Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ
สารบัญ
คำนำ 4
8 ทางเลือก การใช้สนามบินดอนเมือง
นายวรพล มะคะที
9
ดอนเมืองยังใช้ประโยชน์ได้อีกมหาศาล
นางสาวเบญจพร ไพรศร
16
ยังคงเป็นสนามบินอีกแห่งได้สบาย
นายอับดุลวาเฮ็ด ตาเละ
20
ศูนย์ซ่อม ศูนย์วิชาการและพิพิธภัณฑ์การบิน
นายสมเกียรติ รองประโคน
25
ใช้ให้คุ้มทั้งตัวอาคาร และพื้นที่สนามบินดอนเมือง
นางสาวสุจิตรา เจริญขวัญ
31
ใช้สนามบินทั้งสองแห่งหรือให้ดอนเมืองเป็นหน่วยธุรกิจ
เรืออากาศตรี สุวิทย์ เสือกลิ่น
39
ศูนย์การศึกษา-เรียนรู้การบินแห่งชาติ
นางสาวกุลนิธ ไชยชนะ
46
สนามบินสำรองของชาติและทางเลือกอื่น
นางสาวณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์
51
ดอนเมืองยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากนัก
นางสาวเบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์
56
11 ทางเลือกการใช้สนามบินดอนเมืองเพื่อชาติ
นายนภดล จันโหนง
63
ครอบคลุม ครบ คลัง ครัว และค้าขาย
เด็กหญิงปีย์รดา ปลาทอง
68
เป็นสนามบินคู่ขนานกับสนามบินสุวรรณภูมิ
นางสาวรุ่งนภา ธูปหอม
75
บทส่งท้าย 81
 
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่