Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 184:
ภาษีทรัพย์สินกับการประเมินมูลค่าเพื่อการบันทึกบัญชี
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 update ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กำลังจะประกาศใช้
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิ และประธาน FIABCI-Thai (สมาคมอสังหาฯ นานาชาติ)
13:45 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                
อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร/หุ้นส่วนผู้จัดการ บจก. สำนักกฎหมาย สยามซิตี้ และ
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:30 การบันทึกมูลค่าทางบัญชี ควรดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
อ.ฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ กรรมการ บจก. แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ /อาจารย์พิเศษ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
17:00 ปิดการเสวนา
 
มาฟังแนวทางปฏิบัติสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะประกาศใช้ควรมีการบันทึกมูลค่าทางบัญชีอย่างไร
เจ้าของทรัพย์จะดำเนินการบันทึกทางบัญชีอย่างไร แนวทางที่ควรจะเป็นการรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างควรเป็นอย่างไร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดงานเสวนาเรื่องดังกล่าวตามกำหนดการต่อไปนี้
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
0989 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าอาหารกลางวัน-เครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าร่วมฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
 
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 พิธีเปิดการเสวนา
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
13:30 การชี้แจงการจัดทำอัตราผลตอบแทนในครั้งก่อน
คุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์/กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
13:45 การระดมสมองเพื่อการกำหนดอัตราผลตอบแทน โดยแยกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 โรงแรม: คุณธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มศูนย์การค้า: คุณริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ จำกัด (ประเทศไทย)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสำนักงาน: คุณวิวัธน์  ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์/
อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์: คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  Syncate Co., Ltd.                                                 กลุ่มที่ 5 กลุ่มโกดัง-โรงงานให้เช่า: คุณพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 การนำเสนอผลการระดมสมองโดยผู้แทนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 5 กลุ่ม
16:30 ผลสรุป การนำผลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การลงทุนและการศึกษาในรายละเอียดต่อไป
คุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
17:00 ปิดการเสวนา (หมายเหต/วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญอาจมีรการเปลี่ยนแปลง)
 
ฟรี! การเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 185:
ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 9
สำหรับธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ โกดัง
ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน ก็คือการประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate และ Discount Rate) อัตราตลาดที่แท้จริงในปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา และแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวคิดการจัดทำ Discounted Cash flow Analysis ควรเป็นอย่างไร มาฟังจากผู้รู้ในแวดวงการเงิน การบริหารทรัพย์สิน ประเมินค่าทรัพย์สิน และผู้ประกอบการมืออาชีพแต่ละอุตสาหกรรมโดยตรง
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:   
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:   
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:   
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:   
หน่วยงาน:
* ที่อยู่:
เลขที่:   ถนน:    ตําบล/แขวง:  
อําเภอ/เขต:   จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์:
เลขที่ประจำตัว
ผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
0989 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171 ต่อ 113 โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่