Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
บทความที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกรุณาส่งมา
ชื่อบทความเรื่อง  
Apartment สู่ยุคตะวันตกดิน!! และกำลังตายเพราะ condo จริงหรือ?คุณธนวันต์ พสุคันธภัค
ให้ต่างชาติมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร
บทบาทการประเมินค่าและการจัดการทรัพย์สินกับภาครัฐคุณอัฎฮา สมัยบารมี
การสร้างวัฒนธรรมการทำงาน ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของวิชาชีพประเมินราคาคุณเปล่งศักดิ์ ศรีบัว
กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์กับแวดวงอสังหาริมทรัพย์อ.อนุพจน์ พนาพรศิริกุล
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สินคุณประสงค์ ลำพูล
รัตนาธิเบศร ทำเลทองของอสังหาริมทรัพย์ฝั่งตะวันตกคุณประสงค์ ลำพูล
การเวนคืนกับการประเมินค่าทรัพย์สินคุณบัญญัติ บุญมา
"ผังเมือง" เรื่องชวนคิด อ.อนุพจน์ พนาพรศิริกุล
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาธิปไตยในมือคุณอ.อนุพจน์ พนาพรศิริกุล
โครงการกิจการร่วมทำ (Consortium) ของ บบส.คุณสิน เอกวิศาล
เรื่องทางเข้า-ออกทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าคุณเปล่งศักดิ์ ศรีบัว
เส้นทางสู่ความเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอ.พัลลภ กฤตยานวัช
ความสำคัญของการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ต่อการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยอ.พัลลภ กฤตยานวัช
มิติที่สามในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)คุณเปล่งศักดิ์ ศรีบัว
บทบาทของการบริหารโครงการ ที่ส่งผลต่อมูลค่าอาคารคุณเปล่งศักดิ์ ศรีบัว
 

เว็บไซต์นี้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาด้านการประเมินค่าทรัพย์สินเสมอ ถ้าท่านมีบทความ ข่าวสารหรือข้อเขียนที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ท่านสามารถส่งมาให้สมาคมได้พิจารณาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยโปรดส่งไปยัง info@thaiappraisal.org และโปรดส่งภาพถ่ายของท่านแนบมาด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง (ทางมูลนิธิสงวนสิทธิ์คัดเลือก ดัดแปลงบทความหรือข้อเขียนของท่านตามความเหมาะสม)

หรือท่านจะเขียนบทความหรือข้อเขียนในกล่องข้อความต่อไปนี้ก็ได้:* กรุณากรอกข้อมูล

ชื่อผู้ส่ง: *
ตำแหน่ง: *
หน่วยงาน: *
อีเมล์: *
บทความ: *
ยืนยัน:
2872 =>กรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
 
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่