Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      19/10/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 2175 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2549-079  คุณ ชญานิษฐ์ ติณชาติกาญจน์  Khun Chayanit Thinnachartkarn
2558-1006  คุณ ชฎาพร ธนเศรษฐวัฒน์  Khun Chadaporn Thanasetthawatana
2559-1135  คุณ ชณิตร์นันท์ บุณยโพธิกุล  Khun Chanitnan Bunyapothikul
2550-186  คุณ ชนกนันท์ มงคลชัยประทีป  Khun Chanoknun Mongkolchaiprateep
2550-372  คุณ ชนนนท์ กอพัฒนชีรวุฒิ  Khun Chananon Korpattanacheerawut
2550-129  คุณ ชนมาศ สิงห์โตเกษม  Khun Chonnamas Singtokasem
2560-1313  คุณ ชนัญญา กุลแพทย์  Khun Chananya Kullapat
2549-077  คุณ ชนัญดา นวลละออง  Khun Chanunda Nounla-ong
2559-1126  คุณ ชนากานต์ วรรธอนันตชัย  Khun Chanagarn Watananta
2553-652  คุณ ชนาคัลภ์ พันธ์หว้า  Khun Shanaclun Punwa
2562-1644  คุณ ชนาธิป ศิริวัฒน์  Khun Chanatip Siriwat
2559-1240  คุณ ชนิดา กฤดาภากุล  Khun Chanida Kruedapakul
2553-641  คุณ ชนิดา วงษ์ช่างหล่อ  Khun Chanida Wongchanglor
2558-1015  คุณ ชนิดาภา โชคสว่างเนตร  Khun Chanidapa Choksawangnet
2560-1258  คุณ ชนิตร์นันท์ วชิรศักดาพงษ์  Khun Chanitnun Wachirasakdapong
2561-1477  คุณ ชนิตว์นันท์ แสนโกศิก  Khun Chanitnant Sankosik
2550-126  คุณ ชนินทร์ บัวทอง  Khun Chanin Buathong
2555-757  คุณ ชนิษฐ์ภัค วิเชียรสินธุ์  Khun Chanitpak Vichiansin
2556-802  คุณ ชมพูนุท จัฎตุฑะษี  Khun Chompoonut Chuttuthasri
2561-1431  คุณ ชยดล อุบลบาน  Khun Chayadol Udban
2554-717  คุณ ชยพล สุพรรณวิบูลย์  Khun Chayaphol Supanviboon
2553-651  คุณ ชยพล หรรรุ่งโรจน์  Khun Chayaphon Hunrungroj
2560-1264  คุณ ชยุตม์ อัศรัสกร  Khun Chayut Assarasakorn
2550-136  คุณ ชรัณ จินตานนท์  Khun Charun Jintanon
2560-1337  คุณ ชรัษฎา บัวบาน  Khun Charassada Buaban
2549-026  คุณ ชรินรัตน์ เพ่งสวัสดิ์  Khun Charinrat Pengsawat
2562-1559  คุณ ชลธรรม์ ธรรมจารี  Khun Chonladhan Dhamasari
2562-1595  คุณ ชลธิชา สุขเจริญทรัพย์  Khun Conticha Sukcharoensab
2558-1048  คุณ ชลธิดา เจียรสถาวงศ์  Khun Choltida Chearasathawong
2552-537  คุณ ชลวัลย์ ตรงจิตร  Khun Cholawan Trongjit
2553-640  คุณ ชลวิทย์ จิรประภากร  Khun Cholawit Jiraprapakorn
2561-1528  คุณ ชลวิทย์ แจ่มประเสริฐ  Khun Chonravit Jamprasert
2559-1167  คุณ ชลิตพงศ์ สิริธนนนท์สกุล  Khun Chalitpong Sirithananonsakun
2561-1392  คุณ ชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์  Khun Chawaluk Tipsuntornpong
2553-667  คุณ ชวลิต ตั้งมิตรเจริญ  Khun Thanawat Sukakkanon
2557-877  คุณ ชวัล บุญประกอบศักดิ์  Khun Chawan Boonpragrobsak
2552-554  คุณ ชัชมาศ เหลืองศักดิ์ศรี  Khun Chatchamas Luengsaksri
2550-132  คุณ ชัชวาล ปลังกลาง  Khun Chatchawarn Plangklang
2549-043  คุณ ชัชวาล เฟื่องคอน  Khun Chatchawarn Fuangkorn
2549-047  คุณ ชัชวาล ห่านสุวรรณกูล  Khun Chatchawarn Hansuwankool
2549-042  คุณ ชัชสรัญ สีทา  Khun Chatsarun Sitha
2561-1474  คุณ ชัญญ์ชญา วสุมณีรัตนะ  Khun Chanchaya Vasumaneeratana
2562-1573  คุณ ชัญญ์ญาณ์ พุฒิพงศ์ชญาห์  Khun Chanya Phuttipongchaya
2552-522  คุณ ชัพวิชญ์ กอมณี  Khun Chapphawit Kormani
2562-1651  คุณ ชัยชนะ สันทัดกิจการ  Khun Chaichana Santadkarn
2551-432  คุณ ชัยณรงค์ ศรีเฟืองฟุ้ง  Khun Chainarong Srifuengfang
2559-1186  คุณ ชัยเดช ปัญญาเนรมิตดี  Khun Chaiyadej Punyaneramitdee
2550-141  คุณ ชัยนรินท์ เกียรติพัฒนชัย  Khun Chainarin Kietpattanachai
2550-370  คุณ ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ  Khun Chaiyaporn Nompitakcharoen
2553-646  คุณ ชัยพร ปัญญา  Khun Chaiyaporn Panya
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่