Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.2559
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)
จำนวนคนอ่าน
215,760

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2559
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) (ธันวาคม 2559)
ดาวโหลด ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่

           มูลนิธิ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป
           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ นายสุรพงษ์ ตรีสุกล เป็นประธานคณะทำงาน และได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่า ก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 7.66%
ซิเมนต์ 11.18%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.85%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 22.54%
กระเบื้อง 6.96%
วัสดุฉาบผิว 2.98%
สุขภัณฑ์ 2.41%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.82%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.60%
รวม 100%

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 -ธันวาคม 2559 (ไตรมาสที่ 4) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +0.59% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ซีเมนต์ที่ลดลง 4.8% ส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น เหล็กเพิ่มขึ้น 4.6% อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น0.60% และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เพิ่มขึ้น 0.10% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม +0.59%
ไม้ 0.00%
ซีเมนต์ -4.80%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0.00%
เหล็ก 4.60%
กระเบื้อง 0.00%
วัสดุฉาบผิว 0.00%
สุขภัณฑ์ 0.00%
อุปกรณ์ไฟฟ้า 0.60%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  0.10%

            ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง จึงขึ้นเพียง 0.35% ในไตรมาสที่ 4 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% 100.59% 60.35%
2. ค่าแรง กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 40% 0% 40.00%
รวม     100.35%

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนธันวาคม 2559 มีผลออกมาดังนี้:

    1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2559
    2. ผลจากการเปรียบเทียบเบื้องต้นพบว่าในช่วงเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2559 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้น 0.59%
    3. สำหรับในรายละเอียดพบว่า กลุ่มซีเมนต์ ราคาปรับลดลง แต่กลุ่มเหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ ปรับราคาเพิ่มขึ้น ภาพรวมของวัสดุโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น 
    4. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
    5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น 0.35%

            ราคาค่าก่อสร้างจะส่งผลต่อราคาบ้านอย่างไรบ้าง หากสมมติกรณีนี้เป็นอาคารบ้านเดี่ยวหลังหนึ่ง ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน จะเป็นประมาณ 1 ส่วน ส่วนต้นทุนที่ดินเป็น 2 ส่วน รวมเป็น 3 ส่วน ดังนั้นหากต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.35% ส่วนต้นทุนที่ดินเพิ่มขึ้น 0.5% โดยประมาณ จึงทำให้ราคาบ้านไม่เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้
             = {1 * (1+0.35%)} + {2 * (1 + 0.5%)}
         = 3.0085 หรือราว ๆ 3.0 ซึ่งถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

            ดังนั้นราคาบ้านจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นในรอบไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่กระเตื้องมากนัก การก่อสร้างต่าง ๆ จึงยังไม่มากนัก รวมถึงยอดขายบ้านที่ขายได้ลดลง
            รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่