Eng
 
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรก

ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ

นายนภดล จันโหนง
ระดับมัธยมศึกษา

          จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษ วีรชนผู้กล้าหาญได้รักษาปกป้องและพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ทั้งการเกษตรกรรม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม ทางอากาศ ในขณะที่ทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสื่อสารและขนส่งระหว่างประเทศได้เร็วที่สุด ก็คือทางอากาศ การเดินทางทางอากาศเริ่มจากที่มนุษย์สังเกตว่า “ ทำไมนกถึงบินได้ ” ความคิดของมนุษย์มีไม่จำกัด จึงพยายามหาเหตุผลจนค้นพบ และอาศัยหลักการเดียวกับนกบินมาออกแบบสร้างเครื่องบิน โดยพี่น้องตระกูลไรท์เป็นผู้ริเริ่มทดลองสร้างเครื่องร่อนจนสำเร็จ จากนั้นนักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ คน ได้พัฒนาจนมาเป็นเครื่องบินในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนทั่วโลกเดินทางระหว่างประเทศได้รวดเร็ว การคมนาคมและการขนส่งก็สะดวกรวดเร็ว ประเทศไทยได้พัฒนาด้านคมนาคม ทางอากาศมานานเช่นเดียวกัน
          ด้วยความคิดอันยาวไกลว่าในอนาคตประเทศไทยจะต้องรองรับผู้คนจากทั่วโลกที่หลั่งไหลเข้ามา ทั้งการเดินทางและการขนส่งทางอากาศจะเป็นเรื่องจำเป็น รัฐบาลจึงได้ริเริ่มสร้างสนามบินสระปทุม เป็นสนามบินแห่งแรกของไทย แต่ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้านคมนาคม ทางอากาศ อีกทั้งพื้นที่ของสนามบินสระปทุมคับแคบ แออัด และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่เหมาะสม จึงต้องเร่งสำรวจหาพื้นที่สร้างสนามบินแห่งใหม่ โดยพบว่าที่นาซึ่งเป็นที่ดอนทางตอนเหนือของอำเภอบางเขนมีความเหมาะสม จึงได้ก่อสร้างสนามบินขึ้นมา เรียกว่า “ สนามบินดอนเมือง ” สนามบินดอนเมืองได้เป็นศูนย์กลางทางการบินแห่งใหม่ของประเทศไทย แต่ด้วยเหตุผลเดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไปประเทศไทยต้องสร้างสนามบินแห่งใหม่อีกเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการบินของโลกที่เชื่อมโยงทุกภูมิภาค จึงได้สร้างสนามบินสุวรรณภูมิขึ้น ทำให้การใช้สนามบินดอนเมืองต้องยุติลงไป หลังจากที่เป็นประตูให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมานาน กว่า 96 ปี ด้วยเหตุนี้สนามบินดอนเมืองที่แม้มีศักยภาพก็ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่อย่างใด
          หลายปีที่ผ่านมาสนามบินดอนเมืองได้บริการผู้โดยสารจากทั่วโลกและเป็นประตูหน้าสู่ประเทศไทย ทำให้สนามบินดอนเมืองยังเป็นที่รู้จักของคนไทยและผู้คนทั่วโลก จึงควรใช้ประโยชน์จากสนามบินดอนเมือง ให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุดต่อไป แม้มีเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ หลายเรื่องเกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมือง ตั้งแต่การเป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร การเป็นทำเนียบรัฐบาลชั่วคราว การแสดงเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกา การเปิดใช้บริการของบางสายการบิน การใช้อาคารเก็บสินค้า และการเปิดตัวอัลบั้มของทาทายังชุด ทาทาเทกยูทูเดอะเวิลด์ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงว่ายังควรใช้ประโยชน์จากสนามบินดอนเมืองอยู่โดยการใช้ประโยชน์ตามแนวความคิดของข้าพเจ้า มีรายละเอียดดังนี้

