Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ประกาศผลประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน 4/2553
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง "ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ"

               ตามที่มูลนิธิฯ ได้จัดประกวดเรียงความข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินได้ทำการตัดสินเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้:
(โปรดคลิกแต่ละชื่อเพื่อดูผลประกวด)

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา นายอับดุลวาเฮ็ด ตาเละ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รางวัลชมเชย นางสาวรุ่งนภา ธูปหอม โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 
เด็กหญิงปีย์รดา ปลาทอง โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
นายนภดล จันโหนง โรงเรียนสภาราชินี 
รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา นางสาวเบญจพร ไพรศร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย นางสาวณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวกุลนิธี ไชยชนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวเบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฎฐ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชนทั่วไป นายวรพล มะคะที
รางวัลชมเชย นายสมเกียรติ รองประโคน
เรืออากาศตรี สุวิทย์ เสือกลิ่น
นางสาวสุจิตรา เจริญขวัญ

               รางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ระดับคือโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินสดเป็นเงิน 10,000, 15,000 และ 20,000 บาท สำหรับระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนตามลำดับ ผู้ได้รับรางวัลชมเชย จะได้รับเงินท่านละ 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

               มูลนิธิจึงขอเชิญผู้ได้รับรางวัลไปเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณ บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ถ.สุรศักดิ์ กรุงเทพฯ (ห้องประชุมชั้น 17) ในเวลา 13:00 น. โดยขอให้ผู้รับรางวัลไปพร้อมกันในช่วง 12:00 น. เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง และซักซ้อมล่วงหน้า และอยู่ร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “วิสัยทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” จนถึงเวลา 17:00 น. เป็นอันเสร็จพิธี

               จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิ
23 กุมภาพันธ์ 2554

ฝ่ายประสานงาน:
น.ส.มะลิวัลย์ คำพรมมี โทร. 0.2295.3171 ต่อ 110

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่