Eng
ไทย
เกี่ยวกับมูลนิธิ
หลักการและจรรยาบรรณ
ราคาประเมินค่าก่อสร้าง
บทความความรู้ข้อแนะนำ
เว็บบอร์ด
ติดต่อมูลนิธิ
อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับงานสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 
        สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ประกาศทดลองใช้อัตราค่าบริการประเมินค่าทรัพย์สินขั้นต่ำเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินจึงได้ช่วยทำการเผยแพร่ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
ลำดับ
ประเภททรัพย์สิน ขนาด/จำนวน
อัตราค่าบริการ(บาท)
หมายเหตุ
1
ที่ดินว่างเปล่า 1.1 เนื้อที่น้อยกว่า 1 ไร่
1.2 เนื้อที่ 1-5 ไร่
1.3 เนื้อที่ 6-20 ไร่
1.4 เนื้อที่ 21-50 ไร่
1.5 เนื้อที่ 51-70 ไร่
1.6 เนื้อที่ 71-100 ไร่
1.7 เนื้อที่มากกว่า 100 ไร่
4,000
6,000
10,000
15,000
20,000
25,000
100 ไร่แรก 30,000
สำหรับเอกสารสิทธิ์ติดต่อกันไม่เกิน 5 ฉบับ ถ้าเกินให้คิดค่าบริการเพิ่มตามข้อ 9
2
ที่อยู่อาศัย
(หน่วยย่อย)
2.1 อาคารพาณิชย์(ตึกแถว), ทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด
   2.1.1 คูหาเดียว
   2.1.2 2-10 คูหา ติดกัน
   2.1.3 2-10 คูหา ไม่ติดกัน แต่ในโครงการเดียวกัน
   2.1.4 เกินกว่า 10 คูหา ขึ้นไป
 
5,000
เพิ่มคูหาละ 1,500
เพิ่มคูหาละ 2,000
คิดอัตราตามข้อ 4
 
 
  2.2 บ้านเดี่ยว
   2.2.1 ไม่เกิน 70 ตารางวา
   2.2.2 71-200 ตารางวา
   2.2.3 201-400 ตารางวา
   2.2.4 เกินไร่ - ไม่เกิน 3 ไร่
 
6,000
7,500
8,500
12,000
 
 
  2.3 ห้องชุดพักอาศัย/ สำนักงาน
   2.3.1 พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตรม.
   2.3.2 พื้นที่ 51-100 ตรม.
   2.3.3 พื้นที่ 100-200 ตรม.
   2.3.4 พื้นที่เกิน 200 ตรม.
 
5,000
7,000
10,000
15,000 ขึ้นไป
กรณีมีหลายห้องชุด ให้ใช้อัตราเพิ่มตามข้อ 2.1
3
ตามประเภทของอาคาร 3.1 อาคารขนาดเล็ก เช่น อาคารสำนักงาน, มินิแฟคตอทอรี่,โฮมออฟฟิศ หรือ อาคารที่มีลักษณะคล้ายกัน ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
   3.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตรม.
   3.1.2 พื้นที่ 1,001-3,000 ตรม.
   3.1.3 พื้นที่ 3,001-5,000- ตรม.
 


6,000
9,000
12,000
ให้บวกเพิ่มค่าบริการส่วนของที่ดินตามข้อ 1
 
  3.2 อาคารขนาดกลาง เช่น อพาร์ทเมนท์, โรงแรม, คอนโดมิเนียม, อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาลที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น
   3.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตรม.
   3.2.2 พื้นที่ 5,001-10,000 ตรม.
   3.2.3 พื้นที่ 10,001-20,000 ตรม.
   3.2.4 พื้นที่20,001-30,000 ตรม.
 


