Eng
ไทย
เกี่ยวกับมูลนิธิ
หลักการและจรรยาบรรณ
ราคาประเมินค่าก่อสร้าง
บทความความรู้ข้อแนะนำ
เว็บบอร์ด
ติดต่อมูลนิธิ
ประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ก่อนมีการซื้อ-ขาย

นาย วงศกร รัตนประทุมมาลย์

รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา


     มูลค่านั้นเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์รวบยอดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบการคิดในลักษณะนี้มีตั้งแต่อดีต โดยบรรพบุรุษเรารู้จักการแลกเปลี่ยน อาจเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรก็ดี ปศุสัตว์ก็ดี ซึ่งลักษณะการแลกเปลี่ยนนั้นมีปริมาณหรือจำนวนของสองสิ่งที่ไม่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า บรรพบุรุษของเรารู้จักการประเมินมูลค่าของสิ่งต่าง ๆ และมีวิวัฒนาการที่เป็นระบบมากขึ้นในเวลาต่อมา
     มวลสารที่อยู่บนโลกนี้ล้วนมีค่าในตัวของมัน บางสิ่งตีเป็นราคาได้ บางสิ่งก็ไร้ราคาเพียงเพราะผู้คนมองข้ามคุณค่าของมัน แต่บางสิ่งก็เกินกำลังประเมิน และสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตคนเราคงจะหนีไม่พ้นปัจจัยสี่ เพราะมันคือปัจจัยที่จะทำให้คนเรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อผู้คน แต่มูลค่าบ้านกลับแปรผันตามความต้องการของคนเรา ยิ่งคนเรามีความต้องการซื้อเท่าไหร่มูลค่าก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเท่านั้น
     ด้วยเหตุนี้ผู้ที่คิดจะซื้อบ้านจึงต้องคำนึงเรื่องมูลค่าบ้านเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจ แต่คนส่วนใหญ่มักจะประเมินมูลค่าของบ้านเพียงแค่สายตามองเท่านั้น การที่ผู้คนมองบ้านหลังใหญ่หรือมีความสวยงามว่าราคาแพง และมองบ้านหลังเล็กหรือบ้านที่ซอมซ่อว่าราคาถูก อันที่จริงก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไร เพราะนั่นก็เป็นหนึ่งในกระบวนการคิดอย่างหยาบๆ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพโดยรวมเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง กระบวนการประเมินมูลค่าบ้านมีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่านั้นมาก
     การประเมินมูลค่าบ้านนั้น ผู้ขายและผู้ซื้อควรที่จะประเมินมูลค่าทั้งสองฝ่าย โดยวิธีการประเมินมูลค่านั้นทำได้โดยเริ่มจากตนเองก่อน ก่อนมีการขายบ้าน ผู้ขายต้องตอบคำถามให้ได้ว่าบ้านมีการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อครบถ้วนหรือไม่ หากขาดไป นั่นก็หมายถึง มูลค่าของบ้านลดลงทันที เช่นเดียวกับผู้ซื้อ หากบ้านไม่ตอบสนองความต้องการของตน มูลค่าบ้านก็ลดลงเช่นกัน การตอบสนองในที่นี้คือ ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ผู้อาศัยพึงได้รับ นั่นก็คือ ตัวบ้าน เนื่องจากตัวบ้านเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อ เพราะผู้ซื้อจะต้องใช้อยู่อาศัยตลอดไป ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ตั้งแต่เรื่องแบบบ้านตรงกับความต้องการหรือไม่ ทิศของแดดและลมมีผลต่อภายในบ้านอย่างไร การจัดวางแผนผังภายในลงตัวหรือไม่ ประโยชน์ใช้สอยของห้องต่าง ๆ มีครบครันหรือไม่ และวัสดุก่อสร้างมีความแข็งแรงทนทานหรือไม่
     วิธีการที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายรู้จักการประเมินมูลค่าบ้านในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่หากผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องการความชัดเจนมากขึ้นในมูลค่าของบ้านก็จะต้องทำการบ้านมากขึ้นกว่าเก่า ต้องรู้จักเปรียบเทียบมูลค่าบ้านที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และต้องทบทวนสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านการประเมิน เพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการซื้อหรือขายบ้าน
     คงเห็นแล้วว่าการจะประเมินมูลค่าของบ้านสักหลังหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ซื้อหรือผู้ขาย ดังนั้นในปัจจุบันจึงเกิดวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สินขึ้น อันที่จริงผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมีมาเป็นเวลานานแล้ว แต่การทำงานยังขาดแบบแผนในการทำงานที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่ในปัจจุบันได้รวมตัวก่อตั้งเป็นมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้ และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์ และยังสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ด้วย
     หากจะมุ่งประเด็นไปที่ความสำคัญในการประเมินมูลค่าบ้านแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจว่าการประเมินมูลค่าบ้านนั้นมีหลักการและเหตุผลเช่นไร การประเมินมูลค่าบ้าน ไม่ใช่แค่เพียงการตีราคาบ้านจากราคาค่าก่อสร้างและราคาที่ดินเท่านั้น แต่หลักการที่นักประเมินทุกคนพึงกระทำก่อนการประเมินก็คือ การสำรวจ ซึ่งอาจแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
ทำเลที่ตั้งทรัพย์สิน

