Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

ประกวดสุนทรพจน์ประจำปี 2564: ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า

            มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอสุนทรพจน์เพื่อนำเสนอให้เห็นความสำคัญและจำเป็นของ "ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า"  มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้:

หัวข้อ

"ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า"

ประเภท

 1. 1.  มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
 2. 2.  อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี)
 3. 3.  ประชาชนทั่วไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)

หลักเกณฑ์

 1. 1. ความยาวของสุนทรพจน์คือ
       •  ไม่น้อยกว่า 500 คำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมคลิปวิดิโอกล่าวสุนทรพจน์ ถ่ายครึ่งตัวแต่งกายชุดนักเรียน
       •  1,000 คำ สำหรับระดับอุดมศึกษา พร้อมคลิปวิดิโอกล่าวสุนทรพจน์ ถ่ายครึ่งตัวแต่งกายชุดนักศึกษา
       •  1,500 คำ สำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมคลิปวิดิโอกล่าวสุนทรพจน์ ถ่ายครึ่งตัวแต่งกายชุดสุภาพ
  (แต่ละระดับส่งทั้งข้อความ พร้อมคลิปวิดิโอกล่าวสุนทรพจน์)
 2. 2. สุนทรพจน์ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของการ "ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า" 
 3. 3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย
  ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน
 4. 4. ผู้ที่สนใจสามารถส่งสุนทรพจน์เข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง

คลิปวิดิโอ

แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพ

รางวัล

1.  รางวัลชนะเลิศ
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
 • นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
 • ประชาชนทั่วไป รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน

2.  รางวัลชมเชย

 • ในทุกระดับ ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมอีก 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไข:

 1. 1.  ผู้มีสิทธิส่งบทความเข้าประกวด ได้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป
  ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ
 2. 2.  สุนทรพจน์ทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 3. 3.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ

คณะกรรมการ

 • ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 • ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายก สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
 • ผศ. ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • คุณสุทัศน์ วัฒนกุลชาติ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 • ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 • คุณกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย DDproperty.com

กำหนดเวลา

 1. ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564
 2. ส่งสุนทรพจน์ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564
 3. ประกาศผลภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 4. มอบรางวัล ในปี 2565 แต่ยังไม่อาจกำหนดวันได้

แหล่งค้นคว้าข้อมูล

 1. www.thaiappraisal.org
 2. www.area.co.th

 

ส่งสุนทรพจน์ Online คลิกที่นี่

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่