อ.พัลลภ กฤตยานวัช  ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล และกระผม ในฐานะประธาน โดยเฉพาะ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ได้กรุณาตรวจทานเรียงความอย่างละเอียด ยิ่งกว่านั้นคุณกมลภัทร แสวงกิจ และคุณนงลักษณ์ จตุเทน ยังได้ช่วยคัดกรองเรียงความ
            อนึ่ง กระผมขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความของมูลนิธิฯ เสมอมา ขอกุศลผลแห่งความดีนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ด้วยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
บรรณาธิการ และประธานคณะกรรมการตัดสินเรียงความ
20 กรกฎาคม 2561

สารบัญ

     คำนำ
4

     บทบรรณาธิการ
8

     รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา
       นายจิรศักดิ์ แก้วเจริญ
17

     รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา
       นายวศิน ศักดิ์ประทีปกร
20

     รางวัลชนะเลิศระดับประชาชนทั่วไป
       นายธนาคาร มีสุข
24

     รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา
       น.ส.ชนากานต์ ลิ้มธงเจริญ
31

     รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา
       น.ส.ดลยา ถนอม
33

     รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา
       นายธีรนัย เจริญวรลักษณ์
36

     รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา
       น.ส.บุญชนิต พวงพวา
38

     รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา
        นายภัทรพงศ์ น้อยผาง
41

     รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา
        นายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต
44

     รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา
        น.ส.ช่อผกา บุญประกอบ
48

     รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา
        น.ส. ปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา
52

     รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา
        น.ส. พรนภัส นาคสุวรรณ
55

     รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา
        น.ส. ศศินา แก้ววิมาน
60

     รางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไป
        น.ส. กรุณาพร ปานวรณ์
64

     รางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไป
        น.ส. จรีรัตน์ พัสดุธาร
68

     รางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไป
        นายฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์
73

     รางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไป
        น.ส. พฤฒิชา นาคะผิว
77

     รางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไป
        นายสถานันท์ เนาวรัตน์
83

     ข้อคิดส่งท้าย
89

     เกี่ยวกับการจัดประกวดเรียงความ
94

   

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล: 
*  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน: 
*
ที่อยู่: 
*
 
โทรศัพท์: 
* โทรสาร: 
อีเมล์: 
*
สั่งซื้อเป็นจำนวน: 
 เล่ม
ยืนยัน:
1521 =>กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 80 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171

 

 

Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่