Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)

ภาคผนวก 7:
รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง
ครั้งที่ 1/2549 7 มิถุนายน 2549

คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม

1. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน
2. นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
3. นายชัยณรงค์ บรรจงมณี
4. นายสุเทพ รอดจากภัย
5. นางพรพนา ดาราฉาย
6. นายสุรพงษ์ ตรีสุกล 
7. นายชาติชาย อังอรุณกร
8. ดร.โสภณ พรโชคชัย        

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
แทน นายอนุชา อุปการนิติเกษตร
แทน นายวสันต์ คงจันทร์
คณะทำงาน
เลขานุการคณะทำงาน
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายวีระชาติ คุระศรี บจก.กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน
คณะทำงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1. นายแคล้ว ทองสม คณะทำงาน
 

เริ่มประชุมเวลา 10:20 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 

วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 เรื่องปีที่จัดทำปีที่จัดทำราคาค่าก่อสร้าง

ประธานได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรทำการกำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร สำหรับปี 2548 ด้วยหรือไม่

ที่ประชุม เห็นควรให้ทำการกำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร สำหรับปี 2548 และ 2549 เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องจากการดำเนินการในช่วงปี 2543-2547 ที่ผ่านมา
2.2 เรื่องเดือนที่จัดทำราคาค่าก่อสร้าง

ประธาน เสนอว่าควรกำหนดราคาค่าก่อสร้าง โดยอาศัยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2549 เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของราคาค่าก่อสร้าง คณะทำงานจึงให้ใช้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2549 แทน ของเดือนพฤษภาคม 2549 แต่ ณ ขณะประชุม ดัชนีดังกล่าวทางกระทรวงพาณิชย์ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ที่ประชุม เห็นด้วยและให้กำหนดตามนี้ โดยให้เลขานุการคณะทำงานไปจัดหาดัชนีราคาค่าก่อสร้างของเดือนมิถุนายน 2547 และนำไปปรับปรุงตัวเลขใหม่ตามแนวทางที่ทางคณะทำงานได้กำหนดไว้ตามราคาของเดือนพฤษภาคม 2549 แล้วนำเสนอต่อเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อให้นายกสมาคมฯ ลงนามประกาศใช้เพื่อให้ทันกับความต้องการของสมาชิกต่อไป
 
2.3 เรื่องขอบเขตของการใช้ราคา

มีผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำราคานี้ ซึ่งสำรวจไว้โดยเลขานุการคณะทำงาน ว่า ทางสมาคมสมควร กำหนดราคาค่าก่อสร้างในต่างจังหวัดด้วย

ที่ประชุม เห็นว่า การกำหนดดังกล่าวจำเป็นต้องมีข้อมูลในจังหวัดต่าง ๆ โดยอาจเริ่มทำในจังหวัดหลักของภูมิภาคก่อน อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ อาจจำเป็นที่ทางสมาคมต้องทำการศึกษาเรื่องค่าก่อสร้างและค่าแรงในจังหวัดภูมิภาคในรายละเอียด จึงให้ทางสมาคมพิจารณาทำการศึกษาในรายละเอียดต่อไป
2.4 เรื่องประเภทอาคารที่ควรกำหนดราคาเพิ่มเติม
มีผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเภทอาคารที่ควรกำหนดราคาเพิ่มเติม ซึ่งสำรวจไว้โดยเลขานุการคณะทำงาน ว่า ทางสมาคมสมควรกำหนดเพิ่มเติมได้แก่ โรงแรม สระว่ายน้ำ สถานีบริการน้ำมัน รีสอร์ท ฯลฯ
ที่ประชุม เห็นว่า:
  • โรงแรม ขึ้นอยู่กับการตกแต่ง จึงกำหนดเป็นมาตรฐานได้ยาก อาจทำให้เกิดความสับสนได้ โรงแรมอาจมีลักษณะคล้ายอพาร์ทเมนท์ที่ได้กำหนดราคาไว้แล้ว เพียงแต่มีการตกแต่งและจัดการเป็นพิเศษ
  • สระว่ายน้ำ มีลักษณะที่หลากหลายมาก จึงไม่อาจกำหนดให้เป็นมาตรฐานได้ชัดเจน เช่น สนามเทนนิส
  • สถานีบริการน้ำมัน รีสอร์ท และอื่น ๆ ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันหลายประการ การกำหนดเป็นมาตรฐานเช่นรายการทรัพย์สินอื่นจึงทำได้ยาก

