Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
  • ชมบูธงานแสดงอสังหาฯ นานาชาติในงาน FIABCI
  • ร่วมงาน Awards Gala Dinner งานมอบรางวัลโครงการดีเด่น(รวมค่าเข้างาน 125 ยูโร)
  • พบนายหน้ารัสเซียผู้พาลูกค้ามาซื้ออสังหาฯ ในไทยพร้อมฟังเหตุผลสำคัญของการมาซื้ออสังหาฯในไทย
  • ดูงานโครงการอสังหาฯในรัสเชีย
  • บินการบินไทย พักโรงแรมหรูใจกลางเมือง เที่ยวและช๊อปปิ้ง    

ค่าใช้จ่ายรวมท่านละ 125,000 บาท  รวม GALA Dinner  และ Dinner ในวัง

Fri 11 MAY 2012  กรุงเทพฯ-มอสโคว์
08:00 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู2 แถว D การบินไทยเช็คอินรับบัตรที่นั่ง
10:10 ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ TG 974
16:55 ถึงสนามบินนานาชาติ Domodedovo Airport กรุงมอสโคว์
หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่าน เดินทางสู่ สแปร์โรว์ฮิลหรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์สตาลินกอธิค อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพพร้อมเก็บภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์
20.00 รับประทานอาหารค่ำ
กลับที่พัก หรือ ไกด์พาท่านที่ต้องการแวะสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน / หรือท่านต้องการชมบัลเล่ต์ที่โรงละครบอลซอยส์ซึ่งแต่ละวันจะมีการแสดงต่างเรื่องไป
โรงแรมที่พัก Renaissance Monarch Center Hotel หรือเทียบเท่า
Sat 12 MAY 2012  มอสโคว์ - ดูงานอสังหาฯ - พบนายหน้า
07:00 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08:30 ดูงานโครงการอสังหาฯ ในมอสโคว์
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร พบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในมอสโคว์
บ่าย City Tour + นำท่านไปตลาดนัดอิสไมโลโว่  คล้ายตลาดนัดจตุจักรซึ่งมีเฉพาะเสาร์-+อาทิตย์ เป็นแหล่งรวมสินค้าทุกอย่าง
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
19:00 ไปชม รัสเซี่ยนเซอร์คัส การแสดงของสัตว์แสนรู้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ มีขายของที่ระลึก ขนม และไอศกรีม
โรงแรมที่พัก Renaissance Monarch Center Hotel หรือเทียบเท่า
Sun 13 MAY 2012 มอสโคว์ - จตุรัสแดง - สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน  - รัสเซี่ยนเซอร์คัส – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08:30
ชมจัตุรัสแดง เวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์รัสเซี ย สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถ่ายรูปและชม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่อยู่รายรอบจัตุรัสแดง อาทิ  วิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่4จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด, ห้างสรรพสินค้า กุม (GUM) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม และแหล่งช้อปปิ้งของเหล่าไฮโซชาวรัสเซีย นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ที่เปิดให้สาธารณชนใช้บริการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปีค.ศ. 1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 ก.ม. และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ปราณีตอ่อนช้อย สวยงามตามฝาผนัง เพดานของสถานีประดับด้วยภาพวาดน้ำมัน โคมไฟ คริสตัสหรูหรา ออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย เช่น กระจก โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอร์ค เมื่อปีค.ศ. 1938 และสถานี Kropotkinskaya และ Komsomolskaya ที่ได้รับรางวัลกรังค์ปรีซ์ ได้เวลานำท่าน ช้อปปิ้งที่  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแหงประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่ำของกษัตริยรัสเซีย เครื่องราชกุธภัณฑ์ ฯลฯ ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซียที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกเบบเครื่องใช้และเครื่องประดับจำนวนมากจนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE มากที่สุด จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ ป้อมปีนใหญ่ หอระฆังพระเจ้าอีวานและระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมวิวสวยงาม 
เดินทางสู่สนามบิน รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
20:10 นำท่านเหิรฟ้าสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เที่ยวบิน S7-041
21:40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรับกระเป๋าสัมภาระ
นำท่านเข้าที่พัก Moskovskie Vorota Hotel หรือระดับเดียวกัน
Mon 14 MAY 2012  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า นำท่านเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)หรือหมู่บ้านพุชกิ้น (Pushkin Village) และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านพระเจ้าซาร์เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าปีเตอร์ มหาราชทรงพระราชทานที่ดินให้แก่พระนางแคทเธอรีน ชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ. 1937เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับว่าพระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใด ๆ ในโลก แล้วอิสระให้ท่านได้สำรวจหาซื้อสินค้าที่ย่านถนนเนฟสกี้(Nevsky Prospekt) ถนนแห่งย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝากของที่ระลึก
