Eng
ไทย
เกี่ยวกับมูลนิธิ
หลักการและจรรยาบรรณ
ราคาประเมินค่าก่อสร้าง
บทความความรู้ข้อแนะนำ
เว็บบอร์ด
ติดต่อมูลนิธิ
ประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ก่อนมีการซื้อ-ขาย

นางสาวเบญจมาศ สุดรัก

รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา


     คงไม่มีใครปฏิเสธหากจะกล่าวว่า หนึ่งในสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามากที่สุดก็คือ “การได้มีบ้านเป็นของตัวเอง” ลองคิดดูสิว่า เราแต่ละคนใช้เวลาอยู่บ้านนานเพียงใด คำตอบที่ได้รับอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรก็ตาม บ้านกับมนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าบ้านจัดเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะในฐานะที่อยู่อาศัย ในฐานะเครื่องมือสร้างรายได้ หรือในฐานะปัจจัยการผลิต

     เมื่อกล่าวถึงบ้านแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงด้วยคือ “ที่ดิน” บ้านและที่ดินนั้นเรียกรวมกันได้ว่าเป็น “อสังหาริมทรัพย์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้คำจำกัดความของคำว่าอสังหาริมทรัพย์ไว้ดังนี้ “อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดินรวมกับทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับที่ดินนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร บ้านเรือน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น” แต่ส่วนมากเมื่อกล่าวถึงอสังหาริมทรัพย์ คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าอสังหาริมทรัพย์หมายถึง บ้านและที่ดินมากกว่า สืบเนื่องมาจากว่าบ้านและที่ดินจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มาก อย่างไรก็ดี ในชั่วชีวิตหนึ่ง คนส่วนใหญ่สามารถซื้อบ้านและที่ดินได้เพียงครั้งเดียว จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่ง เราควรศึกษาเรื่องบ้านและที่ดินไว้ โดยเฉพาะเรื่องที่ดินซึ่งถือว่าอายุยาวนาน และไม่มีค่าเสื่อมราคา อีกทั้งยังมีมูลค่าเพิ่มพูนขึ้นตามระยะเวลา จึงเหมาะแก่การลงทุนในระยะยาว หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ในอนาคต

     เหตุใดเราจึงต้องทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเรา การทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเรามีความจำเป็นมากเพียงไร คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่บุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินครอบครอง ต้องการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนหรือจะทำกิจการใด ๆ เกี่ยวกับบ้านและที่ดินควรทราบ และก่อนที่จะทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ควรจะทราบถึงการใช้ประโยชน์ทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน เพราะการใช้ประโยชน์ทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินจะเป็นแนวทางที่ทำให้เราทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดิน ในปัจจุบันการประเมินค่าทรัพย์สินมีหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการซื้อ-ขาย เพื่อการลงทุน เพื่อการร่วมทุน เพื่อการจำนอง จำนำ การเช่า เพื่อการเวนคืน คิดภาษี การแบ่งมรดกฯลฯ
     การประเมินถ้าประเมินทรัพย์สินเดียวกัน ไม่ว่าวัตถุประสงค์ใด หรือประเมินให้ใคร มูลค่าที่ประเมินก็ควรเป็นมูลค่าเดียวกัน อาจมีข้อยกเว้นแต่เป็นกรณีเฉพาะ ในกรณีที่วัตถุประสงค์เป็นตัวกำหนดทำให้ผู้ประเมินต้องใช้วิธีการประเมินที่แตกต่าง หรือทำให้ทรัพย์สินที่ประเมินไม่เท่ากัน ซึ่งจะทำให้มูลค่าไม่เท่ากันได้ ในรายงานการประเมินโดยทั่วไป จะกำหนดการนำรายงานการประเมินไปใช้ โดยจะให้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในรายงานเท่านั้น ไม่อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ การทำความเข้าใจระหว่างลูกค้าผู้ใช้บริการ กับผู้ประเมินว่าจะประเมินอะไรบ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ใด ขอบเขตแค่ไหน มีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ใช้บริการเอง เพราะผู้ประเมินจะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการใช้ และที่เป็นการทำความเข้าใจกับลูกค้าผู้ใช้บริการด้วยว่าจะเอารายงานการประเมินไปใช้ได้แค่ไหน เพื่อป้องกันปัญหาทั้งเรื่องความสูญเปล่าของลูกค้าเอง เพราะความไม่รู้ (ประเมินแล้วเอาไปใช้ไม่ได้) หรือเป็นการป้องกันความเสียหายของผู้ประเมินเอง (ประเมินแล้วลูกค้าเอาไปใช้หลายทาง)
     บ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพของมนุษย์ ใช้เป็นที่พักผ่อนหลังจากเหนื่อยล้าในแต่ละวัน เพื่อจะได้มีพลังในการเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา และเป็นที่สร้างครอบครัวเพื่อเป็นรากฐานของสังคม บ้านที่มีการก่อสร้างที่แน่นหนามั่นคงทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกปลอดภัย บ้านและที่ดินที่อยู่ในทำเลที่ดีส่งผลต่อการเป็นอยู่ ทำให้ชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข ในเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ที่ดิน นับว่าเป็นทุนในการประกอบการ เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ครอบครอง เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ การที่มูลค่าของที่ดินเรามีมูลค่าสูงย่อมหมายความว่า ที่ดินนั้นก็ย่อมมีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ให้ตอบแทนได้มาก ทำให้การตัดสินใจในการลงทุนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น อีกทั้งการลงทุนกับบ้านและที่ดินนั้น โดยเฉพาะที่ดินถือว่าไม่มีค่าเสื่อม จึงเหมาะแก่การลงทุนระยะยาว มีมูลค่าเพิ่มพูนขึ้นตามลำดับ (โดยดูจากแนวโน้มระยะยาว) ทั้งนี้เพราะความขาดแคลน และที่สำคัญ ความนิยมในบ้านและที่ดินนั้นขึ้นกับทำเลที่ตั้ง บ้าน และที่ดินมีความสำคัญกับชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่อยู่อาศัย ในฐานะปัจจัยการผลิต ในฐานะเครื่องมือสร้างรายได้
     บ้านและที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ในชีวิตของประชาชนทั่วไปจะสามารถมีไว้ในครอบครองเพียงแห่งเดียวเท่านั้น การที่เรารู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราจะช่วยในการบริหารจัดการและการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าการรู้ดีกว่าไม่รู้ เมื่อเราต้องการเดินทางไปยังที่หนึ่งโดยต้องเดินผ่านดงกับระเบิด หากว่าเราไม่มีแผนที่ของตำแหน่งกับระเบิด หรือว่าแผนที่ไม่ถูกต้อง เราก็ไม่สามารถผ่านดงกับระเบิดไปได้ อาจจะเหยียบใส่กับระเบิดเสียก่อน หรือต้องล้มเลิกกลางทางก่อนที่จะถึงจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ ก็เปรียบได้เหมือนกับสังคมในทุกวันนี้มีคนที่คอยแสวงหาประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้ เช่นเดียวกับ กับระเบิด หากเราขาดซึ่งข้อมูลหรือเราไม่รู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง เช่นเดียวกับการขาดแผนที่ อาจจะถูกเอาเปรียบจากผู้อื่นหรืออาจทำการตัดสินใจที่ผิดพลาด อีกทั้งมูลค่าของบ้านและที่ดินมีมูลค่าสูงมาก การที่เราไม่รู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเรา อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือฐานะความเป็นอยู่ตลอดชีวิตของเราเอง การที่เรารู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเรามีประโยชน์ดังนี้ คือ
• 

