Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ

วันที่:      18/02/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 

 

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร: Email:
   
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109      รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2549/072  คุณ ชัยวิช อัศวลาภ  Khun Chaivich Atsawalap
2551/475  คุณ ชัยสิทธิ์ รัตนเกียรติชัย  Khun Chaisit Rattanakiatchai
2556/851  คุณ ชัยสิทธิ์ เอกสิทธิพงษ์  Khun Chaisit Eaksittipong
2560/1297  ดร. ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์  Dr. Chachrist Srisuwanrat
2555/743  คุณ ชาญชัย เนื่องนิยม  Khun Chanchai Nuangjamnong
2556/847  คุณ ชาญชัย เล็กอุทัย  Khun Chanchai Lekuthai
2560/1263  คุณ ชาญชัย สัตยาประเสริฐ  Khun Chanchai Satayaprasert
2550/175  คุณ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล  Khun Channarong Buristrakul
2550/338  คุณ ชาญภาสกร ดั่นคุณะกุล  Khun Charnpasakorn Dunkunakul
2550/144  คุณ ชาริติ สุภาคำ  Khun Chariti Supakam
2557/856  คุณ ชินโชติ กานต์ปุระ  Khun Shinchote Karntapura
2553/642  คุณ ชิราวุธ บุญญาณการณ์  Khun Chirawut Boonyanakarn
2553/616  คุณ ชุติมา สินไชยรัตนากุล  Khun chutima sinchairatanakul
2557/963  ดร. ชุติมาพร หมอนใหญ่  Khun Chutimaporn Mornyai
2557/980  คุณ ชูเกียรติ พันธุ์ยิ่งยก  Khun Chukiat Panyingyok
2549/059  คุณ ชูชาติ มูลแวง  Khun Choochart Moonwaeng
2550/352  คุณ เชาวลี จ้อยสองสี  Khun Chaowalee Joysangsri
2557/955  คุณ โชคชัย เที่ยงสุรินทร์  Khun Jokjai Tiengsurin
2551/406  คุณ โชติกร ปัญจทรัพย์  Khun Chotikorn Panchasarp
2553/626  คุณ โชติกา บุญยานุเคราะห์  Khun Chotika Boonyanukhroh
2550/182  คุณ โชติช่วง รติธรรมกุล  Khun Chotichoung Ratitamkul
2550/252  คุณ ไชยวุฑฒ์ สมานพันธ์  Khun chaiyawut Smanphan
2557/978  คุณ ไชโย เหล่าอภิรัตน์  Khun Chaiyo Sao-Aphiratna
2550/371  คุณ ซวง ชัยสุโรจน์  Khun Suang Chaisurote
2559/1245  คุณ ฐกูร เวชพาณิชย์  Khun Thakoon Vechpanich
2557/916  คุณ ฐวัสส์ คงสินพีรบูรณ์  Khun Thawat Kongsinpeeraboon
2558/1001  คุณ ฐานิตา จันทกิจ  Khun Thanita Jantakij
2557/936  คุณ ฐานิพรณ์ สิทธิโชคสุขสกุล  Khun Thaniporn Sittichokesuksakul
2557/884  คุณ ฐิตราภักดิ์ ภัทรวงศ์ชัย  Khun Thitrapak Pattarawongchai
2560/1278  คุณ ฐิติพงศ์ สุรเมธี  Khun Thitipong Suramethee
2554/673  คุณ ฐิรนันท์ ภู่วราวุฒิพานิช  Khun Chavalit Tangmitjaroen
2560/1310  คุณ ณขวัญวลัย ดิลกวงศ์พงษ์  Khun Na Kwanwalai Dilokwongpong
2551/439  คุณ ณฐพนธ์ คงศิลา  Khun Nathapon Kongsila
2550/158  คุณ ณณัฐ ลีลาภัทรี  Khun Nanat Leelapatree
2558/1000  คุณ ณธภัสชร์ สถานนท์ชัย  Khun Nathapat Satanonchai
2557/903  คุณ ณรงค์ ไตรวิวัฒน์วงศ์  Khun Narong Triviwatwong
2555/748  คุณ ณรงค์ รุ่งศรีทอง  Khun Narong Roongsritong
2550/272  คุณ ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์  Khun Narong Sutthisampat
2549/009  คุณ ณรงค์ หนูรักษ์  Khun Narong Noorak
2551/423  คุณ ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์  Khun Narongrit Jinjantarawong
2558/996  คุณ ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญทรัพย์  Khun Narongsak Pinyosap
2558/1061  คุณ ณัชชา กิตติอุดม  Khun Nutcha Kittiudom
2559/1129  คุณ ณัชชา ปิยะภิญโญ  Khun Natcha Piyapinyo
2551/493  คุณ ณัชชา พูลคล้าย  Khun Natcha Poonklai
2560/1323  คุณ ณัฎฐรี หิรัญสถิตย์พร  Khun Nattharee Hiransathitporn
2550/301  คุณ ณัฏฐพล ธรรมสังค์ติ  Khun Nathaphon Thamsangti
2559/1108  คุณ ณัฏฐวี ทิพย์ธาราสกุล  Khun Nattawee Tiptarasakul
2559/1124  ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฏฐิการ์ รงควิลิต  Khun Nathika Rangkawilit
2558/1074  คุณ ณัฐคม เกิดอนันต์  Khun Nathakhom Kerdanan
2552/587  คุณ ณัฐชัย ตั้งมหาเมฆ  Khun Natthachai Tangmahamek
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่