Eng
 
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรก

ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ

นายอับดุลวาเฮ็ด ตาเละ
ระดับ มัธยมศึกษา

          ผมนั่งรถผ่านสนามบินดอนเมือง เห็นเรดาร์กำลังหมุนอยู่และเห็นว่าหมุนอยู่ทุกครั้งที่ผมได้ผ่านมาทางนี้ ผมจึงอดจะตั้งคำถามขึ้นมาไม่ได้ว่า ทำไมสนามบินดูเงียบเหงา ดูร้าง ทั้ง ๆ ที่มี ตึกสูงหลาย ๆ หลังเรียงแถวทอดยาวตามแนวถนนพหลโยธิน มีทั้งตึกที่เป็นอาคารผู้โดยสาร มีอาคารจอดรถ ซึ่งบางอาคารก็ว่างเปล่าไม่มีรถจอดสักคัน ตึกคลังสินค้าที่ดูมืดเพราะปิดไฟ มีเครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์เพียงไม่กี่ลำ ทั้ง ๆ ที่ในอดีตสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินหลักและ เป็นประตูสู่ประเทศไทยสำหรับการเดินทางทางอากาศนับเกือบร้อยปี อีกทั้งเคยเป็นสนามบินนานาชาติ แต่บัดนี้กลับไม่ได้ใช้งานตามศักยภาพที่สูงนั้นอย่างเหมาะสม ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศไทย ผมขอเสนอแนวทางการใช้สนามบินดอนเมืองให้คุ้มค่ากับที่เป็นทรัพยากรของชาติ และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
          ประการแรก คือให้เปิดบริการทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ เพราะการคมนาคมขนส่งทางอากาศได้เจริญก้าวหน้า มีการขยายกิจการอย่างกว้างขวาง การคมนาคมทางอากาศเป็นรูปแบบที่ทันสมัยที่สุด เป็นที่นิยมของผู้โดยสารมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดเวลา สนามบินดอนเมืองมีโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพที่จะรองรับผู้โดยสารและการให้บริการด้านอื่น ๆ ได้ครบถ้วน เพื่อลดความแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิ ไทยจึงควรมีสนามบินหลัก ๆ ของประเทศทั้งสองแห่ง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ใด ๆ ได้ทุกเมื่อ ยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ผู้โดยสารชาวต่างชาติจึงน่าจะเลือกได้ตามความพอใจว่าจะลงที่สนามบินไหน จึงจะสะดวกสำหรับการเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่างๆ หรือไปประเทศอื่น ๆ อีกทั้งการคมนาคม การเข้า-ออกสนามบินดอนเมืองก็มีเส้นทางที่สะดวก เพราะมี สถานีรถไฟอยู่ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย และยังมี มีทางด่วนพิเศษอีกด้วย นับได้ว่าการคมนาคมรอบ ๆ สนามบินดีมาก ผู้โดยสารจากจังหวัดใกล้เคียงกับสนามบินดอนเมืองยิ่งสะดวกมาก เพราะใช้เวลาเดินทางไม่มากนัก หากไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ก็เหมือนเดินทางข้ามจังหวัด เป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่ากันไม่น้อย
          ประการที่สอง คือให้สร้าง Airport link สำหรับการเดินทางระหว่างสนามบินดอน-เมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้ผู้โดยสารต่อเครื่องระหว่างสนามบินสองแห่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ปัจจุบันนี้ เราต้องยอมรับว่าการเดินทางระหว่าง สนามบินหลักสองแห่งนี้ยังต้องใช้เวลามากและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเห็นควรอย่างยิ่งที่จะสร้างรถไฟด่วนระหว่างสนามบินทั้งสองแห่ง ถึงแม้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมหาศาล แต่ก็คุ้มค่าที่จะลงทุน เพื่อให้สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์กลางทางการบินควบคู่กับสุวรรณภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ และให้กรุงเทพฯเป็นจุดศูนย์กลางของการบินในภูมิภาคนี้ อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงดอนเมืองและสุวรรณภูมิได้ใช้บริการรถไฟด่วนสายนี้อีกด้วย
          ประการที่สาม คือให้สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าทั่วทุกภูมิภาค เป็นการสนับสนุนการเติบโตของตลาดธุรกิจของประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกให้กว้างไกล โดยที่การวางแผนงานในส่วนนี้ต้องประมาณการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและประเภทของยานพาหนะ โดยใช้แบบจำลองการขนส่งและจราจร เพื่อให้เห็นสภาพการจราจรและขนส่งในอนาคต ตลอดจนโครงข่ายเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอก ต้องศึกษา และวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบโครงข่าย ประเมินเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งผลประโยชน์ทุกด้าน โดยแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value : NPV) อัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) รวมทั้งทดสอบความอ่อนไหวของโครงการ(Sensitivity Test) แล้วเสนอระบบขนส่งอัจฉริยะที่เหมาะสมและสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งในพื้นที่โครงการ โดยอาจรวมถึงระบบควบคุมการจราจร ระบบขนส่งมวลชน และระบบโลจิสติกส์ ด้วย
