Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 63 เรื่อง "นโยบายที่อยู่อาศัยปี'51 ครั้งที่ 6"
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2550, กรุงเทพมหานคร
 

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ: นโยบายที่อยู่อาศัยกับการเกื้อหนุนของภาครัฐและเอกชน


ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย

คุณปราณี นันทเสนามาตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง
สำนักงานที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

คุณสัมมา คีตสิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณปิยะศิริ นาโคศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาที่อยู่อาศัย
การเคหะแห่งชาติ

ดร.วิทยา ปิ่นทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลอง
เศรษฐกิจมหภาค
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศาสตราภิชานกิตติ
พัฒนพงศ์พิบูล

ประธานกรรมการ
สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์

หัวหน้าพรรค
มัชฌิมาธิปไตย

คุณลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คุณวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล
คณะทำงานวิชาการและนโยบายพรรค
พรรคพลังประชาชน

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รองหัวหน้า
พรรคชาติไทย

คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์

นายกสมาคมการขาย
และการตลาดอสังหาริมทรัพย์

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
นายกสมาคม
สมาคมนักผังเมืองไทย
 
อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่