Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านได้จัดการประชุมสมาคมครั้งแรกหลังจากการก่อตั้งเพื่อเตรียมการจัดงานแถลงข่าวการก่อตั้งสมาคม พร้อมกับรับสมัครสมาชิกของสมาคม

           สมาคมผู้ซื้อบ้านจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้เพื่อการซื้อบ้านอย่างรอบรู้เป็นสำคัญ ไม่ได้มุ่งหวังไปขัดผลประโยชน์ของฝ่ายใด สำหรับวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนของมูลนิธิเป็นดังนี้
4.1   การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ
4.2   ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"
4.3   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้อยู่อาศัย
4.4   ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม
4.5   สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
4.6   ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
4.7   ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

           สำหรับรายละเอียดและวันที่จัดงานแถลงข่าวจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกโปรดติดต่อสมาคมผู้ซื้อบ้าน โทร. 0.2295.3905 ต่อ 109 คุณนงลักษณ์
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่