Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

บทบาทการประเมินค่าและการจัดการทรัพย์สินกับภาครัฐ

คุณอัฎฮา สมัยบารมี
M.Ec.Dev.(Asset Management and Property Valuation)

          ประเทศไทยในปัจจุบัน การทุจริตในวงการราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งในระดับส่วนกลาง, ภูมิภาคและท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นระบาดแพร่หลายและกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ เรื้อรังมีผลกระทบร้ายแรงต่อระบบต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวัฒนธรรมโดยรวมของประเทศชาติ

           จากการที่การประเมินค่าและจัดการทรัพย์สินในปัจจุบันมีบทบาทได้รับการแพร่หลายกว้างขวางในหลายประเทศ ได้มีการสนับสนุนพัฒนายกฐานะเป็นวิชาชีพเฉกเช่นวิชาชีพอื่นๆ โดยสมาคมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในต่างประเทศส่วนใหญ่ รัฐบาลส่วนกลางหรือแม้แต่ท้องถิ่น จะตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีการส่งเสริมและประยุกต์ใช้ความรู้หลักวิชาการ เทคนิคต่างๆของการประเมินค่าในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐตามกฎหมายกำหนดในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินภาครัฐให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ หรือแม้แต่ในภาคเอกชนเอง โดยเฉพาะตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นวิชาชีพนี้ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน นักลงทุน เจ้าของที่ดิน ผู้พัฒนาโครงการต่างๆรวมทั้งผู้บริโภค ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป เช่น เพื่อเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจการซื้อ-ขายหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงมีการสนับสนุนนโยบายภาครัฐโดยการจัดตั้งในรูปแบบองค์กร, บริษัท, ห้างร้านและส่วนตัวต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการประเมินค่าและจัดการทรัพย์สินภาครัฐและเอกชนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการ

           ในส่วนของต่างประเทศเช่น ประเทศเพื่อนบ้านได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการประเมินค่าและจัดการทรัพย์สินภาครัฐ จึงได้มีการจัดการและจัดตั้งโครงการและดำเนินการอบรมการประเมินค่าและจัดการทรัพย์สิน โดยการเสนอทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือโทสำหรับข้าราชการที่มีความสนใจในด้านนี้เพื่อเรียนในหลักสูตร การจัดการทรัพย์สินและการประเมินค่าสินทรัพย์ ณ มหาวิทยาลัยที่กำหนด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ดังนี้ เช่น กรมจัดการทรัพย์สินมีวัตถุประสงค์ทางด้านการประเมินค่าเพื่อการเลหลังเป็นส่วนใหญ่ กรมสรรพกรเองมีวัตถุประสงค์ทางด้านการประเมินค่าเพื่อการเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนรัฐบาลท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเหตุผลหลัก

           สำหรับประเทศไทยแล้ว มีการประเมินค่าทรัพย์สินของภาครัฐโดยสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน,กรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 การเก็บภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 การเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 เป็นต้น แต่ไม่ใช่เป็นการประเมินค่าเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการและยังไม่มีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบกำกับดูแลเน้นในด้านการจัดการทรัพย์สินภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

           ดังนั้นในอนาคตนับแต่นี้ไป เพื่อเป็นการแก้ไขจุดอ่อนบางประการของการพยายามลดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของภาครัฐ ปราบปรามและปกป้องการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบของรัฐบาล การประเมินค่าและจัดการทรัพย์สินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาครัฐในฐานะเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีส่วนช่วย ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐให้บรรลุจุดมุ่งหมาย “การลดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของภาครัฐ ปราบปราม และปกป้องการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ ในวงการราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งในระดับส่วนกลาง, ภูมิภาคและท้องถิ่น” ตามที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรภาครัฐหรือแม้แต่ในส่วนของภาคเอกชน, ประชาชน บุคคลผู้สนใจรวมถึงอาจารย์นักศึกษานั้นต้องเพิ่มศักยภาพในด้านนี้เช่น มอบนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารระดับสูง กลางและระดับปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลิตบุคลากรของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีธรรมาภิบาลทางด้านการประเมินค่าและการจัดการทรัพย์สินของทางราชการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น สามารถประเมิน, จัดการและตรวจสอบทรัพย์สินที่มีตัวตนภาครัฐหรือทรัพย์สินสาธารณะ รวมทั้งสาธารณูปโภค สาธารปการต่างๆเช่น ถนน ทางเดินสาธารณะ อาคารสำนักงาน ที่ดินเปล่า เป็นต้น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานและสามารถป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากการประมูลหรือจัดซื้อ-จัดจ้างสิ่งก่อสร้างรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆของภาครัฐบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในสินค้าสาธารณะ รวมถึงขยายผล จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาบุคลากรของรัฐเกี่ยวกับการประเมินค่าและจัดการทรัพย์สินของทางราชการในอนาคต

           ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการภาครัฐต้องสนใจ เรียนรู้ ประยุกต์นำไปใช้ในงานของภาครัฐต่อไป เพราะในขณะนี้การประเมินค่าและจัดการทรัพย์สินนั้นได้กลายเป็นฟั่นเฟือง จักรกลที่สำคัญตัวหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

 
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่