Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
การบริหารกรุงเทพมหานคร
สารบัญ

     1 สี่ปีแห่งการพัฒนากรุงเทพมหานคร
8

การวางแผนพัฒนาเมือง

     2 กรุงเทพมหานคร: นครหลวงของอาเซียน
15

     3 การผังเมืองที่ต้องแก้ไข
19

     4 วิสัยทัศน์การพัฒนาเมือง
22

     5 นโยบายเมืองชาญฉลาด
27

     6 ผังเมืองกับการดับเพลิงในอาคารสูง
31

     7 การเวนคืนที่เป็นธรรม
24

     8 ประเด็นนโยบาย กทม. ที่พึงทบทวน
37

การจราจร

     9 การแก้ไขปญั หาจราจรใจกลางเมือง
42

     10 ทางด่วนราชดำริ และการรับปรุงการจราจรทางน้ำ
46

     11 เพิ่มสะพานข้ามเจ้าพระยาให้ธนบุรีพ้นคำสาป
51

     12 ระบบรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนา กทม. พัฒนาชาติ
55

     13 แนวทางการส่งเสริมจักรยานที่แท้จริง
60

ด้านสังคมและการศึกษา

     14 แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข
64

     15 สร้างจิตสำนึกนักเรียน-นักศึกษาให้รับใช้ประชาชน
68

     16 แนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
75

     17 กรุงเทพมหานครกับความหลากหลายทางเพศ
80

ชุมชนเมือง

     18 ว่าด้วยเรื่องชุมชนเมือง
84

     19 การพัฒนาชุมชนแออัดและที่ดินใจกลางเมือง
89

     20 “รื้อแต่ไม่ไล่” แฟลตดินแดง
92

     19 ข้อคิดจาก ‘บัณฑูร ล่ำซำ’
93

     21 การอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิม
95

     22 “โฉนดชุมชน” คือปัญหา ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา
100

การบริหารรัฐกิจ

     23 ธรรมาภิบาลในการบริหารกรุงเทพมหานคร
104

     24 การสร้างรายได้ให้กรุงเทพมหานคร
110

     25 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของข้าราชการ กทม.
115

     26 อาคาร กทม. 2 ไม่เสร็จแนะสร้างโมโนเรลเชื่อม
118

เกาะรัตนโกสินทร์

     27 ปัญหาของเกาะรัตนโกสินทร์
123

     28 การใช้สนามหลวงกับการสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ
125

     29 แปลงเกาะรัตนโกสินทร์เป็นไนท์บาซาร์ใหญ่ที่สุดของโลก
128

สิ่งแวดล้อม

     30 แม่น้ำเจ้าพระยากับการรักษาสิ่งแวดล้อม
133

     31 สวนลุมพินี มีค่าสูง พึงรักษา
137

ภาคผนวก : ความลับของผม ผู้ว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยา
141
 
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่