Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ประกาศผลประกวดสุนทรพจน์ประจำปี 2564 ชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า”

          ตามที่มูลนิธิฯ ได้จัดประกวดสุนทรพจน์ข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่เข้ารอบสำหรับการแสดงสุนทรพจน์เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศให้ทราบเบื้องต้น:

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ อ่านสุนทรพจน์ นางสาวพรชิตา ช่วยโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นางสาววิภาดา บัวลอย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายภีม คติวานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายถิรวัฒน์ เจริญบุญณะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
ระดับอุดมศึกษา
ชนะเลิศ อ่านสุนทรพจน์ นางสาวสริตา ละครสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นางสาวอรุณี ราวพิมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นางสาวสุภัชชา สิทธิสุทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นางสาวณัฐริกร กับปา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ อ่านสุนทรพจน์ นายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต   ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายกำพล ชุ่มจันทร์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายธนาคาร มีสุข   ข้าราชการครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายสมเจตร์ สวัสดี   ครู คศ.1 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ หัวข้อ
8/2564 ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า
7/2560 การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร
6/2557 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ
5/2556 อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า
4/2553 ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ
3/2550 ประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนการเวนคืนเพื่อพัฒนาชาติ
2/2549 ประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ก่อนมีการซื้อ-ขาย
1/2548 ทำไมจึงต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่
Area Trebs