เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 107
นวัตกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้าในอนาคต

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เรียนรู้ Know-How และนวัตกรรมที่น่าสนใจเพื่อการวางแผนการลงทุนผ่านนายหน้า
บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและเทศ มี Know-how และนวัตกรรมที่น่าสนใจในการขายอสังหาริมทรัพย์แก่ลูกค้าจากทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาการของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้า มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน ส่วนราชการ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้าและนักวิชาชีพอื่นได้เรียนรู้ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงจัดการเสวนานี้ขึ้นเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและ Know-How การขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้าโดยเฉพาะ

กำหนดการ 
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถา
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:30 การอภิปราย: นวัตกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้า
กรณีศึกษา 1: บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นานาชาติ
คุณสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บจก.โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์
กรณีศึกษา 2: บริษัทนายหน้าระบบแฟรนไชส์
คุณวรเดช ศิวเตชานนท์ President & CEO บจก. อี อาร์ เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
กรณีศึกษา 3: บริษัทนายหน้าในพื้นที่ตากอากาศ
Mr.Nigel J. Cornick, Chief Executive Officer, Binswanger Brooker (Thailand) Limited
ศาสตราจารย์พรเทพ ศรีนฤหล้า กรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ดำเนินการ)
15:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:45 กรณีศึกษา: อนาคตของวิชาชีพนายหน้า การขายการตลาด และการให้บริการร่วมกับนักวิชาชีพอื่น
15:45   ทิศทางใหม่ของวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์:
นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
16:15   แนวโน้มการขายบ้านผ่านนายหน้าในภาคตะวันออก:
Mr.Gareth De Silva, Board Member, Real Estate Brokers Association, the Eastern Seaboard.
16:45   แนวทางการขายและการตลาดโครงการบ้านจัดสรร-อาคารชุด:
คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ดำเนินการ)
17:15 ปิดการเสวนา
 
txtsbj = "นวัตกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์"; $q_sfiles = $dbcss->doc_sqfdl(); $rssfiles = $csscon->mquery($q_sfiles); include_once("../php_body/doc_htmdld.inc.php"); ?>