2.5 การหมายเหตุในการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

เพื่อให้ที่ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบว่า ราคาค่าก่อสร้างที่กำหนดมีเงื่อนไขต่าง ๆ หลายรายการ ประธานคณะทำงานจึงเสนอให้กำหนดให้มีการระบุไว้ชัดเจนว่า ให้ผู้ใช้ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างดูรายงานการประชุมของคณะทำงานที่บันทึกไว้ในแต่ละปีด้วย

ที่ประชุม เห็นควรให้ดำเนินการตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 3: การจัดทำรายการนำเสนอ

เลขานุการคณะทำงาน เสนอจะนำดัชนีราคาค่าก่อสร้างอาคารมาร่างเป็นราคาค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2548 และ 2549 นำเสนอแก่ทางคณะทำงานตามแบบที่เคยดำเนินการมา และส่งให้คณะทำงานพิจารณาก่อนการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม เห็นควรให้ดำเนินการ

วาระที่ 4: การประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549 เวลา 10:00 น. ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ผู้บันทึกการประชุม
 
รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง
ครั้งที่ 2/2549 16 มิถุนายน 2549

คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม

1. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน
2. นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
3. นายชัยณรงค์ บรรจงมณี
4. นายสุเทพ รอดจากภัย
5. นางพรพนา ดาราฉาย
6. นายสุรพงษ์ ตรีสุกล 
7. นายชาติชาย อังอรุณกร
8. ดร.โสภณ พรโชคชัย        

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
แทน นายอนุชา อุปการนิติเกษตร
แทน นายวสันต์ คงจันทร์
คณะทำงาน
เลขานุการคณะทำงาน
 
คณะทำงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1. นายแคล้ว ทองสม คณะทำงาน (ลาไปต่างประเทศ)
 

เริ่มประชุมเวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 

วาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่มีการแก้ไขบางส่วน
 

วาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 เรื่องการคำนวณค่าก่อสร้างตามสัดส่วนวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารแต่ละประเภท
      อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดเล็ก มีการใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน เช่น
  • อาคารสูงขนาดใหญ่ จะขึ้นอยู่กับราคาค่าระบบประกอบอาคารเป็นสำคัญ แต่ก็มีความแตกต่างกัน เช่น อาคารสำนักงาน จะเน้นระบบลิฟท์ อาคารพักอาศัย จะเน้นระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
  • อาคารที่อยู่อาศัยแนวราบ จะขึ้นอยู่กับวัสดุพื้นฐานที่ใช้เพื่อการทำโครงสร้างอาคารเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามอาคารที่อยู่อาศัยที่มีราคาแพงอาจเน้นวัสดุในส่วนของงานสถาปัตยกรรมมากกว่า เป็นต้น
      ที่ประชุม เห็นควรให้กำหนดราคาตามประเภทของวัสดุที่ใช้ในอาคารแต่ละประเภทเป็นสำคัญ
2.2 เรื่องราคามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

ประธาน แจ้งว่า ค่าก่อสร้างอาคารแต่ละประเภทที่ได้ดำเนินการมาแล้ว และที่กำลังจะกำหนดสำหรับปี 2548 และ 2549 ได้กำหนดจากค่าก่อสร้างที่เคยคำนวณไว้อย่างละเอียดจากการประมาณราคาค่าก่อสร้างอย่างละเอียด (bill of quantity) จึงบันทึกไว้เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบและมั่นใจในฐานของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณค่าก่อสร้าง
ที่ประชุม เห็นด้วยและให้กำหนดตามนี้

2.3 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้างมากเป็นพิเศษในช่วงปี 2548-2549
  • ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายครั้ง
  • น้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นอย่างมากจากมีนาคม 2548 ในราคาลิตรละ 13.49 บาท เป็นลิตรละประมาณ 27 บาทเศษ
      ที่ประชุม เห็นด้วยที่ราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2548-2549 น่าจะสูงกว่าช่วงปี 2547-2548

2.4 เรื่องการปรับเศษ

ประธาน แจ้งว่า ในการปรับเศษ (ให้เป็นตัวเลขกลม ๆ) นั้น ให้ปรับตัวเลขขึ้นแทนการปรับลงเพราะแนวโน้มราคามีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่า
ที่ประชุม เห็นด้วยและให้กำหนดตามนี้

วาระที่ 3: การจัดทำราคาค่าก่อสร้าง

ที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการคณะทำงานไปปรับราคาค่าก่อสร้างใหม่ตามราคาค่าก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2549 นำส่งประธานคณะทำงานพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคม ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ผู้บันทึกการประชุม
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่