Eng
 
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรก

ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ

นางสาวเบญจพร ไพรศร
ระดับอุดมศึกษา

                  “ ดอนเมืองคือสนามบินถิ่นความสุข        คือหนึ่งยุคเศรษฐกิจไทยกว้างไพศาล
           สร้างสรรค์ชาติสร้างเสริมคนสร้างผลงาน       อากาศยานนำประโยชน์โรจน์เรืองรอง ”

          สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์กลางทางการบินแห่งแรกของประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เจริญก้าวหน้ามายาวนาน แต่เมื่อมีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินต่าง ๆ ก็ย้ายไปขึ้นลงที่สนามบินแห่งใหม่ สนามบินดอนเมืองจึงถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน ฝึกบิน และจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2550 มีการนำเที่ยวบินภายในประเทศบางเที่ยวบินมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากพบปัญหาหลายประการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้หลายคนมองว่า น่าจะมีแนวทางที่สร้างสรรค์สนามบินดอนเมืองให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศไทยต่อไป
          ในฐานะตัวแทนของเยาวชนไทย ฉันขอเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสนามบินดอนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ ดังนี้
          ประการแรก สนามบินดอนเมืองยังมีสายการบินในประเทศเปิดบริการอยู่ ฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรจัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น และรณรงค์ส่งเสริมให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้มีผู้ประกอบธุรกิจการบินนำเที่ยวบินมาบริการที่สนามบินดอนเมืองมากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้ท่าอากาศยานที่เคยได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในอดีตกลับมาเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเหมือนเดิม   อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
          ประการที่สอง คือ จัดสนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบินอย่างสม่ำเสมอ โดยศูนย์กลางทางการเรียนรู้ด้านการบินจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการบินได้ศึกษารียนรู้ เพื่อในอนาคตคนที่ชื่นชอบอาจจะประกอบอาชีพนักบิน เป็นข้าราชการพลเรือน หรือประกอบธุรกิจการบินก็ได้ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยตรง ในช่วงแรกอาจใช้หลักสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วพัฒนาไปทีละขั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ได้ต่อไป นอกจากนั้น ยังอาจจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบิน นักบิน และธุรกิจการบิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ผู้สนใจอาจใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์มาศึกษาก็ได้ ในสถานที่เดียวกันยังอาจจะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว โดยผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชมนิทรรศการการบิน หรือชมเครื่องบินรุ่นต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงให้ได้ชมกัน เป็นแนวทางการสร้างรายได้ให้สนามบินและสร้างประโยชน์ทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง
          ประการที่สาม สนามบินดอนเมืองมีอาคารผู้โดยสารถึง 3 อาคาร จึงควรพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ได้หลากหลาย อาคารแรกอาจจัดทำนิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจขององค์กษัตริย์นักพัฒนา รวมถึงพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเทิดพระเกียรติ และให้ประชาชนไทยและชาวต่างชาติเข้าชมพระบารมีและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสียสละเพื่อพสกนิกรของพระองค์ และประชาชนชาวไทยก็จะได้ศึกษาและสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย
          อาคารที่ 2 และ 3 จัดเผยแพร่โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีประมาณ 3,000 โครงการ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาชนบท การพัฒนาแหล่งน้ำและป่าไม้ มีการจัดทำข้อมูลเป็นนิทรรศการ เพื่ออธิบายหลักการทรงงานต่าง ๆ นอกจากนั้น ควรสร้างศูนย์กลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงที่กรุงเทพฯ คือท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสาร ประชาชนและนักท่องเที่ยวก็จะได้มาเลือกซื้อของกันได้อย่างสะดวก มีรายได้จากโครงการนี้ไปช่วยเหลือเกษตรกร ชาวเขา และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม
          ประการสุดท้าย คือ อาคารคลังสินค้าภายในสนามบินดอนเมือง ก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยนอกจากใช้อาคารคลังสินค้าเก็บอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องบินและสินค้าต่าง ๆ ที่จะจัดจำหน่ายแล้ว ฉันเห็นว่าน่าจะเก็บสิ่งสำรองของสำหรับผู้ที่เดือดร้อนหรือประสบภัยธรรมชาติ เพื่อจะได้ส่งไปช่วยเหลือได้ทันเวลา ก่อนที่จะมีการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือรับบริจาคเพิ่มเติม สิ่งของสำหรับช่วยเหลือประชาชนนี้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชน ช่วยกันสมทบทุนจัดซื้อและรับบริจาคมาเก็บสำรองไว้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้ มีสิ่งของส่งไป บรรเทาทุกข์ได้ทันที บริเวณคลังสินค้าของสนามบินดอนเมืองมีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะสำหรับดำเนินการดังกล่าว ณ เวลานี้ เกิดภัยธรรมชาติคือ อุทกภัย ในจังหวัดต่าง ๆ พี่น้องประชาชนรอความช่วยเหลือ ถ้ามีสิ่งของเก็บสำรองไว้ ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ นับเป็นการใช้ประโยชน์จากอาคารคลังสินค้าในสนามบินดอนเมืองอย่างคุ้มค่าที่สุด
          สนามบินดอนเมือง เป็นสนามบินที่น่าจะพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐที่จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ มีพี่น้องประชาชนร่วมกันใช้สอยและรักษาสมบัติของชาติให้เจริญก้าวหน้า ฉันในฐานะของเยาวชนขอเป็นกระบอกเสียงที่เสนอแนวทางการพัฒนาการใช้พื้นที่ของสนามบิน แนวทางที่กล่าวมาข้างต้นย่อมมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
          การร่วมกันใช้พื้นที่ของสนามบินดอนเมือง เพื่อประกอบกิจการต้องอาศัยการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และสร้างความเจริญอย่างสูงสุดให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป

..................................

 

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่