เพื่อการซื้อ-ขาย ทำให้เราสามารถได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด ไม่ถูกเอาเปรียบและสามารถสร้าง ความพอใจให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยส่วนมากแล้วในการตัดสินใจที่จะซื้อบ้าน และที่ดินนั้น ผู้ซื้อจะทำการตัดสินใจยาก และนานกว่าทรัพย์สินประเภทอื่น เพราะว่ามูลค่าราคาสูงกว่าทรัพย์สินประเภทอื่นมาก และต้องมีความผูกพันต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ดินนั้นมากกว่าทรัพย์สินอื่น ๆ การที่เราเสนอราคามูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราแก่ผู้ซื้อ เป็นการให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ซื้อได้ง่ายขึ้น

• 

เพื่อการให้เช่า เราสามารถคิดโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของที่ดินของเราเอง ทำให้ได้ราคาเช่าที่มี ความเหมาะสม ผู้เช่ามีความพอใจ เราเองก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

• 

เพื่อการประกันภัย ในการทำประกันภัยเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน อย่างเช่น ประกันอัคคีภัย เราจำเป็นที่ ต้องรู้มูลค่าของบ้านและที่ดินของเราเอง สามารถนำไปเปรียบเทียบกับราคาประเมินของทางบริษัทประกันภัย ทำให้บริษัทประกันภัยไม่สามารถเอาเปรียบเราได้

• 

เพื่อการจัดการสินสมรสในการหย่า จะมีการแบ่งสินสมรส การที่เราทราบมูลค่าที่แท้จริงของบ้าน และที่ดินของเราเอง ทำให้การแบ่งสินสมรสเป็นไปอย่างยุติธรรม

• 

เพื่อการแบ่งมรดก ในการจัดทำพินัยกรรมเพื่อแบ่งมรดกของเรา เราควรจะทราบมูลค่าที่แท้จริง ทรัพย์สินต่าง ๆ ของเรา บ้านและที่ดินก็เป็นหนึ่งในทรัพย์สินเหล่านั้น การแบ่งมรดกนั้นก็จะทำให้อย่างยุติธรรม ไม่เกิดความขัดแย้งกันขึ้นภายในวงศ์ตระกูล

     ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยควรจะหันมาให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบ้านและที่ดินของตนเอง โดยการหันมาศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการศึกษา องค์การที่มีแหล่งข้อมูล เช่น มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือแม้กระทั่งบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเมินค่าทรัพย์สิน จะโดยวิธีการศึกษาหาคามรู้ จากหนังสือ วารสาร พ็อกเก็ตบุ๊ค เว็บไซต์ตามอินเตอร์เน็ท หรือการเข้าอบรมสัมมนาต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ตัวเราเองได้รับประโยชน์อย่างมากมาย โดยเฉพาะจะไม่ถูกเอาเปรียบหรือการเสียรู้จากมิจฉาชีพ และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายบ้านและที่ดินของเรานั้นเอง

 

 
 
Area Trebs FIABCI
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่