สารบัญ

1 สี่ปีแห่งการพัฒนากรุงเทพมหานคร
8

การวางแผนพัฒนาเมือง

2 กรุงเทพมหานคร: นครหลวงของอาเซียน
15

3 การผังเมืองที่ต้องแก้ไข
19

4 วิสัยทัศน์การพัฒนาเมือง
22

5 นโยบายเมืองชาญฉลาด
27

6 ผังเมืองกับการดับเพลิงในอาคารสูง
31

7 การเวนคืนที่เป็นธรรม
24

8 ประเด็นนโยบาย กทม. ที่พึงทบทวน
37

การจราจร

9 การแก้ไขปญั หาจราจรใจกลางเมือง
42

10 ทางด่วนราชดำริ และการรับปรุงการจราจรทางน้ำ
46

11 เพิ่มสะพานข้ามเจ้าพระยาให้ธนบุรีพ้นคำสาป
51

12 ระบบรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนา กทม. พัฒนาชาติ
55

13 แนวทางการส่งเสริมจักรยานที่แท้จริง
60

ด้านสังคมและการศึกษา

14 แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข
64

15 สร้างจิตสำนึกนักเรียน-นักศึกษาให้รับใช้ประชาชน
68

16 แนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
75

17 กรุงเทพมหานครกับความหลากหลายทางเพศ
80

ชุมชนเมือง

18 ว่าด้วยเรื่องชุมชนเมือง
84

19 การพัฒนาชุมชนแออัดและที่ดินใจกลางเมือง
89

20 “รื้อแต่ไม่ไล่” แฟลตดินแดง
92

19 ข้อคิดจาก ‘บัณฑูร ล่ำซำ’
93

21 การอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิม
95

22 “โฉนดชุมชน” คือปัญหา ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา
100

การบริหารรัฐกิจ

23 ธรรมาภิบาลในการบริหารกรุงเทพมหานคร
104

24 การสร้างรายได้ให้กรุงเทพมหานคร
110

25 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของข้าราชการ กทม.
115

26 อาคาร กทม. 2 ไม่เสร็จแนะสร้างโมโนเรลเชื่อม
118

เกาะรัตนโกสินทร์

27 ปัญหาของเกาะรัตนโกสินทร์
123

28 การใช้สนามหลวงกับการสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ
125

29 แปลงเกาะรัตนโกสินทร์เป็นไนท์บาซาร์ใหญ่ที่สุดของโลก
128

สิ่งแวดล้อม

30 แม่น้ำเจ้าพระยากับการรักษาสิ่งแวดล้อม
133

31 สวนลุมพินี มีค่าสูง พึงรักษา
137

ภาคผนวก : ความลับของผม ผู้ว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยา
141

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ
ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  *  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
(ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171