 1. ใช้ประโยชน์จากอาคารสำนักงาน ซึ่งมีขนาดใหญ่และถือเป็นอาคารที่สำคัญ โดยน่าจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรแสดงประวัติการบินของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนของชาติ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาให้รักและห่วงแหนสนามบินดอนเมือง
 2. สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านอากาศ และดาราศาสตร์ เพื่อให้คนไทยทุกวัยได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในสนามบิน ทั้งระบบการทำงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนการอนุรักษ์ การสร้างและศึกษาเครื่องบิน อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์และอวกาศ
 3. สืบเนื่องมาจากข้อ 2 ควรพัฒนาและปรับปรุงสนามบินดอนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการสร้างและซ่อมแซมเครื่องบิน ขณะนี้ประเทศไทยเราไม่สามารถผลิตเครื่องบินเองได้
 4. การใช้หอบังคับการบินเป็นหอศึกษาดาราศาสตร์และอวกาศ ศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ หรือ สร้างเป็นหอชมวิวของกรุงเทพมหานคร เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง หรือ เปิดเป็นหอการเรียนรู้ ศึกษา สังเกตการเดินอากาศ การเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
 5. การใช้ประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคในและนอกสนามบิน เนื่องจากสนามบินดอน-เมืองมีระบบสาธารณูปโภคด้านคมนาคมที่สะดวก เดินทางได้ทั้งรถส่วนตัว รถเมล์ แท็กซี่ และรถไฟ อาจจะสร้างเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แห่งการเรียนรู้การบินของไทย โดยใช้ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในสนามบินประกอบ ทั้งแสง สี เสียง และน้ำ และอาจจะแสดงการประกอบจินตลีลา ใช้จอภาพขนาดใหญ่ ประกอบกับน้ำพุ
 6. การใช้ประโยชน์ทางจากรันเวย์ที่ไม่ใช้แล้ว เนื่องจากรันเวย์มีเส้นทางที่ยาว อาจทำเป็น
  1. สนามฝึกการบินของนักบิน
  2. สนามออกกำลังกาย ใช้วิ่ง ฝึกโยคะ หรือ เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ
  3. บางรันเวย์ที่ว่างจากกิจกรรมดังกล่าว ในวันเสาร์-อาทิตย์ อาจจะเปิดเป็นเวทีแสดง คอนเสิร์ตของดารานักร้องศิลปิน
   และแสดงคอนเสิร์ตการกุศล
  4. จัดเป็นเวทีขนาดยาว เปิดโอกาสให้ประชาชน เด็กและเยาวชนแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
  5. จัดงานวัดแบบโบราณ ฉายหนังกลางแปลง
 7. พื้นที่ที่เป็นป่าหรือที่รกร้าง มีหญ้าขึ้น อาจจะปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เสริมเข้าไป แสดงพันธุ์ไม้ที่หายาก ทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์ หรือ สวนสาธารณะขนาดย่อม
 8. อาคารที่ว่าง อาจพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้าต่างๆ เช่นเปิดแสดงสินค้า OTOP แสดงเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และจัดงานเกษตร เป็นต้น
 9. พัฒนาอาคารที่ว่างให้เป็นพื้นที่คลังอาหาร เก็บรักษาอาหารของประเทศไทย แสดงการทำอาหารที่ถูกต้อง อาหารในสมัยโบราณ โดยศิลปินแห่งชาติ เช่น การทำน้ำพริกลงเรือสูตรชาววัง เป็นต้น
 10. พัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาการประกอบอาชีพที่หาคนทำได้ยาก เพื่อสืบสานแนวปณิธาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประชาชนที่ยากจนและไม่มีงานทำมาฝึกอาชีพในมูลนิธิศิลปาชีพ เช่น การลงรักปิดทอง การทำหัวโขน ทำเครื่องจักรสาน ทอผ้าไหม ทำหนังใหญ่ หนังตะลุง หรือ ทำงานศิลปะประจำภาค ต่าง ๆ เป็นต้น
 11. หากประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพงาน Expo ครั้งต่อไป เราอาจจะทำให้ถนนจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินดอนเมือง เป็นถนนประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ของไทย หรือ ประวัติของประเทศไทย การพัฒนาทางด้านการบิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยอาจจะจัดแสดงเฉพาะสนามบินดอนเมืองที่เดียวก็ได้

          ข้อความที่กล่าวมาเป็นแนวความคิดของข้าพเจ้า ซึ่งเกิดจากการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้สนามบินดอนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
          สนามบินที่มีการพัฒนาอย่างยาวนานอย่างสนามบินดอนเมืองถือเป็นสถานที่ที่สำคัญของไทย มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญหลาย ๆ เรื่องเกิดขึ้นที่นี่ สนามบินดอนเมืองได้ต้อนรับผู้คนจากทุกประเทศทั่วโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ที่ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือเข้ามายังประเทศไทย สถานที่แห่งนี้สามารถทำให้ผู้คนจากทั่วโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา รู้จักราชอาณาจักรไทย การพบปะคนไทยที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจดี มีน้ำใจเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่สนามบินดอนเมือง ทำให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ความหมายของคำที่คนทั่วโลกกล่าวถึงประเทศไทย ว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม” และประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก ทั้งจะต้อนรับและรักษาความปลอดภัยให้ทุก ๆ คนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นเราจึงควรใช้ประโยชน์จากสนามบินดอนเมืองได้อีกมากมาย และจะมีได้ตลอดไปควบคู่กับ ความเจริญของประเทศไทย

..................................

 

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่