Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
ถูกเวนคืน อย่าเสียใจ
สารบัญ
คำนำ 4
เวนคืนเพื่อทุกคน (รวมทั้งผู้ถูกเวนคืน) นายกัมปนาท แสงทอง 9
คุณย่าคงภูมิใจที่ได้รับการเวนคืน นางสาวศศิกานต์ มนตรี 16
เวนคืนเพื่อพัฒนา เพื่อลูกหลานของเรา นางสาวสิริมา ชูวิทย์สกุลเลิศ 20
เวนคืน เป็นธรรม ขับเคลื่อนไทย นางสาวสุธิญา พูนเอียด 25
ผู้ถูกเวนคืนต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นายธนาวุฒิ ระลึกมูล 31
บุคคลมีสิทธิและมีหน้าที่เมื่อถูกเวนคืน นายเสริมเกียรติ วิทิตเวท 39
รับการเวนคืนด้วยค่าทดแทนที่เป็นธรรม นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์ 46
คุณธรรมและความยุติธรรมในการเวนคืน ด.ญ.ศุภัสชา พงษ์ตุ้ย 53
ให้ประชาชนตระหนักรู้การเวนคืน นางสาวนิตยา เพนเทศ 58
ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ดีก่อน น.ส.ครียาภัทร ทองนาค 65
เวนคืนจะเป็นธรรม เมื่อทุกฝ่ายสุจริต นายเศรษฐชัย ปานศรี 69
ค่าทดแทนเพื่อสร้างชีวิตใหม่ น.ส.ศิริลักษณ์ ประชากุล 73
ค่าทดแทนต้องเป็นธรรม นางสาวเทวิกา เกษมสุข 77
เริ่มที่การประเมินที่เป็นธรรม เด็กชายเขตโสภณ โพธิ์ศรี 81
พัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง 85
รู้จักวิธีประเมินค่าเพื่อการเวนคืน นายประยูร เบญจวงศ์ 93
บทส่งท้าย
 
 
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่