Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

ประกวดบทความประจำปี 2567: กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์

            เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิชาชีพ นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็นความสำคัญและจำเป็นขององค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นกรณีศึกษาจริง ความสำเร็จในงานวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ เช่น กรณีศึกษาการประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพย์สิน นายหน้า และที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รางวัลเงินสดและโล่รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้:

หัวข้อ

"กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์"

ประเภท

 1. 1.  วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
 2. 2.  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 3. 3.  การบริหารทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์
 4. 4.  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 5. 5.  การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

หลักเกณฑ์

 1. 1. ความยาวของบทความคือ ไม่เกิน 2,000 คำ (4 หน้ากระดาษ)
 2. 2. บทความให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเป็นกรณีศึกษาจริงที่ประสบความสำเร็จในด้านอสังหาริมทรัพย์
 3. 3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน และมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ
 4. 4. ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง

รางวัล

 1. 1.  ชนะเลิศ 5 รางวัลตามประเภทข้างต้น รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
 2. 2.  บทความยอดนิยม ประเภทละ 5 รางวัลรวม 25 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

เงื่อนไข:

 1. 1.  ผู้มีสิทธิส่งบทความเข้าประกวด ได้ แก่ นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ
 2. 2.  บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 3. 3.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ

คณะกรรมการ

 • ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 • ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายก สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
 • ผศ. ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • คุณสุทัศน์ วัฒนกุลชาติ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 • ดร.แคล้ว ทองสม ที่ปรึกษา มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

กำหนดเวลา

 1. 1. ส่งบทความภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567
 2. 2. ประกาศผลภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567
 3. 3. มอบรางวัล ภายในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ฝ่ายประสานงาน

น.ส.นงลักษณ์ จตุเทน

เลขานุการคณะทำงาน

โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109

 

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ 5 รางวัล
รางวัลละ 10,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน

บทความยอดนิยม

บทความยอดนิยม ประเภทละ 5 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร
 1. สมัครเขียนบทความ กรอกรายละเอียดทุกหัวข้อ (หากข้อมูลไม่ครบ จะไม่ได้รับการพิจารณา)
 2. เขียนบทความใน Microsoft Word ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ท่านเลือกจำนวน 2,000 คำ (จำนวนคำ บวก-ลบ 10% หากไม่ตรงตามเกณฑ์ จะไม่ได้รับการพิจารณา)
 3. แนบไฟล์บทความในหน้าเว็บนี้ (สามารถแก้ไขและแนบไฟล์ใหม่ได้ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567)
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่