สุนทรพจน์
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”
นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ช่วงเวลาต่อจากนี้ กระผม นายสิทธิศักดิ์ บุญมา นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้นำเสนอเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ระบอบประชาธิปไตย และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน ผ่านสุนทรพจน์ เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”
ท่านที่เคารพครับ ทราบไหมครับว่าทำอย่างไรการซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไรจึงจะหมดไปจากเมืองไทย? ทำอย่างไรจึงจะเห็นท้องถิ่นมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีงบประมาณที่เพียงพอต่อโครงการลงทุนและพัฒนา ? ทำอย่างไรจึงจะเห็นการใช้เงินงบประมาณท้องถิ่นมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ? ทำอย่างไรรัฐบาลจึงจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ? ทำอย่างไรจึงจะเห็นโครงสร้างภาษีทั้งระบบของประเทศมีความเป็นธรรมมากกว่าปัจจุบัน? ทำอย่างไรจึงจะเห็นการเก็บภาษีบนฐานทรัพย์สินที่แท้จริงเกิดขึ้นในเมืองไทย?
คำตอบ คือ ต้องเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับ
ที่ผ่านมา การจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินของประเทศไทย ยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควรครับ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งจัดเก็บในลักษณะถดถอย ทำให้คนที่มีที่ดินมูลค่ามากหรือจำนวนมาก เสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าคนที่มีที่ดินมูลค่าต่ำหรือมีจำนวนน้อย นอกจากนี้ ยังมีการลดหย่อนเนื้อที่ดินที่เจ้าของใช้อยู่อาศัย หรือใช้เพื่อการเกษตรกรรม ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษ หรือถ้าจะเสียก็เสียในอัตราที่น้อยลง การจัดเก็บภาษีแบบเอื้ออาทรแต่แฝงความอำมหิตนี่เองครับ ที่ทำให้การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของเรา กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มของคนมีฐานะดี ในขณะที่มีคนอีกจำนวนมากยังไร้ที่ทำกิน ไร้ผืนดินอาศัย
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ระบบการจัดเก็บภาษีของไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เปรียบได้กับนักเดินทางที่เดินทางมาแล้วหลายร้อยกิโลเมตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน่าจะนับเป็นก้าวใหม่ และความหวังใหม่ของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยเราครับ เพราะภาษีทรัพย์สินถือเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐ ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างภาษีของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาประเทศชาติครับ
ท่านที่เคารพครับ ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเองเพิ่มมากขึ้นแล้ว การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังมีส่วนช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการทำงานของท้องถิ่นมากขึ้นอีกด้วย เพราะการทำให้มีส่วนร่วมรับภาระภาษี จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของและต้องการแสดงความคิดเห็น สิ่งนี้มิใช่หรือครับ ที่อารยประเทศยอมรับกันว่าคือรากฐานของประชาธิปไตย
ท่านที่เคารพครับ การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในขั้นแรกเริ่มนั้น อาจจะมีปัญหาการทุจริตบ้างในบางพื้นที่ แต่อีกไม่นาน ท่านผู้ฟังที่เคารพเชื่อเหมือนผมไหมครับ ว่าประชาชนในท้องถิ่นจะเรียนรู้และร่วมกันตรวจสอบมากยิ่งขึ้น จนกระบวนการทำงานบังเกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในที่สุด และเมื่อถึงวันนั้น ประชาธิปไตยจากขั้นรากฐานที่ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การจ่ายภาษีและการตรวจสอบก็จะมั่นคงครับ
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนับเป็นมิติใหม่ของการปฏิรูประบบภาษี ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินอย่างแท้จริง และมีประสิทธิผล เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้สูญหายไปไหน นอกจากจะแปรสภาพไปเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราครับ ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงและพัฒนาสถานศึกษา สถานพยาบาลของรัฐ สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ถนนหนทางที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ไปจนถึงการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็ใครที่ไหนเล่าครับ ที่จะได้ใช้สอยสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่ใช่ตัวเรา และลูกหลานของเราเองในวันข้างหน้า
ท่านที่เคารพครับ ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับ ที่เราจะมาร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเราอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง เพื่อการพัฒนาบ้านเมืองที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน มาร่วมใจกันเถิดครับ
เสียภาษีที่ดินเพื่อถิ่นรัก                      ประเทศชาติก็จักรุ่งเรืองได้
พัฒนาประชาธิปไตย                          มาร่วมใจเสียภาษีที่ดินกัน
สวัสดีครับ