Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

ประกาศผลเรียงความ
หัวข้อ "ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ"

ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา นายอับดุลวาเฮ็ด ตาเละ   โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ชมเชย นางสาวรุ่งนภา ธูปหอม โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 
ชมเชย เด็กหญิงปีย์รดา ปลาทอง โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ชมเชย นายนภดล จันโหนง โรงเรียนสภาราชินี 
ชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา นางสาวเบญจพร ไพรศร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชมเชย นางสาวณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมเชย นางสาวกุลนิธี ไชยชนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชมเชย นางสาวเบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฎฐ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชนะเลิศ ระดับประชาชนทั่วไป นายวรพล มะคะที
ชมเชย นายสมเกียรติ รองประโคน
ชมเชย เรืออากาศตรี สุวิทย์ เสือกลิ่น
ชมเชย นางสาวสุจิตรา เจริญขวัญ
*ในการมอบรางวัลซึ่งมูลนิธิจะได้แจ้งให้ท่านทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โทร.0.2295.3171 E-mail: info@thaiappraisal.org
ผู้ประสานงานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 

ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ”

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดประกวด เรียงความ ประจำปี 2553 (ปีที่ 4) เพื่อส่งเสริมการใช้ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรียงความที่สะท้อนถึงความจำเป็นในการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินกรณีสนามบินดอนเมือง เพื่อให้เกิดแนวคิดที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประเทศชาติ

ระดับการประกวด
 1. มัธยมศึกษา (ตอนต้น ปลายและ ปวช.)
 2. อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี และโท)
 3. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ อายุ เพศ

ข้อกำหนด
 1. ความยาวของเรียงความคือ ไม่น้อยกว่า 1,000 คำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา; 1,500 คำสำหรับระดับอุดมศึกษา และ 2,000 คำสำหรับประชาชนทั่วไป
 2. ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด
 3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหาความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสม สละสลวย และสื่อความหมายชัดเจน
 4. การเขียนเรียงความให้แจ้ง ชื่อ-สกุล ระบุประเภทเรียงความที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้ถูกต้อง
 5. ส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง

รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชนทั่วไป อุดมศึกษาและมัธยมศึกษา จะได้รับโล่พระราชทานพร้อมเงินรางวัลละ 20,000, 15,000 บาท และ
  10,000 บาท ตามลำดับ
 • รางวัลชมเชย ในทุกระดับๆ ละ 3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวม 9 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไขการประกวดเรียงความ
 1. เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นสิทธิของมูลนิธิฯ ที่จะใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมตามที่เห็นสมควร
 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นอันยุติ

กำหนดเวลา
  สิ้นสุดการส่งเข้าประกวดแล้ว

คณะกรรมการตัดสิน
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อ.พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การส่งเรียงความ
ทางไปรษณีย์: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 10 ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.10120

การติดต่อ
โทร.0.2295.3171, E-mail: info@thaiappraisal.org

แหล่งข้อมูลความรู้อ้างอิงด้านอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อช่วยในการเขียนเรียงความ

สนามบินย้ายไปนานแล้ว แต่ยังไม่รู้จะเอาดอนเมืองไปทำอะไร นี่คือความสูญเสีย ทุกฝ่ายต้องช่วยคิดเพื่อชาติ

Untitled Document

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่