Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
จดหมายถึงนายกฯ

สารบัญ
ภาพรวม 7
1 17 พฤศจิกายน 2540:  
  การแก้วิกฤติอสังหาริมทรัพย์
ประเมินสถานการณ์วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ ครั้งรายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทย จากข้อมูลจริงและชี้ทางออกที่สมควร
26
2 26 มีนาคม 2544:  
  การฟื้นฟูตลาดอสังหาริมทรัพย์
ฟื้นฟูตลาดด้วยการผ่องถ่ายขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการซื้อทรัพย์ราคาถูกแก่ประชาชน
36
3 27 สิงหาคม 2544:  
  การประเมินค่าทรัพย์และ บสท.
ถ้ารัฐบาลเชื่อตามที่ ดร.โสภณ พรโชคชัยนำเสนอ อาจขายทรัพย์ สินได้หมดก่อนปีสิ้นสุด บสก.ในปี 2554
41
4 1 พฤศจิกายน 2544:  
  ตั้งศูนย์ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อทรัพย์ราคาถูก ไม่ถูกผูกขาดแต่ทรัพย์สินมือหนึ่งในตลาด และทุกฝ่ายได้ประโยชน์
46
5 29 มกราคม 2545:  
  อย่าอณุญาติให้ต่างชาติถือครองที่ดิน
ไม่จำเป็นต้องตัดแผ่นดินขายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ไม่มีบังคับใน WTO  การอนุญาตให้ต่างชาติซื้อ ไมได้ช่วยอะไรเลย
50
6 17 มกราคม 2546:  
  คัดค้านบ้านเอื้ออาทร
ถ้ารัฐบาลเชื่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่แรก ไม่สร้างบ้านเอื้ออาทร ความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้นมหาศาลเช่นทุกวันนี้
54
7 26 สิงหาคม 2547:  
  ว่าด้วยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ในฐานะที่ปรึกษาของรัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนี้มาตั้งแต่แรก ดร.โสภณ พรโชคชัย เสนอบทบาทที่สมควรของศูนย์ฯ
60
8 9 ธันวาคม 2547:  
  ควรประเมินเพื่อเช่า Thailand Plaza
ที่รัฐบาลจะไปเช่าพื้นที่บนถนนฟิฟท์อเวนิว กลางกรุงนิวยอร์ก มาขายสินค้าไทย รัฐบาลได้ประเมินค่าของค่าเช่า ที่เหมาะสมหรือยัง
68
9 13 ธันวาคม 2547:  
  วิธีตั้ง "สภาอสังหาริมทรัพย์"
ตั้งประธาน ตั้งกรรมการขึ้นมาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ม ีส่วนร่วมก็เป็นการตั้งขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์ พิสูจน์ชัดด้วยกาลเวลา
77
10 18 กุมภาพันธ์ 2548:  
  ย้ำให้ประเมิน Thailand Plaza
เพื่อป้องกันข้อครหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
86
11 24 มกราคม 2550:  
  นโยบายที่อยู่อาศัยไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย สรุปแนวคิดจากผู้รู้จำนวนนับร้อยที่มาระดมสมอง ในเรื่องนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทยนำเสนอต่อรัฐบาล
90
12 20 เมษายน 2550:    
  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ?
มาตรการที่ดีเป็นอย่างไร และควรเน้นที่การพัฒนาสาธารณูปโภค
98
13 2 กรกฎาคม 2550:  
  ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
ตั้งสภาองค์กรชุมชน อาจกลายเป็นอนาธิปไตยไปได้
118
14 1 เมษายน 2551:  
  มาตรการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ยังพยายาม “ชูธง” การเอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วน
128
15 19 มกราคม 2552:  
  อย่ากระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในภาวะวิกฤติ
อย่าทำให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายในการลงทุน
142
16 12 พฤษภาคม 2552:    
  ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ยังมีวิธีการอีกมากมาย เช่น ภาษีที่ดิน การตัดถนนในแนวคิดใหม่ การนำที่ดินของรัฐมาใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ
146
17 7 ธันวาคม 2552:  
  มาบตาพุดต้องการอุตสาหกรรม+แก้ไข รธน. ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
พื้นที่มาบตาพุดต้องการอุตสาหกรรมต่อไป และควรพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
158
18 17 พฤศจิกายน 2553:    
  แนวทางการแก้ปัญหามลพิษมาบตาพุด
พื้นที่มาบตาพุดต้องการอุตสาหกรรมต่อไป และควรพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
174
19 7 กันยายน 2554:  
  นโยบาย-มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล
ในจดหมายฉบับนี้ได้นำเสนอถึงนโยบายและมาตรการที่สามารถดำเนินการได้จิรงในภาคปฎิบัติ
180
20 26 กันยายน 2554:  
  อย่าส่งเสริมการซื้อบ้านหลังแรก
การส่งเสริมนี้เป็นการช่วยเหลือนักพัฒนาที่ดินมากกว่าประชาชนผู้ซื้อบ้าน และถ้าจะช่วยจริงก็ควรช่วยให้ซื้อบ้านมือสองด้วย
189
21 19 มกราคม 2552:  
  แนวคิดในการจัดทำผังเมืองรวม
เป็นบทวิพากษ์แนวคิดและมาตรการด้านผังเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และได้จัดทำข้อเสนอที่เป็นไปได้อย่างละเอียด
193
22 6 มิถุนายน 2555:    
  แนวทางการแก้ไขปัญหาแฟลตดินแดง
เป็นกรณีศึกษาปัญหาการจัดการเมืองและการใช้ที่ดินร่วมสมัย ซึ่งจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูเมืองใหม่ แต่อาจถูกขัดขวางบ้าง
202

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

หรืออ่านฟรีได้ที่:
http://www.thaiappraisal.org/thai/letter/letter.php
แต่หากช่วยสั่งซื้อก็จะเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม

Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่