Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.2560
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)
จำนวนคนอ่าน
263,785

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) (มีนาคม 2560)
ดาวโหลด ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

           มูลนิธิ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป
           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ นายสุรพงษ์ ตรีสุกล เป็นประธานคณะทำงาน และได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่า ก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6.48%
ซิเมนต์
12.36%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.78%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 21.81%
กระเบื้อง 6.79%
วัสดุฉาบผิว 3.64%
สุขภัณฑ์ 2.14%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.21%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.79%
รวม 100%

 

          สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 -มีนาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.03% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลง 1.1% ส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น ไม้เพิ่มขึ้น 3.8% เหล็กเพิ่มขึ้น 3.3% วัสดุฉาบเพิ่มขึ้น 0.2% อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.3% และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เพิ่มขึ้น 1.8% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม
1.03%
ไม้ 3.80%
ซีเมนต์ -1.10%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต -1.10%
เหล็ก 3.30%
กระเบื้อง 0.00%
วัสดุฉาบผิว 0.20%
สุขภัณฑ์ 0.00%
อุปกรณ์ไฟฟ้า 0.30%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  1.80%

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ โดยในครั้งหนึ่งค่าแรงได้มีการปรับขึ้น โดยพิจารณาจากค่าแรงขั้นต่ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้นจาก 300 บาท/วัน เป็น 330 บาท/วัน (หรือปรับเพิ่ม 3.33 %) ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ในเดือนมกราคม 2560 ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง จึงขึ้นเพียง 1.29% ในไตรมาสที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ
60% 1.03% 60.62%
2. ค่าแรง
20% 3.33% 20.67%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0% 20.00%

100.00%
101.29%
สรุป 1.29%

 

          โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2560 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน มีค.60     
            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน ธค.59 (ธค.59-มีค.60)
            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธค.59-มีค.60 ปรากฎราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่ม +1.03% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น จากกลุ่มวัสดุเหล็ก วัสดุอื่นๆ ไฟฟ้า ราคาปรับเพิ่มขึ้น (โดยกลุ่มเหล็ก ราคาเพิ่มขึ้นมากสุด ดูได้จากดัชนีข้างต้น) ส่วนกลุ่มซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปรับลดลง เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +1.03%
            3. ค่าแรงงาน ปรับเพิ่มขึ้น จากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 1 มค. 60 (กรุงเทพ และปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้น 10 บาท/วัน เป็นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 310 บาท/วัน หรือเพิ่ม 3.33%)
            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +1.29%

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่