Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

ดูงานการพัฒนาอสังหาฯ Green Building – Nursing Home – Bauma 2019 มหกรรมนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง

 6-15 April 2019

Munich – Vaduz – Lucerne – Zurich  

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562          กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                

21.05น.      ออกเดินทางสู่ นครมิวนิค เที่ยวบินที่ EK373

                 06APR  EK373  2105  BKKDXB   0050  07APR

                 06APR  EK053  0400  DXBMUC  0835  07APR

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562                  กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) – OLYMPIC PARK            

08.35 น.     คณะถึง สนามบินมิวนิค  ประเทศเยอรมนี  นำผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และสัมภาระแล้ว ด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย

09.30 น.     รถโค้ชมารับ นำชมกรุงมิวนิค เมืองศูนย์กลางสำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดของแคว้นบาวาเรีย City Tour ชมบริเวณ Financial District , Residential District, Downtown  นำชมภายในบริเวณ Olympic Park

11.00 .     อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) เดินถนนคนเดิน ใจกลางเมืองมิวนิค

15:00 น.     นำเข้าสู่โรงแรมที่พัก  “Munich Marriott Hotel”  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

18.30 .     อาหารค่ำอิสระ โดย refund อาหารเพื่อท่านบริหารเวลากัน

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562                    มิวนิค (เยอรมนี) – Bauma World’s Leading Trade Fair 2019

09.00 น.      ออกจากโรงแรม นำท่านเข้าสู่งาน Bauma – World’s Leading Trade Fair 2019 ตลอดวัน

16.00.     อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร München - Bavarian Oktoberfest

วันอังคารที่  9 เมษายน 2562                  มิวนิค ดูงาน SIEMENS – BMW WORLD                        

09.00 น.     ออกจากโรงแรม

09.30 น.     ดูงาน Sustainable Building “Siemens Headquarter” ได้รับการยอมรับประกาศยกย่องเป็นอันดับต้นๆ

11.00 น.     เข้าชมโรงงาน สายงานการผลิต BMW WORLD 

13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

15:00 น.     อิสระช้อปปิ้งที่ Inglostadt Outlet Village

18.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงเบียร์โด่งดังเก่าแก่ “Hofbräuhaus München Restaurant” (เมนูขาหมูเยอรมัน)

วันพุธที่  10 เมษายน 2562                     มิวนิค – เซนต์กัลเลน – CITY TOUR       

08.00น.      ออกจากโรงแรม เดินทางสู่เมือง  St. Gallen  เมืองเล็ก  สวยงาม  โรแมนติกของสวิตเซอร์แลนด์อีกแห่งหนึ่ง    

เข้าชม  Abbey Library, The Exhibition  และห้องโถงศิลปะยุคบาร้อคพร้มอมัคคุเทศก์บรรยายภาษา อังกฤษ

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางสู่เมือง  Vaduz เมืองหลวงของประเทศที่เล็กที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง  แต่มีเศรษฐกิจดี  มั่นคง ปราศจากอาชญากรรม 

     มีกษัตริย์ เป็นประมุข  อยู่ในเทือกเขาแอลป์ที่สวยงามโรแมนติก 

.                นำชมเจาะลึกประเทศลิคเตนสไตน์ (Liechtenstein) นำบรรยายโดยไกด์ท้องถิ่น  มืออาชีพ  ชมปราสาทวาดูซ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

หลังอาหารค่ำ  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก “Residence Hotel”  ในเมืองวาดูซ พักผ่อนอย่างมีความสุข

วันพฤหัสที่  11 เมษายน 2562                 ลูเซิร์น – CITY TOUR                                       

09.00.     ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) 

11.00.     ถึงทิทลิส (Titlis) ภูเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาแห่งแรกของโลกที่สามารถหมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา

อาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย           ชมอนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) สัญลักษณ์สำคัญอีกชิ้นของลูเซิร์น, สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) 800 ปี ข้ามแม่น้ำ REUSSE, ชมทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์เรียงสลับเป็นทิวสวยงามทุกฤดูกาล

18.30 น.     อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                 หลังอาหารค่ำ  นำท่านเข้าสู่ที่พัก “Astoria Hotel, Lucerne” หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว) 

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562                     ดูงานบ้านพักคนชรา   NURSING HOME

09.00 น.     ดูงาน Nursing Home ที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

12.30 น.     อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.00 น.     ถึงเมืองซูริค  พาชมย่านพักอาศัย ศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของคนเมือง การเดินทางของคนเมืองสู่ศูนย์กลางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด 

และสำคัญที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งการค้า การธนาคาร ตลาดหุ้น

18.30 น.     อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                 หลังอาหารค่ำ  นำท่านเข้าสู่ที่พัก “Crowne Plaza Zurich” ในซูริค (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562                    ซูริค                                                     

09.30 .     ชมการออกแบบอาคาร Hosoya Schaefer Architects

12.30.      อาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย           ชมโบสถ์ชื่อดัง “Fraumuenster“ และโบสถ์ “Grossmuenter”  เดินชมย่านเมืองเก่าอันงดงามโรแมนติก ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง “Stadthaus” ย่านร้านค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ไปถึงหน้าสถานีรถไฟ  Bahnhof (Central Station) ของเมืองซูริค  สามารถทำ Tax Refund  ได้โดยตรง

                 อิสระช้อปปิ้งที่  Globus Zurich Warenhaus Department Store

18.00 .     อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ  นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม “Crowne Plaza Zurich” ในซูริค (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562                ซูริค - สุวรรณภูมิ                                  

11.00.     เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก

เที่ยง          อาหารกลางวันอิสระ โดย refund อาหารเพื่อท่านบริหารเวลากัน

16:30         เดินทางสู่สนามบินซูริค อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเช็คอินสายการบิน ส่งกระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่องบิน ดำเนินการขั้นตอนศุลกากร   เพื่อทำ Tax Refund  รับเงินคืน

14APR  EK086  2215  ZRHDXB  0625  14APR

14APR  EK418  0845  DXBBKK  1815  15APR

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562                  สุวรรณภูมิ

บ่าย           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

Bauma-World’s Leading Trade Fair 2019

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่