Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ที่ 1/2545
เรื่อง การประกาศใช้ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2545

 
        โดยที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารทุกปี และบัดนี้โดยที่สภาวะทางเศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลง สมาคมจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นกำหนดราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ และคณะทำงานได้ดำเนินการเสร็จแล้ว
 
        สมาคมได้พิจารณาราคาประเมินที่ทางคณะทำงานได้กำหนดขึ้นแล้ว เห็นสมควรให้ประกาศใช้เพื่อประโยชน์ในการประเมินค่าทรัพย์สินต่อไป
 
        อนึ่งสำหรับราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2545 ปรากฎอยู่แนบท้ายประกาศนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2545
(นายประวิทย์ สีห์โสภณ)
นายกสมาคม
 
รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดราคาประเมินค่าก่อสร้าง พ.ศ. 2545
ครั้งที่ 1: 18 กันยายน 2545
คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม 1. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธาน
  2. ดร.พิเชษฐ์ อาริยวัฒน์ กรรมการ
  3. นายวิทยา อนันตพงษ์ แทนกรรมการ (นางปฤษฐา ติราศรัย)
  4. นายสุเทพ รอดจากภัย กรรมการ
  5. ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการและเลขานุการ
 
เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 406 ศิริดาเพลส
 
วาระที่ 1:เรื่องเพื่อทราบ
           1.1 ประธานแจ้งให้คณะทำงานแจ้งทราบว่า ทางสมาคม ได้มีคำสั่งที่ 1/2545 ลว. 9 กันยายน 2545 แต่งตั้งคณะทำงานนี้ และให้ทำการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 3 ครั้ง เพื่อทางสมาคมจะได้ประกาศใช้ต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในเดือนตุลาคม ศกนี้
  1.2 ประธานได้ปรึกษาที่ประชุมว่า ในการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง พ.ศ. 2545 จะใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนไหนดี ที่ประชุมเห็นว่า ควรใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนล่าสุดที่มี คือ สิงหาคม 2545 แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะทำงานไปหาข้อมูลทั้งของเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมเพื่อการพิจารณาในครั้งต่อไป
วาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา
  2.1 ประธานได้ชี้แจงว่า การกำหนดราคาค่าก่อสร้าง พ.ศ. 2544 ได้สอบถามข้อมูลจากหน่วยราชการ สถาบันการเงินและบริษัทประเมินต่าง ๆ แล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับราคาที่ทางสมาคมกำหนด และสำหรับในปี พ.ศ.2545 ขณะนี้เลขานุการคณะทำงานได้สอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้ว ประธานจึงสั่งให้แจ้งผลต่อที่ประชุมในครั้งหน้าต่อไป
  2.2 ประธานได้วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และตลาดอสังหาริมทรัพย์เห็นว่า มีการกระเตื้องขึ้น และว่า ราคาค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละปี รวมทั้งปี 2545 และ 2546 เพราะเศรษฐกิจมีการกระเตื้องขึ้น นอกจากนี้ ราคาวัสดุก่อสร้างยังขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันอีกด้วย (โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวปลายปี และยังขึ้นอยู่กับภาวะสงครามที่อาจกำลังจะเกิดขึ้น) ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย
  2.3 นายวิทยา ให้ข้อคิดเห็นว่า ราคาค่าก่อ สร้างของผู้รับเหมาที่เป็นรูปบุคคล (ผู้รับเหมาย่อย) จะมีราคาค่าก่อสร้างพอ ๆ กับที่ราคาที่ทางสมาคมกำหนด แต่ถ้าเป็นรูปนิติบุคคล จะมีราคาสูงกว่าราคาของทางสมาคมมากถึง 20-30% อาจทำให้สถาบันการเงินมีปัญหาในการใช้ราคาค่าก่อสร้างของทางสมาคม
  2.4 ประธานชี้แจงว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีการรับเหมาก่อสร้างในที่ดินของเอกชนถึง 20,000 หน่วย ในขณะที่ผู้ประกอบการทำการก่อสร้างเพียง 12,000 หน่วย และสำหรับการรับเหมาก่อสร้างในที่ดินของเอกชนนี้ อาจใช้ผู้รับเหมาย่อย ซึ่งมักใช้ราคารับเหมาในเกณฑ์เดียวกับที่ทางสมาคมกำหนด แต่สำหรับผู้รับเหมาโดยเฉพาะที่เป็นนิติบุคคล อาจมีราคาสูงกว่าถึง 20-30% ดังนั้นในกรณีการใช้จริง ผู้เกี่ยวข้องอาจต้องพิจารณารายละเอียดในด้านคุณภาพวัสดุก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างประกอบ ซึ่งอาจทำให้ราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาที่สมาคมกำหนดได้
  2.5 ประธานให้ข้อคิดเห็นว่า ตามข้อมูลวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2545 ราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้น 2.4% แต่กรณีอาคารแต่ละประเภทอาจไม่สามารถใช้ดัชนีรวมที่ 2.4% นี้ได้ เพราะรายการวัสดุก่อสร้างของอาคารแต่ละประเภทอาจไม่เหมือนกัน ดังนั้นอาคารแต่ละประเภท อาจมีการเพิ่มขึ้นของราคาไม่เท่ากัน เช่น กรณีอาคารที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท อาคารสำนักงาน เป็นต้น
  2.6 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่า โดยที่การก่อสร้างมีการเพิ่มสูงขึ้น ราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมาโดยตลอด ผู้ประกอบการมีการคิดสัดส่วนกำไรสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีจำนวนน้อยลง ทำให้การก่อสร้างในช่วงต้นปี 2545 เป็นต้นมา ราคาค่าก่อสร้างจะเพิ่มสูงขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าดำเนินการ และกำไรที่บวกเพิ่มสูงขึ้น ส่วนมาตรการการลดหย่อนด้านภาษีของรัฐบาล ทำให้ค่าก่อสร้างอาจไม่สูงขึ้นมากนัก
 
