Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      19/10/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 2072 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2559-1116  คุณ อารยา ทองใบ  Khun Araya Thongbai
2552-555  คุณ อารยา อร่ามทวีทอง  Khun Araya Aramthawethong
2550-221  คุณ อารักษ์ ละดาพรพิพัฒน์  Khun Arak Ladapornpipat
2559-1104  คุณ อารีย์ กิตติสท้านไตรภพ  Khun Aree Kittisathantripop
2551-388  คุณ อารียา ศาสตราพันธ์  Khun Ariya Satrabhandhu
2560-1306  คุณ อารีรัตน์ ประมวญรัฐการ  Khun Areerat Pramuanratthakarn
2554-713  คุณ อำนวย ศรีสุวรรณ  Khun Amnauy Srisuwan
2550-294  คุณ อำนาจ ฟุ้งสาคร  Khun Amnart Fungsakhorn
2551-494  คุณ อำพล ชูดอกพุฒ  Khun Ampol Choodokput
2561-1472  คุณ อำไพ อติพรพาณิชย์  Khun Ampai Atipornpanich
2549-071  คุณ อำไพพรรณ จันทร์เปล่ง  Khun Ampaipan Janpleng
2559-1105  คุณ อิชยา เชียววิริยะกุล  Khun Ishaya Shewwiriyakul
2551-488  คุณ อิทธิรัฐ พัชรภิญโญพงศ์  Khun Itthirat Patcharapinyopong
2561-1464  คุณ อินทุกานต์ เธียรเจริญ  Khun Inthukarn Tiencharoen
2561-1519  คุณ อินทุอร เห่วซึ่งเจริญ  Khun Intuorn Haesungcharern
2556-825  คุณ อิริยา โชว์วิวัฒนา  Khun Iriya Chowiwattana
2562-1566  คุณ อุดม ศรีมหาโชตะ  Khun Udom SrimahaChota
2558-993  คุณ อุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ  Khun Udomsak Tangvmonsiri
2550-259  คุณ อุบลวรรณ ฉันทวิบูลชัย  Khun Ubonwan Chantawiboonchai
2552-543  คุณ อุไรวรรณ จินตวร  Khun Uraiwan Jintavorn
2555-765  คุณ อุษณีษ์ สิงคาลวณิช  Khun Usanee Singalavanija
2552-562  คุณ เอกชัย ประวัง  Khun Ekkachai Prawang
2557-883  คุณ เอกชัย ภักดีเมฆานนท์  Khun Ekachai Pukdeemakanon
2552-584  คุณ เอกราช ตั้งสุขเกษมสันติ์  Khun Ekkarateh Tangsukkasemsan
2552-592  คุณ เอกราช สังข์เถื่อน  Khun Ekarach Sangthuan
2562-1542  คุณ เอกราช อติประเสริฐกุล  Khun Agkaratt Atiprasertkul
2550-337  คุณ เอกวิน สาธิตกิจ  Khun Ekawin Satitkit
2556-823  คุณ เอกวุฑฒิ์ ผลเพิ่ม  Khun Ekawut Polperm
2550-368  คุณ เอกศิษฐ์ บูรฉัตรหิรัณย์  Khun Ekkasit Burachathirun
2552-512  คุณ เอกสิทธ์ เรืองรัตน์  Khun Ekasit Ruangrat
2550-181  พ.ท. เอกสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ  lieutenant colonel Ekasith Treewatsuwan
2556-771  คุณ เอกสิทธิ์ วิชญางกูร  Khun Eaksit Witchayangkur
2550-319  คุณ เอม อัศวโกวิท  Khun Aem Assawakowit
2559-1226  คุณ เอี่ยมโชค แสงธรรมชัย  Khun Iamchok Sangthamchai
2559-1216  คุณ โอภาศ บรรเริงเสนาะ  Khun Opas Bunrerngsanoh
2550-257  คุณ โอภาส ถิรปัญญาเลิศ  Khun Opas Thirapanyalert
2555-756  คุณ โอภาส วณิชย์กิจไพศาล  Khun Opas Vanichkitpisal
2549-008  คุณ โอฬาร จิตรสวัสดิ์  Khun Oran Chitsawat
2556-827  ดร. โอฬาร โชว์วิวัฒนา  Dr. Olarn Chowiwattana
2559-1220  คุณ ไอยรีลดา จิรโชคชยานันทร์  Khun Aireelada Jirachokchayanan
2561-1411  คุณ ไอริณรยา พัฒนวิรนนท์  Khun Irinraya Pattanawiranon
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่