Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.2562
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)
จำนวนคนอ่าน
718,383

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562
มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) (ธันวาคม 2562)
ดาวโหลด ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่

          มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป
           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง ทั้งนี้ในส่วนของราคาค่าก่อสร้างของเดือนธันวาคม 2562 ได้เพิ่มเติมอาคารอีก 2 ประเภท ได้แก่ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น (ระบบ Precast) และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (ระบบ Precast) และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (ธันวาคม 2562)

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 7.24%
ซิเมนต์ 12.84%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.53%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 20.25%
กระเบื้อง 6.92%
วัสดุฉาบผิว 3.63%
สุขภัณฑ์ 2.10%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.74%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.73%
รวม 100.00%

          สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562-ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 3-4) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -1.96% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ซีเมนต์ลดลง- 0.3% ผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลง -1.0%  เหล็กลดลง -8.70% และวัสดุอื่นๆลดลง -0.1% ส่วนวัสดุที่มีราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ กระเบื้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม -1.96%
ไม้ 0.00%
ซีเมนต์ -0.30%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต -0.10%
เหล็ก -8.70%
กระเบื้อง 0.00%
วัสดุฉาบผิว 0.10%
สุขภัณฑ์ 0.30%
อุปกรณ์ไฟฟ้า 0.00%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  -0.10%

          ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลง -0.29% ในไตรมาสที่ 2/2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% -1.96% 58.53%
2. ค่าแรง 20% 0.00% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0.00% 20.00%
  100.00%   98.83%
สรุป -1.17%    

            โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนธันวาคม 2562 มีผลออกมาดังนี้:

            สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน ธันวาคม62          
            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน มิถุนายน62 (มิถุนายน62-ธันวาคม62)
            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน62-ธันวาคม62 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -1.96% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส่วนวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ กลุ่มวัสดุที่ราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ กระเบื้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -1.96% (ผลจากการปรับลดลง ของกลุ่มซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก วัสดุก่อสร้างอื่นๆ)
            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -1.17% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างลดลง

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้: เกี่ยวกับราคาสูง / ปานกลาง / ต่ำ แตกต่างกันอย่างไร คลิกที่นี่

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่