Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ประกวดสุนทรพจน์(2557) ชิงโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ

          ตามที่มูลนิธิฯ ได้จัดประกวดสุนทรพจน์ข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่เข้ารอบสำหรับการแสดงสุนทรพจน์เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศให้ทราบเบื้องต้น:

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ อ่านสุนทรพจน์ น.ส.ศิริวรรณ สกัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายเตชิต สุขวัฒนานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ น.ส.วรรณภา เขียวไสว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ ด.ญ.ปัญญดา สูญทุกข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายฮาฟีกีน บือราเฮง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตานี
ระดับอุดมศึกษา
ชนะเลิศ อ่านสุนทรพจน์ นายสุชาวุฒิ ธรรมวรพล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ น.ส.พลอยนิศา เจริญกฤตาภรณ์   มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายวัชรากรณ์ สุขประมูล   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ น.ส.ปภาดา ศรีพูล   วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายสิทธิศักดิ์ บุญมา   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง
ระดับประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ อ่านสุนทรพจน์ นายกำพล ชุ่มจันทร์   จังหวัดชุมพร
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นางภัชรา ธิสอน   จังหวัดเชียงราย
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ น.ส.กิรณา พรหมเนาว์   จังหวัดระยอง
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   จังหวัดเชียงใหม่
ชมเชย อ่านสุนทรพจน์ นายกระแสร์ รังสิพล   กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ หัวข้อ
8/2564 ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า
7/2560 การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร
6/2557 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ
5/2556 อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า
4/2553 ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ
3/2550 ประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนการเวนคืนเพื่อพัฒนาชาติ
2/2549 ประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ก่อนมีการซื้อ-ขาย
1/2548 ทำไมจึงต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่
Area Trebs