Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556   กรุงเทพฯ -เวียงจันทร์ 
10:00 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
11:45 เครื่องบิน TG 750  บินตรงเข้าสนามบินเวียงจันทร์
13:00 ถึงสนามบินเวียงจันทร์ รถมารับ city tour รอบเมือง
17:00 check-in โรงแรมดอนจันทร์
18:00 รถพาท่านไปถนนคนเดินริ มแม่น้ำโขง รับประทานอาหารค่ำ
20:00  รถพาท่านกลับโรงแรมดอนจันทร์
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556  สัมมนา พบปะนักธุรกิจ ณ โรงแรมดอนจันทร์
08:00 ลงทะเบียนสัมมนา
09:00 ภาพรวม-แนวโน้มในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน สปป.ลาว-อาเซียน โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย 
10:15 พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
10:30 ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในนครเวียงจันทร์
โดย นายกสมาคมสถาปนิกและวิศวกรรมแห่งประเทศลาว
11:15 กฎ-ระเบียบของความร่วมมือในการทำธุรกิจ หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดย กระทรวงการค้าและการลงทุนแห่งประเทศลาว
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:15 ความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง High-speed trains จากประเทศจีนสู่เมืองเวียงจันทร์
ศักยภาพและผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลาว ไทยโดยกระทรวงรถไฟแห่งประเทศลาว
14:00 แนวโน้มการสนับสนุนด้านการเงิน การค้า การลงทุนในสปป.ลาว
14:30 พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
14:45 ภาพรวมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในลาว
วิทยากร ผู้แทนหอการค้าสปป.ลาว นักธุรกิจไทยในลาว
15:45 ภาพรวมการลงทุนของนักธุรกิจลาวในเมืองไทย/ ไทยในสปป.ลาว
คุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรรมจ.อุดรธานี
17:00 จบการสัมมนา
18:00 รับประทานอาหารค่ำ ร่วมกัน Buffet Networking ระหว่างนักธุรกิจไทย-ลาว
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ดูงานโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
08:30 รถมารับไปดูงานโครงการลงทุนจากต่างประเทศ
(1)   World Trade Center 
(2)   Vientiane New World
12:00 พักรับประทานหารกลางวัน
13:30 (3)   Nakong Thup
(4)   Nongtha Inspiration Village
17:00 แวะซื้อของฝาก และเดินทางไปสนามบิน
18:00 รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟ่ในสนามบิน
21:45 เครื่องบินบินตรงสู่สุวรรณภูมิ
22:45 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่