ประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ก่อนมีการซื้อ-ขาย

นางสาวจิราพร ประมุขกุล์
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา

 

     พักพิงอบอุ่นให้ สุขสราญ ใจเฮย
พียงถิ่นทิพย์สถาน

เทพไท้

เนาว์นานชั่วอวสาน

ชีพหนึ่ง

สืบสู่ลูกหลานได้

ก่อเกื้ออาศัย

     บ้านเป็นคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่ และเป็นคำที่ทุกคนซึมทราบถึงความอบอุ่น ความรัก ความสุข ความมั่นคงและความปลอดภัย แต่การที่คนเราจะมีบ้านที่มีความสมบูรณ์พร้อมให้ความสุขสบายเป็นที่พักพิงอาศัยจนชั่วอายุ หรือสืบทอดเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ ดังโคลงที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องใช้วิจารณญาณใคร่ครวญอย่างถ้วนถี่เสียก่อน มิฉะนั้น อาจจะเข้าตำรา ปลูกบ้านผิดคิดจนบ้านทลาย
     การปลูกสร้างบ้านในสมัยก่อนเป็นงานหนักและยุ่งยาก ใช้เวลานาน ยิ่งถ้าสร้างบ้านหลังใหญ่แล้วก็จะเพิ่มทั้งทุน แรงงานและเวลามากขึ้น จนกระทั่งมีคติความเชื่อในการสร้างบ้านว่า ถ้าใครบุญบารมีไม่พอก็จะไม่สามารถสร้างบ้านเสร็จจะต้องมีอันเป็นไป แต่ในปัจจุบัน การที่จะมีบ้านสักหลังหรือหลายหลังไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะบ้านจัดสรร มีผุดขึ้นมากมายราวดอกเห็ด มีรูปทรง แบบสี ขนาดแตกต่างกัน ให้เลือกซื้อหาได้ง่ายราวกับซื้อเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้า
     ถึงแม้ว่าจะมีบ้านให้เลือกซื้อมากมายแต่การที่จะซื้อบ้านตามรสนิยม สักหลังไว้เป็นที่พักอาศัยให้ความสุขสบายไปชั่วชีวิตนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางคน กว่าจะซื้อบ้านได้สักหลังต้องเก็บหอมรอมริบนับสิบ ๆ ปี ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อควรจะพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ประเมินมูลค่าบ้านอย่างรอบคอบ จะต้องหาข้อมูลและตรวจสอบให้ละเอียดที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อที่จะได้ไม่เสียรู้และเสียความรู้สึกตลอดชีวิต

     การประเมินค่าทรัพย์สินมีความจำเป็นมากในทุก ๆ ภาวะ ไม่เฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตเรามาก และบ้านก็นับเป็นอสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะถือเป็นปัจจัยสี่ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

     มูลค่าของบ้านนั้นขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในขณะนั้น ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้นในอนาคต ราคาวัสดุในการก่อสร้างบ้าน ซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน ความสำคัญระหว่างจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่มีเสนอขายอยู่ในตลาดขณะนั้น กับจำนวนคนที่มีกำลังซื้อและมีความประสงค์จะซื้อ ทำเลที่ตั้งของบ้าน ลักษณะบ้าน เช่น ถ้าบ้านเป็นบ้านเดี่ยวย่อมมีราคาสูงกว่าบ้านแฝดหรือทาวน์เฮ้าส์ ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดที่ทรัพย์สินก่อขึ้นได้ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ถ้าเรารู้จักประเมินมูลค่าบ้านก็จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถตัดสินใจซื้อบ้านได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น และย่อมทำให้เราได้บ้านที่มีคุณภาพสมกับมูลค่าบ้าน ทำให้ได้บ้านที่ดีตามความพอใจ และไม่ทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ
     วิธีการประเมินมูลค่าบ้านหรือการหามูลค่าตลาดนั้นมีหลายวิธี ซึ่งเราสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากต้นทุน หลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่ง เท่ากับ ต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทนหรือใช้วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า หลักการคือ มูลค่าวันนี้ เท่ากับ ผลรวมของรายได้สุทธิที่จะได้ในอนาคตจนสิ้นอายุขัย แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ วิธีเปรียบเทียบตลาด หลักก็คือ มูลค่าของทรัพย์สิน เท่ากับ ราคาของทรัพย์สินเทียบเคียงที่คนอื่นขาย เมื่อเราประเมินมูลค่าบ้านแล้วเราจะต้องเอาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบเพื่อป้องกันการผิดพลาด และชั่งน้ำหนักความหน้าเชื่อถือในแต่ละวิธีผสมผสานกับประสบการณ์ที่มีอยู่ และสรุปมูลค่าบ้านที่ประเมิน
     ในปัจจุบันเราอาจจะว่าจ้างบริษัท หรือบุคคลประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินมูลค่าบ้านให้เรา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นวิชาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นมาไม่กี่ปีนี้เอง ซึ่งจะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้านมากยิ่งขึ้น ก่อนการซื้อขายบ้านจะต้องคิดให้ถ้วนถี่มีวิจารณญาณ การซื้ออย่างรอบรู้ต้องศึกษาข้อมูลให้มากที่สุด และสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมในการซื้อขายบ้านก็คือ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินเพื่อเราจะได้รับประโยชน์จากการซื้อขายบ้านให้คุ้มค่าที่สุด