Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตรา
ผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ก่อตั้งโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย เพื่อส่งเสริมวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในรูปแบบการอบรมและการสัมมนา รวมถึงเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ข้อ 4.   วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อ
4.1 ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า เช่น การให้ทุนการศึกษา
4.2 ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า และการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนา
4.3 สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.4 เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
4.5 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องค์กรการกุศล และอื่นๆ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านประเมินค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า และอสังหาริมทรัพย์
4.6 ส่งเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทย
4.7 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ
4.8 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ พ.ศ. 2563-2565
ที่ปรึกษา
คุณกิตติพงศ์ ผลประยูร
ที่ปรึกษา

เลขาธิการ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย
คุณดรุณี รุ่งเรืองผล
ที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ
บจก.ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ
ที่ปรึกษา

อดีตนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มาสเตอร์ ดร.นีน่า
โสภารัตน์ สนิทรัมย์
ที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บายแลนด์แอนด์โฮม(ไทยแลนด์)
อ.พัลลภ กฤตยานวัช
ที่ปรึกษา

อดีต SVP ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คุณมัลลิกา มุนีพีระกุล
ที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ บจก.ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้
นายมูฮำหมัดอิกบาน เชตเตอร์โมฮามัด
ที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มแอลเอส.พร็อพเพอร์ตี้
คุณวิทย์ กุลธนวิภาส
ที่ปรึกษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KW Thailand
คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์
ที่ปรึกษา

อดีตนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์
ที่ปรึกษา

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประธานกรรมการมูลนิธิ
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ประธานกรรมการมูลนิธิ

อุปนายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
รองประธานกรรมการ

ประธาน บมจ.ศุภาลัย
อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า
รองประธานกรรมการ

กรรมการก่อตั้งสมาคมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ไทย
กรรมการ
คุณจำนงค์ บัวไขย
กรรมการ

อดีตกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน
กรรมการ

ประธานกลุ่มบริษัทวินเนอร์เอสเตท
คุณทิวา นาครัตน์
กรรมการ

(ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินขั้นวุฒิ)
คุณธนธัช ประทุมมาลย์
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.บานาน่า เอสเตท แมเนจเม้นท์
คุณธนินทร์ นนนที
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค
แมเนจเม้นท์ (ที่ปรึกษาโรงแรม)
คุณปริญญา เกษสุวรรณ
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.สมาร์ท พรีเมี่ยม
คุณปรีชา ศุภปีติพร
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.แอคคิวท์ เรียลตี้
คุณรณิดา พูลเอี่ยม
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.อี อาร์ เอ
แฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์
เทคโนโลยี(1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสรินทร์ลดา ตันติสุข
กรรมการ

กรรมการสมาคมการขายและ
การตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์
กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
คุณสุทัศน์ วัฒนกุลชาติ
กรรมการ

อดีต VP ธนาคารเกียรตินาคิน
คุณสุรพงษ์ ตรีสุกล
กรรมการ

(ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินขั้นวุฒิ)
คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ

(ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินขั้นวุฒิ)
คุณอนุสรณ์ โรจนสมสิทธิ์
กรรมการ

CEO Real Estate Developer & Financial Advisor
คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
กรรมการ

นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์
และพันธมิตร
คุณเอรัน มทิตผาฮู มิโล
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ
บจก.Re/Max Thailand
กรรมการและเหรัญญิก
คุณปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการ
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณวรรณา พูนปาน
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ
อ.อติณัช ชาญบรรยง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย
กรรมการและเลขานุการ

ประธานสมาคม FIABCI-Thai
 
คณะกรรมการบริหาร
 1.   ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2.   คุณปัทมา จันทรานุกูล ผู้ประสานงาน, วิเทศสัมพันธ์
 3.   คุณนงลักษณ์ จตุเทน ผู้ประสานงาน, การจัดการศึกษา
 4.   คุณพรภักษ์ บูรณ์ทอง ผู้ประสานงาน, สำรวจวิจัย
 5.   คุณอติณัช ชาญบรรยง ผู้ประสานงาน, สิ่งพิมพ์และเครือข่าย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่