Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
วันอังคารที่ 14 - วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 (2 วัน 1 คืน)
สถานที่ดูงานจังหวัด สระบุรี - ปราจีนบุรี
 
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 
09:00 พบกันที่มูลนิธิฯ ออกเดินทางด้วยรถโค้ช 40 ที่นั่ง
        บรรยายเรื่อง หลักในการประเมินค่าต้นไม้ โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย 
        บรรยายเรื่อง ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 
        - การปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
        - การกําหนดชนิด อายุ จัดกลุ่มประเภทต้นไม้เพื่อกําหนดราคากลางตามคุณค่าทางเศรษฐกิจ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
        บรรยายเรื่อง ต้นไม้เพื่อการจํานอง โดย อ.พัลลภ กฤตยานวัช 
10:30 พบปะผู้นํา อบต.ชะอม จังหวัดสระบุรี เพื่อฟังบรรยาย ความเป็นมาของธุรกิจไม้ขุดล้อมใน ต.ชะอม มูลค่าและ กระบวนการของธุรกิจ 
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ สะพานมิตรภาพ 
13:30 ดูงานสวนไม้ล้อมโครงการที่ 1 
15:00 ดูงานสวนไม้ล้อมโครงการที่ 2 
16:00 ชมสวนทุเรียน
17:00 ฟังบรรยายจากปราชญ์ชาวบ้าน ประสบการณ์การปลูกไม้ล้อมมากว่า 10 ปี ปัญหาอุปสรรค 
และโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ การขายไม้ขุดล้อม การรับจ้างล้อมไม้จากพื้นที่อื่นทั่วประเทศ 
18:00 รับประทานอาหารค่ำ (บรรยายต่อ) 
20:00 เดินทางไปที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 
07:00 รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
10:00 พบผู้แทน อบต.ดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ฟังบรรยายศึกษาพื้นที่ ต.ดงขี้เหล็ก
11:00 ดูงานสวนป้าจำนงค์ ชมไม้ขุดล้อม ไม้ดอก ไม้ประดับ จ.ปราจีนบุรี
12:30 รับประทานอาหารกลางวัน 
14:00 เดินทางกลับ 
16:00 กลับถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ
 

 

 


ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 
เชี่ยวชาญ: การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า สรีรวิทยาไม้ยืนต้น
หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ.พัลลภ กฤตยานวัช
ที่ปรึกษามูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะประเมินราคาต้นไม้
ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA


 
 
ใบลงทะเบียน
Registration Form
ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
2. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
3. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
4. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
 โทรสาร
* อีเมล์:
ยืนยัน:
4712 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ท่านละ 5,500 บาท
(รวมค่ารถโค๊ช และอาหารทุกมื้อ)
รวมค่าบริจาค: บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดส่งใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 Email: info@thaiappraisal.org
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่