เส้นทางสัญจร - ใกล้กับที่ทำงานหรือสถานศึกษาของบุตรหรือไม่

 

สภาพแวดล้อม - อยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรมหรือไม่ ระดับมลภาวะเป็นอย่างไร

ผังเมืองและข้อกำหนดตามกฎหมาย การใช้ที่ดินมีความถูกต้องหรือไม่ ระยะร่นของที่ดินและความสูงของบ้านตรงกับข้อกฎหมายกำหนดหรือไม่ สภาพแวดล้อมถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมันเป็นผลกระทบทางอ้อมที่ทำให้ร่างกายและจิตใจของผู้อาศัยดีขึ้นหรือทรุดโทรมลง

สิ่งก่อสร้าง ต้องมีการวิเคราะห์รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ โครงสร้างอาคาร สามารถใช้ประโยชน์ของบ้านได้เต็มที่ อายุของบ้านนานแค่ไหน ระยะเวลาการปรับปรุงกี่ปีต่อครั้ง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างมากต่อการประเมินมูลค่าบ้าน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ น้ำประปา ไฟฟ้า เข้าถึงบริเวณที่ตั้งของบ้าน มีรถประจำทางวิ่งผ่านหรืออยู่ใกล้บริเวณที่ตั้ง

ที่ดิน สำรวจขนาดและรูปร่างของที่ดินว่ามีลักษณะเช่นไร เพื่อให้รู้ขอบเขตที่ดินของตน เป็นการป้องกันการเกิดกรณีข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน ความสูงต่ำก็จำเป็นเช่นกัน คงจะดูไม่สวยนักหากบ้านที่สร้างอยู่ในที่ดินที่ต่ำกว่าบริเวณรอบข้าง และถ้าที่ดินต่ำเกินไปก็คงจะหนีไม่พ้นภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วมแน่นอน

เอกสารสิทธิ์ ประเภทของบ้าน ผู้ถือครอง เจ้าของ เงื่อนไข ภาระผูกพันต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การเสียเงิน เสียเวลา และเสียใจในภายหลัง

ราคาขายและเงื่อนไขการจ่ายเงิน ให้เปรียบเทียบราคาบ้านแบบเดียวกันกับโครงการอื่น ๆ หรือที่อื่น ๆ เพื่อให้เห็นข้อดีข้อเสีย รวมถึงค่าเฉลี่ยของราคาที่เหมาะสม

     การประเมินมูลค่าบ้านอย่างถ้วนถี่ก่อนจะมีการซื้อหรือขายนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง บางคนต้องเก็บหอมรอบริบเงินเกือบทั้งชีวิตเพื่อจะมีบ้านเป็นของตนเองสักหลัง และแน่นอนว่าคนทุกคนย่อมต้องการอาศัยอยู่ในบ้านที่มีความสวยงาม มีความสะดวกสบาย และมีความสุข ในอนาคตหากคนส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวิชาการไปพร้อม ๆ กับวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน และช่วยกันเผยแพร่ความรู้ด้านนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ก็จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพย์สิน และสามารถใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มมูลค่า
     ควรจะนึกตรึกตรองกรองเรื่องบ้าน ความต้องการของตนอยู่ที่ไหน
งบประมาณพึงกำหนดจะปลอดภัย

ได้แล้วไซร้จึงเสาะหาบ้านของตน

เมื่อได้บ้านตรงตามความประสงค์

แต่ยังคงเคลือบแคลงในเหตุผล

หาตัวช่วยแก้ปัญหาอย่างแยบยล นั่นคือคนที่ทำงานการประเมิน
 

 
Area Trebs FIABCI
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่