Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปหน้าเสวนาฯช่วยกันการกำหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปี 2561

23   พฤศจิกายน  2561

เรื่อง      ขอรับความเห็นและขอเชิญประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการจัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

เรียน      ท่านผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับวงการประเมินค่าทรัพย์สิน

                     ตามที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยมี อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการมูลนิธิ เป็นประธานคณะทำงาน นั้น บัดนี้มูลนิธิจะปรับปรุงอัตราผลตอบแทนฯ ขึ้นใหม่ จึงขอส่งอัตราผลตอบแทนฯ ประจำปี 2561 มาเพื่อท่านโปรดพิจารณาว่าอัตราผลตอบแทนดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดในแต่ละรายการ และส่งผลกลับคืนยังมูลนิธิภายใน วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อทางคณะทำงานจะได้ประมวลเพื่อจัดประชุมระดมสมองต่อไป

                     โดยการประชุมระดมสมองเรื่องการจัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมระดมสมองในครั้งนี้ด้วย และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว คณะทำงานจะได้จัดทำเพื่อเผยแพร่แก่วงการประเมินค่าทรัพย์สินต่อไป

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ฝ่ายประสานงาน:
นางสาวนงลักษณ์ จตุเทน เลขานุการมูลนิธิ โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109

แบบสอบถามความเห็นต่อ กำหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปี 2561
* กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
อีเมล์:
 โทรศัพท์:   โทรสาร:
   
 โปรดแสดงความเห็นต่อไปนี้:
ประเภท
อสังหาริมทรัพย์
อัตราผลตอบแทน ความเห็นของท่าน ความเห็นเพิ่มเติม
โกดัง/โรงงาน  6-8% ปริมณฑล
ศูนย์การค้า 8-9% ใน CBD
7-8% นอก CBD
อาคารสำนักงาน 6-8% ใน CBD
6-7% นอก CBD
เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ 6-8% เกรดเอ
6-7% เกรดบี
อะพาร์ตเมนต์ 5-6%
โรงแรม 8-10% (4-5 ดาว)
6-8% (3 ดาว)
อื่น ๆ ระบุ:
1. อัตราสมควรคือ:
2. อัตราสมควรคือ:
3. อัตราสมควรคือ:
4. อัตราสมควรคือ:
ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ระบุ:
ยืนยัน: 3462 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
 

 
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่