เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 71
"เข้าใจกฎหมายใหม่: เอสโครว์ & พรบ.อาคารชุด"
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 12:30 - 17:00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Meeting Room 3)
   
สาระ

มาร่วมกัน Update ความรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา เพื่อเราจะได้เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาที่ดิน นักการเงินและผู้บริหารทรัพย์สินอย่างรอบรู้และเป็นมืออาชีพที่แท้จริง พบผู้รู้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกกฎหมายหรือบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้

กำหนดการ   
12:30
ลงทะเบียน – รับเอกสาร
13:00
เปิดการเสวนา รายงานกิจกรรมและโครงการใหม่ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:30
ปาฐกถา 1: ว่าด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
14:20
ปาฐกถา 2: ว่าด้วยพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
อ.ลดาวัลย์ ธนะธนิต กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
15:10
พัก - รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30
การอภิปราย "พรบ.ใหม่: อาคารชุด & เอสโครว์ กับผลกระทบต่อวงการอสังหาริมทรัพย์"
ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการ สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คุณอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย
คุณสุรพล มนูญผล อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
อ.วสันต์ คงจันทร์ กก.ผจก. ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ Agency for Real Estate Affairs
17:00
ปิดการเสวนา
 
txtsbj = "เข้าใจกฎหมายใหม่: เอสโครว์"; $q_sfiles = $dbcss->doc_sqfdl(); $rssfiles = $csscon->mquery($q_sfiles); include_once("../php_body/doc_htmdld.inc.php"); ?>