Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม
ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยภูมิภาคกำลังไปในทิศทางไหน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคล่าสุด
นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
14:15 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่: สถานการณ์อสังหาฯที่ผ่านมา แนวทางที่ควรพัฒนาต่อไป
นายไพศาล ภู่เจริญ อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงใหม่-ลำพูน
14:45 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในหาดใหญ่-สงขลา: สถานการณ์อสังหาฯที่ผ่านมา แนวทางที่ควรพัฒนาต่อไป
น.ส.ศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น: สถานการณ์อสังหาฯที่ผ่านมา แนวทางที่ควรพัฒนาต่อไป
คุณพีรญา รักสุจริต กรรมการสมาคมผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ จ.ขอนแก่น
16:00 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดนครราชสีมา:สถานการณ์อสังหาฯที่ผ่านมา แนวทางที่ควรพัฒนาต่อไป
นายวีรพล จงเจริญใจ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจังหวัดนครราชสีมา
16:30 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัย จ.ชลบุรี: สถานการณ์อสังหาฯ ที่ผ่านมา แนวทางที่ควรพัฒนาต่อไป
นายมีศักดิ์ ชุณหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จ.ชลบุรี (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
17:00 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยหัวหิน: สถานการณ์อสังหาฯ ที่ผ่านมา แนวทางที่ควรพัฒนาต่อไป
นายวิวัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.LHM Real Estate (1992) ผู้ประกอบการอสังหาฯ รายใหญ่ในหัวหิน
17:30 ปิดการเสวนา
 
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
เลือกทั้งหมด
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่