          ประการสุดท้าย คือ เป็นท่าอากาศยานสำหรับฝึกบิน ควรใช้สนามบินดอนเมืองเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรทางอุตสาหกรรมการบิน ทั้งการผลิตนักบิน ฝึกผู้ปฏิบัติการภาคพื้น ฝึกซ่อมบำรุงอากาศยาน เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินเติบโตเร็วมาก จึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคสนามอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรการบินจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง เนื่องจากรันเวย์ของสนามบินดอนเมืองเหมาะสำหรับฝึกซ้อมภาคปฏิบัติการบินเป็นอย่างมาก อาคารสถานที่ก็เหมาะสมสำหรับศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทางด้านบริการฝ่ายต่าง เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และล่าม หน่วยงานนี้อาจจะจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มาชมการฝึกซ้อมเพื่อการเรียนรู้และสร้างจินตนาการ รวมทั้งปฏิบัติการจำลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และทำกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อเยาวชนไทยจะได้สนใจเรื่องการบินมากขึ้น เยาวชนบางคนใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินแต่ไม่เคยได้เห็นของจริง หากสร้างบางส่วนของดอน-เมืองให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรการบิน ก็จะได้ประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรมืออาชีพและแก่เยาวชน ดังที่กล่าวมาข้างต้น
          สำหรับตัวอาคาร ผมได้เห็นบางอาคาร ดูมืดๆ รกร้าง บางอาคารมีต้นไม้ขึ้นบนหลังคา บ่งบอกว่าไม่มีผู้อาศัยอยู่ ภาพเหล่านั้นทำให้รู้สึกเสียดายเหลือเกิน ว่าทำไมทั้ง ๆ ที่สนามบินดอนเมืองมีทุกอย่างพร้อมแต่กลับไม่ได้ใช้งานเต็มที่ ทำให้ผมคิดว่าน่าจะพัฒนาบางอาคารเป็น ที่จัดแสดงนิทรรศการ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาคารนิทรรศการนี้จะแสดงถึงความภาคภูมิใจของคนไทยต่อสนามบินนานาชาติของประเทศไทย อาจจะจัดนิทรรศการไปพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชมการฝึกภาคสนามด้วย สนามบินดอนเมืองจะได้ดูคึกคัก ไม่ดูรกร้างอีกต่อไป
          ในอดีตมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะมาไหว้พระที่วัดดอนเมือง ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ สนามบินดอนเมือง ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากนักท่องเที่ยวบ้าง ไม่ว่าจะเป็นรถสามล้อ ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ขณะนี้ผู้คน ร้านค้า และโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองได้รับผลกระทบ เพราะเดิมนั้นจะมีกลุ่มลูกค้าประจำ ทั้งพนักงานการบิน ลูกจ้าง และผู้โดยสารได้แวะเวียนมาซื้อสินค้า แต่ปัจจุบันห่างหายไปมาก ทำให้เศรษฐกิจรอบ ๆ สนามบินซบเซา หากได้ใช้สนามบินเหมือนในอดีต ก็จะช่วยกระจายรายได้ให้ชาวบ้านใกล้เคียงกับสนามบินดอนเมืองดังเดิม
          ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ว่าเราสามารถฟื้นฟูสนามบินดอนเมืองให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามศักยภาพของสนามบินและบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริการทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าด้านอุตสหกรรมการบิน และให้สนามบินดอนเมืองกลับมาเป็นสนามบินนานาชาติที่มีประสิทธิภาพอีกครั้ง รวมถึงให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าโดยเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาดธุรกิจของประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก แลให้ใช้สนามบินดอนเมืองเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมบุคลากรทางอุตสาหกรรมการบิน เป็นท่าอากาศยานสำหรับฝึกบิน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบินของเยาวชนไทย และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการบินและสนามบินดอนเมือง ให้ประชาชนและผู้โดยสารได้ชื่นชมและภาคภูมิใจที่มีดอนเมืองเป็นประตูเมืองของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามที่อยู่คู่ควรกับชาติไทยมายาวนาน
          คนไทยทั้งประเทศควรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเรื่องการใช้ประโยชน์ของสนามบินดอนเมือง เพราะสนามบินนี้เป็นสมบัติของชาติ เป็นสมบัติของคนไทยทุกคน เราจึงควรรับรู้ ภาคภูมิใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ให้มีผลเพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันโลก และเจริญรุ่งเรืองสืบไป

..................................

 

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่