Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)

ภาคผนวก 3/1: รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1: 9 สิงหาคม 2544

คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม 1. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานคณะทำงาน
  2. ดร. พิเชษฐ์ อาริยวัฒน์ คณะทำงาน
  3. นายสุเทพ รอดจากภัย คณะทำงาน
  4. ดร.โสภณ พรโชคชัย เลขานุการคณะทำงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายเพิ่มศักดิ์ มั่นบริรักษ์ ผู้สังเกตการณ์
  2. นายยุทธนา ชีวนันทชัย ผู้สังเกตการณ์

เริ่มประชุมเวลา 10:40 น. ณ ห้องประชุม 406 ศิริดาเพลส
วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ
          1.1 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะทำงาน ครั้งนี้ต่อเนื่องจากชุดการประชุมปีที่แล้ว (พ.ศ. 2543) และประธานได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาวางกรอบการกำหนดมาตรฐานราคาแล้ว พร้อมกับได้เตรียมเอกสารสรุปแจกจ่ายแก่ที่ประชุมด้วย ที่ประชุม รับทราบ
          1.2 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาวะตลาดการก่อสร้างและอาคารสร้างค้างเป็นกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อพิจารณาประกอบในการจัดทำมาตรฐานราคานี้ ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา
          2.1 แนวทางการพิจารณาราคามาตรฐาน: ประธานเสนอให้กำหนดราคามาตรฐาน ณ เดือนมิถุนายน 2544 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ มกราคม 2543 (จากการจัดทำครั้งก่อน) และให้องค์ประกอบมาตรฐานราคาประกอบด้วย ค่าก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างเท่านั้น ซึ่ งได้แก่ ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ (ในงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร) ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการก่อสร้างและกำไรของผู้รับเหมา และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และสบทบกองทุนต่าง ๆ (0.96%) โดยไม่รวมค่าดอกเบี้ยลงทุนก่อสร้าง บริหารโครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าบริหารการขาย
          ที่ประชุม ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และลงมติเห็นด้วย
          2.2 การกำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของราคา: ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารประกอบการประชุม ซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลดัชนีความเปลี่ยนแปลง และราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าแรงต่าง ๆ ที่ได้จัดหามาเพื่อการประชุมนี้และที่ได้จัดหาเพิ่มเติมระหว่างการประชุม
          ที่ประชุม รับข้อมูลเหล่านี้ไว้ประกอบการพิจารณาในรายละเอียด และได้คำนวณในเบื้องต้นพบว่า ราคาค่าก่อสร้างโดยรวมควรจะเพิ่มขึ้นจากปี 2543 ประมาณ 4.0-6.5% ซึ่ งการประชุมครั้งต่อไปจะได้พิจารณาในรายละเอียดต่อไป

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ
          3.1 เลขานุการคณะทำงาน เสนอให้เชิญคุณเพิ่มศักดิ์ มั่นบริรักษ์ เป็นคณะทำงานด้วย เช่นเดียวกับที่เคยเชิญคุณปฤษฐา ติราศัย ในคณะทำงานชุดก่อน
    ที่ประชุม เห็นด้วย
          3.2 กำหนดวันประชุมครั้งที่ 2/2544 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2544 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 406 ศิริดาเพลส เช่นเดิม ที่ประชุม รับทราบ

 

  

ภาคผนวก 3/2: รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2: 15 สิงหาคม 2544
คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม 1. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานคณะทำงาน
  2. นางทิพย์สุดา อาริยวัฒน์ แทน ดร. พิเชษฐ์ อาริยวัฒน์
  3. นายยุทธนา ชีวนันทชัย แทนนายเพิ่มศักดิ์ มั่นบริรักษ์
  4. ดร.โสภณ พรโชคชัย เลขานุการคณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 406 ศิริดาเพลส

วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ
        1.1 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานคณะทำงานได้นำรายละเอียดของต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ไปศึกษาและกำหนดแนวทางการปรับค่าก่อสร้างแล้ว โดยในอาคารแต่ละประเภทอาจมีการปรับค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นแตกต่างกัน

        ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา
        2.1 การกำหนดราคามาตรฐาน: ประธานและคณะทำงานได้ร่วมกันกำหนดราคามาตรฐานเสร็จแล้วตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้

        ที่ประชุม ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และลงมติเห็นด้วย

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ
        3.1 กำหนดวันประชุมครั้งที่ 3/2544 ในต้นเดือนกันยายน ศกนี้ เพื่อพิจารณาครั้งสุดท้าย เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 406 ศิริดาเพลส เช่นเดิม

        ที่ประชุม รับทราบ

ภาคผนวก 3/3: รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3: 20 กันยายน 2544
คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม 1. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานคณะทำงาน
  2. นางทิพย์สุดา อาริยวัฒน์ แทน ดร. พิเชษฐ์ อาริยวัฒน์
  3. นายปฏิมา จีระแพทย์ คณะทำงาน
  4. นายสุเทพ รอดจากภัย คณะทำงาน
  5. ดร.โสภณ พรโชคชัย เลขานุการคณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 406 ศิริดาเพลส

วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ
  ไม่มี
     
วาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา
  2.1 การอภิปรายผลการกำหนดราคามาตรฐานที่กำหนดขึ้นตามการประชุมครั้งที่ 2
ที่ประชุม ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และลงมติเห็นด้วย ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
     
วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ
  3.1 ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดข้อสังเกตในการใช้ตัวเลขราคาค่าก่อสร้างมาตรฐาน ดังนี้
    3.1.1 ราคาต่อตารางเมตรนี้ เป็นราคาที่ใช้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นสำคัญ ในพื้นที่อื่นอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
    3.1.2 เป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม (รวมช่องบันได ช่องลิฟท์ พื้นที่ส่วนกลาง ฯลฯ) ไม่ใช่ตามพื้นที่ใช้สอยสุทธิ หรือไม่ได้แยกตามราคาที่อาจแตกต่างกันตามประเภทใช้สอย เช่น ห้องนอน ห้องครัว เฉลียง ระเบียง เป็นต้น
    3.1.3 ราคาต่อตารางเมตรนี้คิดเฉพาะในขอบเขตโครงสร้างอาคารเป็นหลัก เช่น พื้นที่ซักล้างหรือที่จอดรถที่มีหลังคาคลุม รวมทั้งระเบียงชั้นบน ส่วนพื้นที่ซักล้าง ระเบียงชั้นล่างหรือพื้นที่ถนนที่ยื่นออกจากตัวบ้าน ไม่นับรวมในพื้นที่ก่อสร้างนี้
    3.1.4 ราคาต่อตารางเมตรนี้ ไม่รวมค่าโฆษณา ดอกเบี้ย ค่านายหน้าการขาย แต่เป็นราคาเพื่อประมูลก่อสร้าง
    3.1.5 แต่ราคาต่อตารางเมตรนี้ อาจสูงหรือต่ำกว่าราคารับเหมาที่มีการรับเหมากันก็ได้ เพราะราคารับเหมาก่อสร้างขึ้นอยู่กับการแข่งขัน ซึ่ง อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ส่วนราคาต่อตารางเมตรที่คำนวณนี้มาจากพื้นฐานการถอดแบบก่อสร้างตามราคาวัสดุ-ค่าแรงปกติ
    3.1.6 ในกรณีที่รูปแบบอาคารแตกต่างจากที่มีข้อกำหนดไว้มาก ผู้ประเมินสมควรใช้วิธีคำนวณถอดแบบในรายละเอียด จะใช้ราคาต่อตารางเมตรนี้ไม่ได้
  ที่ประชุม เห็นด้วยร่วมกัน
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่