Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตรา
ผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
ก่อตั้งโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนในรูปแบบการอบรมและการสัมมนา รวมถึงเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ข้อ 4.   วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อ
4.1 ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า เช่น การให้ทุนการศึกษา
4.2 ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า และการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนา
4.3 สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.4 เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
4.5 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องค์กรการกุศล และอื่นๆ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านประเมินค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า และอสังหาริมทรัพย์
4.6 ส่งเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทย
4.7 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ
4.8 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 

คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ พ.ศ. 2561-2562
ที่ปรึกษา
คุณกิตติพงศ์ ผลประยูร
ที่ปรึกษา

เลขาธิการ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย
คุณชรินทร์ รูปเทวินทร์
ที่ปรึกษา

กลุ่มวิชาการและอำนวยการเครื่องจักร
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
ดร.ธนพจน เอกโยคยะ
ที่ปรึกษา

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
ที่ปรึกษา

ประธาน บมจ.ศุภาลัย
อ.พัลลภ กฤตยานวัช
ที่ปรึกษา

อดีต SVP ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อ.ศักดิ์ชัย บุญมา
ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยกาารสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร
คุณอนุสรณ์ โรจนสมสิทธิ์
ที่ปรึกษา

CEO Real Estate Developer & Financial Advisor
คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์
ที่ปรึกษา

อดีตนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณเอรัน มทิตผาฮู มิโล
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ
บจก.Re/Max Thailand
ประธานกรรมการมูลนิธิ
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ประธานกรรมการมูลนิธิ

อุปนายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย
อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า
รองประธานคณะกรรมการ

กรรมการก่อตั้งสมาคมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ไทย
กรรมการ
คุณจำนงค์ บัวไขย
กรรมการ

อดีตกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน
กรรมการ

ประธานกลุ่มบริษัทวินเนอร์เอสเตท
คุณดรุณี รุ่งเรืองผล
กรรมการ

อดีตกรรมการสมาคมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ไทย
ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์
กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
คุณทิวา นาครัตน์
กรรมการ

(ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินขั้นวุฒิ)
คุณธนินทร์ นนนที
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค
แมเนจเม้นท์ (ที่ปรึกษาโรงแรม)
คุณรณิดา พูลเอี่ยม
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.อี อาร์ เอ
แฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์
เทคโนโลยี(1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสรินทร์ลดา ตันติสุข
กรรมการ

กรรมการสมาคมการขายและ
การตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
กรรมการ

อาจารย์คณะวนศาสตร์ -
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสุทัศน์ วัฒนกุลชาติ
กรรมการ

อดีต VP ธนาคารเกียรตินาคิน
คุณสุรพงษ์ ตรีสุกล
กรรมการ

(ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินขั้นวุฒิ)
คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ

(ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินขั้นวุฒิ)
คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
กรรมการ

นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์
และพันธมิตร
กรรมการและเหรัญญิก
คุณปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการ
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณวรรณา พูนปาน
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ
อ.อติณัช ชาญบรรยง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย
กรรมการและเลขานุการ

ประธานสมาคม FIABCI-Thai
 
คณะกรรมการบริหาร
 1.   ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2.   คุณปัทมา จันทรานุกูล ผู้ประสานงาน, วิเทศสัมพันธ์
 3.   คุณนงลักษณ์ จตุเทน ผู้ประสานงาน, การจัดการศึกษา
 4.   คุณพรภักษ์ บูรณ์ทอง ผู้ประสานงาน, สำรวจวิจัย
 5.   คุณอติณัช ชาญบรรยง ผู้ประสานงาน, สิ่งพิมพ์และเครือข่าย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่