ปิดประชุมเวลา 11:45 น.
ดร.โสภณ พรโชคชัย
กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน
 
รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดราคาประเมินค่าก่อสร้าง พ.ศ. 2545
ครั้งที่ 2: 20 กันยายน 2545
คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม 1. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธาน
  2. นางทิพย์สุดา อาริยวัฒน์ แทนกรรมการ (ดร.พิเชษฐ์ อาริยวัฒน์)
  3. นายวิทยา อนันตพงษ์ แทนกรรมการ (นางปฤษฐา ติราศรัย)
  4. นายสุเทพ รอดจากภัย กรรมการ
  5. ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการและเลขานุการ
 
เริ่มประชุมเวลา 10:20 น. ณ ห้องประชุม 406 ศิริดาเพลส
 
วาระที่ 1:เรื่องเพื่อทราบ
           ไม่มี
วาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1
  ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง
  3.1 ตามที่ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะทำงานไปหาข้อมูลทั้งของเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมเพื่อการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการคณะทำงานได้นำมานำเสนอในที่ประชุมแล้ว
  3.2 ตามที่เลขานุการคณะทำงานได้สอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้ว และประธานได้มอบหมายในแจ้งผลต่อที่ประชุมในครั้งนี้ เลขานุการคณะทำงานได้แจ้งให้ทราบว่า ผู้ตอบโทรสารกลับมาทั้งหมดเห็นด้วยกับการกำหนดราคาค่าก่อสร้างนี้ และไม่พบมีข้อขัดข้องใด ๆ ในการใช้ราคาค่าก่อสร้างนี้ มีเพียงบางส่วนที่ประสงค์ให้เพิ่มบางรายการ
วาระที่ 4: เรื่องเพื่อพิจารณา
  4.1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างทุกประเภท (ไม่รวมเหล็กและปูนซีเมนต์) เพิ่มขึ้น 3.4% (กรกฎาคม 2544 - สิงหาคม 2545) ส่วนดัชนีราคาเหล็ก เพิ่มขึ้น 6.2% ส่วนราคาปูนซีเมนต์ ลดลง 7.4% ในช่วงเวลาดังกล่าว
  4.2 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า โดยที่การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแนวราบแบบบ้านเดี่ยว บ้านแฝด มีการขยายตัวมากขึ้น ถึงแม้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่เมื่อพิจารณาถึงภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง จึงประมาณการว่า ราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ส่วนอาคารแนวราบอื่น ราคาค่าก่อสร้างไม่ควรเกิน 4% นอกจากนี้ อาคารสูง ประมาณว่าราคาค่าก่อสร้างน่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% เพราะราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะปูนซีเมนต์กลับลดลงในช่วงต้นปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
  4.3 ในการใช้ข้อมูลตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2545 เป็นต้นไป คณะทำงานตั้งข้อสังเกตว่า ราคาค่าก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการนี้ โดยให้พิจารณาจากสถานะการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย
  4.4 คณะทำงานจึงใช้สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 4.2 ใช้ประกอบการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง พ.ศ. 2545 ตามตารางในท้ายรายงานนี้
  4.5 ประธานมอบหมายให้คณะทำงานนำตัวเลขที่ประมาณการนี้กลับไปพิจารณาและนำมาสรุปอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้า
 