15,000
25,000
35,000
50,000
ให้บวกเพิ่มค่าบริการส่วนของที่ดินตามข้อ 1
 
  3.3 อาคารขนาดใหญ่(สูงเกิน 10 ชั้น)
   3.3.1 พื้นที่ 30,000-50,000 ตรม.
   3.3.2 พื้นที่เกิน 50,000 ตรม. ขึ้นไป
 
70,000
100,000
 
4
ตามขนาดโครงการ 4.1 โครงการจัดสรรที่ดินเปล่า(แปลงย่อย)
   4.1.1 ไม่เกิน 50 แปลง
   4.1.2 51-100 แปลง
   4.1.3 101-200 แปลง
   4.1.4 201-500 แปลง
   4.1.5 เกิน 500 แปลง ขึ้นไป
 
20,000
30,000
40,000
50,000
75,000
 
    4.2 โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แบบบ้านละ 10,000 ส่วนที่ดินใช้อัตราตามข้อ 4.1  
5
ตามขนาดอาคารทั่วไป(เช่น โรงงาน, โกดัง, โรงเลี้ยงสัตว์และ อาคารอื่นๆ) 5.1 พื้นที่ไม่เกิน 500 ตรม.
5.2 พื้นที่ 501-1,000 ตรม.
5.3 พื้นที่ 1,001-3,000 ตรม.
5.4 พื้นที่ 3,001-6,000 ตรม.
5.5 พื้นที่ 6,001-9,000 ตรม.
5.6 พื้นที่ 9,001-12,000 ตรม.
5.7 พื้นที่ 12,001-15,000 ตรม.
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
ใช้สำหรับอาคาร 1 หลัง
6
สิทธิการเช่า ทรัพย์สินตามข้อ 1-5 บวก 20% ของอัตราในข้อ 1-5  
7
โครงการสนามกอล์ฟ 7.1 ไม่เกิน 18 หลุม
7.2 เกินกว่า 18 หลุม
150,000
200,000
ไม่รวมพื้นที่จัดสรรขาย โดยรอบโครงการ
8
เครื่องจักร 8.1 เครื่องจักรที่จดทะเบียนแล้ว
   8.1.1 เครื่องจักรขนาดเล็ก
             (ความยาวไม่เกิน 2 เมตร)
   8.1.2 เครื่องจักรขนาดกลาง
             (ความยาวไม่เกิน 5 เมตร)
   8.1.3 เครื่องจักรขนาดใหญ่
             (ความยาวไม่เกิน 5 เมตร)
 
500

1,000

1,500
1. เป็นอัตราค่าบริการต่อเครื่องจักร 1 รายการ
2. กรณีจำนวนเครื่องจักรเกินกว่า 100 เครื่อง
3. ค่าบริการต่อครั้งไม่น้อยกว่า 7,000 บาท
 
  8.2 เครื่องจักรที่ยังไม่จดทะเบียน เพิ่ม 50 % ในอัตราตามข้อ 8.1  
 
 
8.3 เครื่องจักรที่ประเมินเป็นกระบวนการผลิต(Process)
   8.3.1 ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
   8.3.2 ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
   8.3.3 ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
20,000/1 ไลน์ การผลิต  
9
ค่าตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 9.1 6-50 ฉบับ
9.2 51-100 ฉบับ
9.3 เกิน 100 ฉบับ ขึ้นไป
ฉบับละ 100
ฉบับละ 150
ฉบับละ 200
ใช้สำหรับเอกสารสิทธิ์เกิน 5 ฉบับ ขึ้นไป
10
ค่าพาหนะ 10.1 ระยะทางไม่เกิน 150 กิโลเมตร
10.2 ระยะ 151-300 กิโลเมตร
10.3 ระยะ 301-500 กิโลเมตร
10.4 ระยะ 501 ขึ้นไป กิโลเมตร
3,000
5,000
8,000
10,000
1. ใช้สำหรับทรัพย์สินที่ตั้งนอกเขต กทม. และปริมณฑล
2. เป็นอัตราค่าบริการต่อ 1 ขึ้นงาน
หมายเหตุ      1. อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     2. ใช้สำหรับรายงานที่ทำเป็นภาษาไทยไม่เกิน 2 เล่ม
                     3.ใช้สำหรับกรณีมีผู้นำชี้ที่ตั้งทรัพย์สิน หรือมีแผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์สินชัดเจน
                     4. ใช้สำหรับกรณีมีสำเนาเอกสารประกอบการดำเนินงานครบถ้วน
                     5. กรณีมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทบทวนครั้งที่ 2 หรือในครั้งต่อไปในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ค่าบริการ 60 % ของ ค่าบริการแรก ถ้าเกิน 3 ปี ให้ใช้อัตราเป็นค่าบริการทำครั้งแรก ตามอัตราที่กำหนดตามตารางข้างต้น
Area Trebs FIABCI
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่