12:30 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบริเวณใกล้ๆ โบสถ์ จากนั้น นำท่านสู่ถนนเนี๊ยฟสกี้ ถนนสายหลักของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
18:30 ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียที่ “พระราชวังนิโคลัส” BIG SHOW ช่วงพักการแสดง ท่านจะได้ลิ้มลองไข่คาเวียร์ แซนวิช น้ำผลไม้ วอดก้า แชมเปญ
20:30 รับประทานอาหารค่ำแบบกาล่าดินเนอร์ในวัง
นำท่านเข้าที่พัก Moskovskie Vorota Hotel หรือระดับเดียวกัน
Tue 15 MAY 2012  FIABCI - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
City Tour + ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล ศึกษาความยิ่งใหญ่ของอำนาจรัสเซียเมื่อปี คศ.1703 ชมวิวทัศน์ที่สวยงามของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งประกอบด้วย 44 เกาะเชื่อมต่อกันด้วย เม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สายจนได้ฉายาว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ ชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ และชมเรือลาดตระเวน ออโรร่า ที่จอดปลดประจำการเป็นอนุสรแห่งการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของรัสเซียเมื่อเดือน ตค.1917 ชมวิหารเซ็นต์ไอแซคซึ่งยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนัก 100 กิโลกรัม เป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น (สามารถพูดคุย และ ใช้เวลาในห้องอาหารได้)
พบนายกสมาคมอสังหาฯ FIABCI ฟังบรรยายการขายอสังหาฯให้ชาวรัสเซีย
บ่าย เข้างานแสดงบ้านจากนานาประเทศ พบปะพูดคุยกับเจ้าของโครงการ และนายหน้าจากหลากหลายประเทศ
สำหรับท่านที่ต้องการคุยกับนายหน้ารัสเซียสามารถนัดคุยในงานได้
ค่ำ รถของงาน FIABCI รับคณะที่จุดนัดพบบริเวณงานเพื่อพาท่านเข้างาน Gala Dinner
นำท่านเข้าที่พัก Moskovskie Vorota Hotel หรือระดับเดียวกัน
Wed 16 MAY 2012  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าไปชม The Hermitage Art Museum & Winter Palace (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร 5 ห ลัง สร้างเชื่อมต่อกันทำให้พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น... เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยพระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปีค.ศ.1796 ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกั นมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธภัณฑ์ก็เปิดเป็นแห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้
เที่ยง อิสระ  สำหรับท่านที่ต้องการไปเดินในงาน FIABCI หรือเพื่อพบนายหน้าในงานต่อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเข้าที่พัก Moskovskie Vorota Hotel หรือระดับเดียวกัน
Tue 17  MAY 2012  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ ปีเตอร์ฮอฟ  เมืองทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำพุที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดีต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซียและทหารเรืออันยิ่งใหญ่ น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มีน้ำพุใหญ่ที่สุดและรูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโตที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัย ชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา นำท่านเข้าชมภายในพระราชวัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก... ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง... ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจำนวน 368 รูป...
12:00 รับประทานอาหารในภัตตาคารภายในสนามบิน
14:25 ออกเดินทางโดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7040
15:55 ถึงสนามบินโดโมดีโดโว่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชม มหาวิหารเซ็นต์เดอะซาร์เวียร์
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
โรงแรมที่พัก Renaissance Monarch Center Hotel หรือเทียบเท่า
Fri 18 MAY 2012 มอสโคว์-ดูงาน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม เช็คเอาออกจากที่พัก
ไปดูงานหรือพบนายหน้า ฟังบรรยายการขายอสังหาฯให้ชาวรัสเซีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่าน สู่ นนอารบัต ถนนคนเดินที่เป็นย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์บัค ร้านนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิล ปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากได้ตามอัธยาศัย
15:00 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18:25 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 975
Sat 19 MAY 2012  กรุงเทพฯ
06:45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 
ผู้ประสานงาน:
คุณชนกนันท์ มงคลชัยประทีป
โทรศัพท์: 02-295-3171 ต่อ 115 โทรสาร: 02-295-3994
E-mail: info@thaiappraisal.org
   
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่