ปิดประชุมเวลา 11:45 น.
ดร.โสภณ พรโชคชัย
กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน
 
รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดราคาประเมินค่าก่อสร้าง พ.ศ. 2545
ครั้งที่ 3: 27 กันยายน 2545
คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม 1. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธาน
  2. นางทิพย์สุดา อาริยวัฒน์ แทนกรรมการ (ดร.พิเชษฐ์ อาริยวัฒน์)
  3. นายสุเทพ รอดจากภัย กรรมการ
  4. ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการและเลขานุการ
 
เริ่มประชุมเวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 406 ศิริดาเพลส
 
วาระที่ 1:เรื่องเพื่อทราบ
           ไม่มี
วาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2
  ที่ประชุมรับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี้:
  2.1 แก้ไขข้อความในวาระที่ 4.1 เป็น "ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างทุกประเภท (ไม่รวมเหล็กและปูนซีเมนต์) เพิ่มขึ้น 3.4% (กรกฎาคม 2544 - สิงหาคม 2545) ส่วนดัชนีราคาเหล็ก เพิ่มขึ้น 6.2% ส่วนราคาปูนซีเมนต์ ลดลง 7.4% ในช่วงต้นปี และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน"
  2.2 ตัดวลีสุดท้ายในวาระที่ 4.2 คือ "เพราะราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะปูนซีเมนต์กลับลดลงในช่วงต้นปี 2545 จนถึงปัจจุบัน" ออก
วาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง
  3.1 ตามที่คณะทำงานได้รับร่างราคาค่าก่อสร้างอาคารที่คณะทำงานได้จัดทำขึ้น โดยเลขานุการคณะทำงานได้จัดส่งให้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กันยายน ศกนี้
วาระที่ 4: เรื่องเพื่อพิจารณา
  4.1 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว จึงได้ลงมติเห็นด้วยกับราคาจากที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นในการประชุมครั้งที่ 2
  4.2 คณะทำงานกำหนดราคาประเมินค่าก่อสร้าง มีหมายเหตุเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่า แม้ราคาค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นด้วย แต่ไม่ใช่หมายความว่าราคาขายอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยอัตโนมัติ เนื่องจากราคาที่ดินยังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่กลับลดลงในช่วงที่ผ่านมา และราคาค่าอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด อุปทานในท้องตลาด
  4.3 คณะทำงาน ยังย้ำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึง วาระที่ 4.3 ในการประชุมครั้งที่ 2 ที่ว่า "ในการใช้ข้อมูลตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2545 เป็นต้นไป คณะทำงานตั้งข้อสังเกตว่า ราคาค่าก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการนี้ โดยให้พิจารณาจากสถานะการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย"
 
ปิดประชุมเวลา 12:00 น.
ดร.โสภณ พรโชคชัย
กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่